تاثیر هوش سازمانی بر کیفیت خدمات از منظر تئوری مبادله اجتماعی

۳-۱ ضرورت انجام تحقیق ۶

۴-۱ اهداف تحقیق ۷

۵-۱ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ۸

۶-۱ جنبه نوآوری طرح ۹

۷-۱ تعاریف مفهومی واژه های تحقیق ۹

۸-۱ خلاصه فصل ۱ ۱۰

فصل دوم : ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۲

۲-۲ هوش سازمانی ۱۳

۳-۲ هوش عاطفی ۱۶

۱-۳-۲ تعریف هوش عاطفی ۱۶

۲-۳-۲ مدل توانمندی های هوش عاطفی گلمن ۱۷

۳-۳-۲ ابعاد هوش عاطفی ۱۸

۴-۳-۲ نقش هوش عاطفی در سازمان ۱۹

۴-۲ هوش فرهنگی ۲۲

۱-۴-۲ تعریف هوش فرهنگی ۲۳

۲-۴-۲ ابعاد هوش فرهنگی ۲۵

۳-۴-۲ نقش هوش فرهنگی در سازمان ۲۷

۵-۲ هوش معنوی ۲۹

۱-۵-۲ تعریف هوش معنوی ۳۰

۲-۵-۲ ابعاد هوش معنوی ۳۲

۶-۲ رفتار شهروندی سازمانی ۳۴

۱-۶-۲ تعریف رفتار شهروندی سازمانی ۳۵

۲-۶-۲ تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمان ۳۶

۳-۶-۲ ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ۳۷

۷-۲ مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو ۳۹
۱-۷-۲ تعریف مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو ۴۰

۲-۷-۲ سطوح مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو ۴۲

۳-۷-۲ نقش مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو در سازمان ۴۴

۴-۷-۲ ابعاد مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو ۴۵

۸-۲ کیفیت خدمات ۴۵

۱-۸-۲ تعریف کیفیت خدمات ۴۶

۲-۸-۲ اهمیت کیفیت خدمات در سازمان ۴۷

۳-۸-۲ ابعاد کیفیت خدمات ۴۸

۹-۲ پیشینه تحقیق ۴۹
۱۰-۲ خلاصه فصل ۲ ۵۴

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳ مقدمه ۵۶

۲-۳ چارچوب نظری تحقیق ۵۶

۳-۳ نوع متغیرهای تحقیق ۵۷

۴-۳ فرضیات تحقیق ۵۷

۵-۳ روش تحقیق ۵۸
۶-۳ روش جمع آوری داده ها و ابزار سنجش سازه های تحقیق ۵۹

۷-۳ تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش ۶۲

۸-۳ قلمرو تحقیق ۶۳

۱-۸-۳ قلمرو موضوعی تحقیق ۶۳

۲-۸-۳ قلمرو زمانی تحقیق ۶۳

۳-۸-۳ قلمرو مکانی تحقیق ۶۳

۹-۳ جامعه و نمونه آماری ۶۴

۱۰-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری ۶۴

۱-۱۰-۳ آمار توصیفی و استنباطی ۶۴
۲-۱۰-۳ مدل سازی معادله ساختاری در Amos Graphics 65

۳-۱۰-۳ شاخص های برازش مدل ۶۶

۱۱-۳ خلاصه فصل ۳ ۶۷

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴ مقدمه ۷۰

۲-۴ آمار توصیفی ۷۰

۳-۴ تحلیل عاملی اکتشافی برای سازه کیفیت خدمات ۷۱

۴-۴ میانگین، انحراف معیار و آلفای کرونباخ هر یک از سازه های تحقیق ۷۳

۵-۴ آزمون میانگین تک نمونه ای شاخص های تحقیق ۷۴
۶-۴ همبستگی بین سازه های تحقیق ۷۶

