تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن مورد …

2-2-7-1  ارزیابی فواید نامحسوس… 8
2-2-8 تأثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت… 9
2-2-9 مولفه های آمادگی الكترونیكی.. 9
2-2-9-1 دولت… 10
2-2-9-2 زیرساختار. 10
2-2-9-3 شهروندان. 10
2-2-9-4 بنگاه های اقتصادی / شركتها 10
2-2-10 عناصر موثر در آمادگی الكترونیكی.. 11
2-2-10-1 شرایط اقتصادی.. 12
2-2-10-2 شرایط حقوقی.. 12
2-2-10-3 شرایط اجتماعی.. 12
2-2-10-4 شرایط فنی.. 12
2-2-11 اهداف آمادگی الكترونیكی.. 13
2-2-11-1 اهداف اقتصادی.. 13
2-2-11-2 اهداف اجتماعی.. 13
2-2-12  مزایای آمادگی الكترونیكی.. 13
2-2-13  آمادگی الكترونیكی در سطح شركتهای كوچك ومتوسط.. 14
2-2-14 بازارها و مبادلات الکترونیکی.. 17
2-2-15 مبانی نظری مربوط به تجارت الکترونیک… 17
2-2-15-1 تاریخچه تجارت الكترونیك در جهان. 18
2-2-15-2مفهوم تجارت الكترونیك… 19
2-2-15-3انواع تجارت الكترونیكی.. 20
2-2-15-4 مراحل تجارت الكترونیكی.. 22
2-2-15-5 اجزاء تجارت الكترونیكی.. 22
2-2-15-6 ابزار اصلی تجارت الکترونیکی.. 23
2-2-15-7 چارچوب تجارت الکترونیکی.. 23
2-2-15-8مدلهای كسب و كار در تجارت الكترونیكی.. 25
2-2-15-9 مزایا و معایب تجارت الكترونیكی.. 26
2-2-15-9-1مزایای تجارت الكترونیك برای مشتریان. 26
2-2-15-9-2مزایای تجارت الكترونیك برای جامعه. 27
2-2-15-10 بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی.. 27
2-2-15-11 امنیت در تجارت الکترونیک… 29
2-2-15-12اعتماد در تجارت الکترونیک… 30
2-2-15-13 سیستمهای پرداخت در تجارت الکترونیک… 30
2-2-15-14سطوح مختلف تجارت الكترونیك… 31
2-2-15-15محدودیت های تجارت الکترونیکی.. 32
2-2-15-16 جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران. 33
2-2-16 عوامل موفقیت در فروش اینترنتی.. 34
2-2-17مبانی نظری مربوط به بازاریابی الكترونیكی.. 34
2-2-17-1 مفهوم بازاریابی الکترونیکی و روند تکاملی آن. 34
2-2-17-2اجزاء بازاریابی اینترنتی.. 36
2-2-17-3 اهداف بازاریابی اینترنتی.. 36
2-2-17-4 آمیخته بازاریابی اینترنتی.. 37
2-2-17-4-1 تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر محصول. 38
2-2-17-4-2 تاثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر توزیع. 38
2-2-17-4-3تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت… 39
2-2-17-4-4 تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر ترفیع. 39
2-2-18بودجه IT- گذشته و حال. 39
2-3پیشینه تحقیق.. 41
فصل سوم: روش تحقیق و جمعآوری داده ها
3-1 مقدمه. 46
3- 2 بررسی وضعیت موجود شرکت های موجود در شهرک صنعتی دورود. 46
3-3روش تحقیق.. 48
3-4 مراحل انجام تحقیق.. 49
3-5 جامعه آماری.. 50
3-6 نمونه و نمونه گیری.. 51
3-7 ابزار سنجش… 52
3-8 روایی و پایایی(اعتبار) پرسشنامه. 53
3-8-1 پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان شرکت های شهرک صنعتی.. 54
3-8-2 پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان خبره 54
3-8-3روایی ابزار اندازه گیری.. 55
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
1-4 مقدمه. 58
4-2تجزیه وتحلیل پرسشنامه(آمار توصیفی) 59
4-2-1 نوع آزمودنی.. 59
4-2-2 میزان استفاده از فناوری اطلاعات… 59
4-2-3 خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز از طریق اینترنت… 60
4-2-4 داشتن وب سایت… 61
4-2-5 استفاده از اینترنت به منظور فروش محصولات… 61
4-3 بررسی توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی پاسخگویان. 62
4-3-1توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات به تفکیک آزمودنی ها 62
4-3-2 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع به تفکیک آزمودنی ها 64
4-3-3 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری به تفکیک آزمودنی ها 66
4-4 بررسی شاخص های گرایش به مركز و پراكندگی سؤالات پرسشنامه. 68
4-4-1 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات . 68
4-4-2 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع  . 70
4-4-3 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری  71
4-5  تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق.. 72
4-5-1تجزیه و تحلیل فرضیه 1. 73
4-5-1-1  نظر شرکت ها (صاحبان صنایع کوچک) 73
4-5-1-2 نظر کارشناسان خبره 74
4-5-1-3نتیجه گیری از فرضیه اول: 75
4-5-2 تجزیه و تحلیل فرضیه 2 : 76
4-5-2-1 نظر شرکت ها ( صاحبان صنایع کوچک ) 76
4-5-2-2 نظر کارشناسان خبره 77
4-5-2-3  نتیجه گیری از فرضیه دوم. 78
4-5-3 تجزیه و تحلیل فرضیه 3. 78
4-5-3-1  نظر شرکت ها ( صاحبان صنایع کوچک ) 78
4-5-3-2 نظر کارشناسان خبره 80
4-5-4تجزیه وتحلیل فرضیه 4. 81
4-5-4-1 نتیجه گیری از فرضیه چهارم. 82
4-5-5 تجزیه وتحلیل فرضیه 5. 82