۷-۴ آزمون فرضیه ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون ۷۷

۸-۴ ارزیابی مدل مفهومی تحقیق از طریق مدلسازی معادله ساختاری ۷۸

۱-۸-۴ مدل اندازه گیری هوش عاطفی ۷۹

۲-۸-۴ مدل اندازه گیری هوش فرهنگی ۸۰

۳-۸-۴ مدل اندازه گیری هوش معنوی ۸۱

۴-۸-۴ مدل اندازه گیری کیفیت خدمات ۸۲

۵-۸-۴ شاخص های برازش مدل های اندازه گیری ۸۳

۶-۸-۴ برآورد مدل ساختاری ۸۴
۷-۸-۴ شاخص های برازش مدل کلی تحقیق ۸۵

۹-۴ بررسی مقایسه ای متغیرهای مدل تحقیق به تفکیک گروه های جنسیت و سن ۸۶

۱۰-۴ خلاصه فصل ۴ ۸۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۸۹

۲-۵ نتایج توصیفی تحقیق ۸۹

۳-۵ نتایج حاصل از برآورد و ارزیابی مدل تحقیق به روش مدل سازی معادله ساختاری ۹۰

۱-۳-۵ مدل اندازه گیری هوش عاطفی ۹۰

۲-۳-۵ مدل اندازه گیری هوش فرهنگی ۹۲
۳-۳-۵ مدل اندازه گیری هوش معنوی ۹۳

۴-۳-۵ مدل اندازه گیری کیفیت خدمات ۹۴

۵-۳-۵ نتایج حاصل از برآورد و ارزیابی مدل کامل ۹۵

۴-۵ نتایج حاصل از میانگین متغیرهای تحقیق ۹۷

۵-۵ نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها ۹۹

۶-۵ نتایج حاصل از بررسی مقایسه ای متغیرهای تحقیق ۱۰۰

۱-۶-۵ نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین گروه های مرد و زن ۱۰۰

۲-۶-۵ نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین گروه های سنی ۱۰۰

۷-۵ بحث و بررسی ۱۰۲
۱-۷-۵ پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق ۱۰۳

۲-۷-۵ پیشنهادات به محققین آینده ۱۰۶

۸-۵ محدودیت های تحقیق ۱۰۷

۹-۵ خلاصه فصل ۵ ۱۰۸

منابع و مواخذ ۱۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نگاره ها

نگاره۱-۲ : مدل توانمندی های هوش عاطفی گلمن ۱۷

نگاره۲-۲ : ابعاد هوش عاطفی از دیدگاه سالووی و مایر ۱۹

نگاره۳-۲ : ابعاد هوش فرهنگی از دیدگاه ارلی و انگ ۲۴

نگاره۴-۲ : ابعاد هوش معنوی از دیدگاه کینگ ۳۳

نگاره ۱-۳  : مدل مفهومی تحقیق ۵۶

نگاره۲-۳ : مدل مفهومی توسعه یافته تحقیق ۵۷

نگاره۳-۳ : منبع سوالات پرسشنامه ۶۱

نگاره۱-۴ : آمار توصیفی پاسخ دهندگان ۷۰

نگاره۲-۴ : آزمون بارتلت و KMO 71

نگاره۳-۴ : مقادیر اولیه و مقادیر استخراجی گویه های کیفیت خدمات ۷۱

نگاره۴-۴ : کل واریانس تبیین شده توسط دو عامل استخراجی کیفیت خدمات ۷۲

نگاره۵-۴ : نتایج حاصل از محاسبه میانگین، انحراف معیار و آلفای کرونباخ سازه های تحقیق ۷۳

نگاره۶-۴ : نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای ۷۴

نگاره۷-۴ : ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق ۷۶

نگاره۸-۴ : بررسی تایید یا عدم تایید فرضیه های تحقیق ۷۷

نگاره۹-۴ : ضرایب غیر استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش عاطفی ۷۹

نگاره۱۰-۴ : ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش عاطفی ۷۹

نگاره۱۱-۴ : ضرایب غیر استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش فرهنگی ۸۰

نگاره۱۲-۴ : ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش فرهنگی ۸۰

نگاره۱۳-۴ : ضرایب غیراستاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش معنوی ۸۱

نگاره۱۴-۴ : ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش معنوی ۸۱

نگاره۱۵-۴ : ضرایب غیر استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری کیفیت خدمات ۸۲

نگاره۱۶-۴ : ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری کیفیت خدمات ۸۲

نگاره۱۷-۴ : شاخص های برازش مدل های اندازه گیری ۸۳

نگاره۱۸-۴ : پارامتر های برآورد شده ی غیر استاندارد مدل مفهومی تحقیق ۸۴

نگاره۱۹-۴ : شاخص های برازش مدل کلی تحقیق ۸۵

نگاره۲۰-۴ : ضرایب استاندارد مسیرهای مدل ساختاری تحقیق ۸۵

نگاره۲۱-۴ : بررسی مقایسه ای سازه های تحقیق بین گروه های مرد و زن ۸۶

نگاره۲۲-۴ : بررسی مقایسه ای سازه های تحقیق بین گروه های سنی ۸۶

نگاره ۱-۵ : برآوردهای استاندارد ضرایب اثر در مدل ساختاری تحقیق ۹۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*