https://urlscan.io/result/50c3a01e-5f17-4c9d-8089-158f0c3f9219/

4-5-5-1 نتیجه گیری از فرضیه پنجم. 84
4-5-6تجزیه وتحلیل فرضیه 6. 84
4-5-6-1 نتیجه گیری از فرضیه ششم. 85
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه. 88
5-2 خلاصه تحقیق.. 88
5-3 نتیجه گیری.. 89
5-4 جمع بندی دیدگاه های مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی کوچک… 94
5-4-1مشکلات فراروی بکارگیری فناوری اطلاعات در شهرستان دورود. 94
5-4-2 مشکلات اساسی بکار گیری فناوری اطلاعات در بخش صنعت با تکیه بر مبحث بازاریابی در استان لرستان  94
5-4-3  پیشنهادات مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی کوچک شهرستان دورود در رابطه با فناوری اطلاعات: 96
5-5پیشنهاداتی عملی جهت توسعه بهره گیری از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در بین صنایع کوچک   96
5-6پیشنهاد جهت تحقیقات آتی.. 97
5-7 محدودیت های تحقیق.. 97
منابع و مآخذ. 98
فهرست منابع. 99
پیوست… 104

فهرست جداول
جدول 2-1 تعریف كمیسیون اتحادیه اروپایی از بنگاه های كوچك و متوسط.. 13
جدول 2-2: انواع سرمایه گذاری تکنولوژی اطلاعات(لوکاس 1993) 8
جدول2-3: محدودیتهای تجارت الکترونیکی (ای. توربن و دیگران، 1386، 217 الی 227) 32
جدول 3-1: توزیع فراوانی و درصد شرکت های شهرک صنعتی شهرستان دورود برحسب نوع فعالیت آنها 46
جدول 3-2: آمارهی آلفای کرونباخ جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه ها(شرکت ها) 54
جدول 3-3: آمارهی آلفای کرونباخ جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه ها(کارشناسان خبره) 54
جدول 4-1توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب نوع آنها 59
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب استفاده از فناوری اطلاعات… 60
جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد شرکت ها برحسب استفاده آنها ازاینترنت به منظور خریدمواد اولیه. 60
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب داشتن وب سایت… 61

مطلب دیگر :

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب استفاده آنها از اینترنت به منظور فروش محصولات   61
جدول4-6 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات   63
جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع  65
جدول4-8 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری  67
جدول4-9شاخص های گرایش به مرکز وپراکندگی سؤالات رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات   69
جدول 4-10شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وسود صنایع. 70
جدول4-11شاخص های گرایش به مرکزوپراکندگی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات ورقابت پذیری.. 71
جدول4-12 آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 74
جدول4-13 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 74
جدول4-14آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 75
جدول4-15آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 75
جدول4-16 آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری.. 76
جدول4-17 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری.. 77
جدول4-18آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری.. 77
جدول4-19 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری.. 78
جدول4-20آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 79
جدول4-21 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 79
جدول4-22 جدول آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 80
جدول4-23 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 80
جدول4-24 آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 81
جدول4-25 آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 82
جدول4-26 آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و میزان رقابت پذیری صنایع. 83
جدول4-27آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و میزان رقابت پذیری صنایع. 83
جدول4-28 آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 84
جدول4-29آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 85

فهرست نمودارها
نمودار 3-1 سهم انواع صنایع به بهره برداری رسیده در شهرک صنعتی دورود. 47
نمودار 3-2: وضعیت واحدهای فعال و غیر فعال در شهرک صنعتی دورود. 48

فهرست شکل ها
شکل 2-1 سیر تحول فناوری اطلاعات از ابعاد مختلف… 3
شکل 2-2 عناصر موثر در آمادگی الكترونیكی.. 11
شکل 2-3: مزایای آمادگی الکترونیکی.. 14
شکل2-4: چارچوب تجارت الکترونیکی از نگاه ای. توربن.. 24
شکل3-1: مراحل انجام تحقیق.. 50
 

چکیده
معرفی محصولات تولیدی واحدها، تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک، یکی از زیر شاخه­های فناوری اطلاعات است. امروزه تبلیغ، بازاریابی و تجارت الکترونیک کالاها و خدمات تولیدی، یک روند فزاینده و رو به رشد را تجربه­ می­نماید. در حال حاضر، سایت­های اینترنتی همانند ویترین مغازه به جذب مشتری می­پردازند. در شرایط کنونی، شركت­ها با استفاده از شبكه اینترنت با کمترین هزینه و به سرعت با كاركنان خود در نقاط مختلف دنیا ارتباط برقرار نموده و با رد و بدل نمودن سریع اطلاعات و عقد سریع قرارداد با مشتری با كارایی و اثربخشی بالا، محصولات خود را به فروش می­رسانند. این روند قطعاً حتی با سرعت زیادتری به رشد خود ادامه خواهد داد. با سریع­تر، ارزان­تر و امن­تر شدن اینترنت و جذاب­تر شدن آن و با آشنایی بیشتر  افراد در كاربرد اینترنت و احساس قرابت بیشتر با آن و ضروری­تر شدن بکارگیری اینترنت، از یك طرف تعداد كاربران لحظه به لحظه افزایش خواهد یافت و از جانب دیگر تعداد معاملات آن لاین، روز به روز افزایش خواهد داشت. به همین دلیل در کشور ایران نیز بکارگیری فناوری اطلاعات در تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک یک نیاز انکارناپذیر و عاجل است .
بنگاه­ها یا شرکت­های اقتصادی کوچک برای پویاسازی زمینه­های کار خود و افزایش قدرت رقابت و حفظ و تقویت موقعیت خود در شرایط رقابتی موجود، لازم است تا از فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن استفاده مطلوب را به عمل آورند. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی شرکت­های کوچک تأثیرگذار است. همچنین محدودیت­هایی نیز بر سر راه به کارگیری IT توسط شرکت­ها وجود دارد که ضروری است به دقت مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرند.

 

در این تحقیق ارتباط و تأثیر استفاده نمودن شرکت­های کوچک از IT بر فروش، سود و درجه رقابت شركت­ها به عنوان فرضیه مطرح شده­اند. داده­های این پژوهش براساس 50 پرسشنامه تکمیل شده که به محقق برگشت داده شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS و برای بررسی و رد یا قبول نمودن فرضیه­های تحقیق از آزمون T استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین بکارگیری IT و فروش، سود و درجه رقابت شرکت­ها، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی:
فناوری اطلاعات ، آمادگی الکترونیکی ، تجارت الکترونیک ، بازاریابی الکترونیک ، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط.

 
 
 
 
 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*