تاثیر هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه

2-3-4)ارتباط بین تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک… 41
2-3-5)گزیده های از مدل  برنامه ریزی استراتژیک… 44
2-3-6)موانع اجرای استراتژی ازدید دیدگاه های مختلف… 53
2-3-7)موانع ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در اﺟﺮای برنامه ریزی استراتژی.. 62
2-4)پیشینه تحقیق.. 62
2-4-1)پیشینه داخلی تحقیق.. 62
2-4-2)پیشینه خارجی تحقیق.. 73
2-6)معرفی شرکت مهندسی صنعتی فهامه. 76
فصل سوم روش تحقیق.. 78
3-1)مقدمه. 79
3-2) روش تحقیق.. 79
3-3- جامعه آماری.. 80
3-4) نمونه آماری و روش انتخاب آن ها 80
3-5) ابزار و مقیاس اندازه گیری داده ها 81
3- 6- روایی یا اعتبار. 82
3-7) پایایی یا قابلیت اعتماد. 82
3-8) روش جمع آوری داده ها 83
3-9)روش تجزیه و تحلیل داده ها 84
فصل چهارم : یافته های تحقیق.. 86
4-1) مقدمه. 87
4-2) بخش اول : تجزیه و تحلیل یافته ‌های توصیفی.. 87
4-3) بخش دوم : تجزیه وتحلیل های استنباطی.. 92
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات… 100
5-1)مقدمه. 101
5-2)خلاصه تحقیق.. 102
5-3) نتیجه گیری و پیشنهادات… 105
5-4) پیشنهادهایی برگرفته از منابع تحقیق.. 107
5-5) پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. 112
5-6)محدودیت های تحقیق.. 112
پیوست ها 114
منابع و مأخذ. 131
 
 

اولین گوشی تاشوی سامسونگ؛ Galaxy X

فهرست اشکال
نمودار2-1ابعاد مدل برنامه ریزی استراتژیک صنفی اندروز 45
نمودار2-2-فرایند تدوین استراتژی صنفی اندروز. 46
نمودار2-3- مدل برنامه ریزی استراتژیک لورنج و لاونج. 47
نمودار2-4- مدل برنامه ریزی استراتژیک مینزبرگ. 48
نمودار2-5- مدل برنامه ریزی استراتژیک بیگلز و روجرز. 49
نمودار2-6-مدل برنامه ریزی استراتژیک هیل.. 50
نمودار2-7-مدل برنامه ریزی استراتژیک رایت… 52

مطلب دیگر :

 
 
فهرست جداول
جدول 2-1 قابلیت فردی هوش هیجانی.. 26
جدول 2-2 قابلیت های اجتماعی هوش هیجانی.. 26
جدول 3-1 جدول مورگان. 81
جدول 3-2 شماره سؤالات به تفکیک مؤلفه ها 82
جدول 3-3 ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پژوهش… 83
جدول 4-1 داده های توصیفی مربوط به تفکیک جنسیت… 87
جدول 4-2 داده های توصیفی مربوط به تفکیک تحصیلات… 88
جدول 4-3 داده های توصیفی مربوط به سن.. 89
جدول 4-4 داده های توصیفی مربوط به تفکیک سایقه کاری.. 90
جدول 4-5 میانگین وانحراف استاندارد نمرات متغیرهای مورد مطالعه. 91
جدول 4-6-آزمون کولموگروف اسمیرونف برای متغیرهای پژوهش… 92
جدول 4-7- جدول تحلیل رگرسیون خطی فرضیه فرعی اول. 92
جدول 4-8-ضریب رگرسیون فرضیه فرعی اول. 93
جدول 4-9-آنالیز واریانس… 93
جدول 4-10- جدول تحلیل رگرسیون خطی فرضیه فرعی دوم. 93
جدول 4-11-ضریب رگرسیون فرضیه فرعی دوم. 94
جدول 4-12-نتیجه آنالیز واریانس… 94
جدول 4-13- جدول تحلیل رگرسیون خطی فرضیه فرعی سوم. 94
جدول 4-14-ضریب رگرسیون فرضیه فرعی سوم. 94
جدول 4-15-نتیجه آنالیز واریانس… 95
جدول 4-16- جدول تحلیل رگرسیون خطی فرضیه فرعی  چهارم. 95
جدول 4-17-ضریب رگرسیون فرضیه فرعی چهارم. 95
جدول 4-18-نتیجه آنالیز واریانس… 96
جدول 4-19- جدول تحلیل  رگرسیون خطی فرضیه فرعی پنجم. 96
جدول 4-20-ضریب رگرسیون فرضیه فرعی پنجم. 96
جدول 4-21-نتیجه آنالیز واریانس… 96
جدول 4-22- جدول تحلیل رگرسیون خطی فرضیه اصلی اول. 97
جدول 4-23-ضریب رگرسیون فرضیه اصلی اول. 97
جدول 4-24-نتیجه آنالیز واریانس… 97
جدول 4-25- جدول تحلیل رگرسیون خطی فرضیه اصلی دوم. 98
جدول 4-26-ضریب رگرسیون فرضیه اصلی دوم. 98
جدول 4-27-نتیجه آنالیز واریانس… 98
جدول 4-28- جدول تحلیل رگرسیون خطی فرضیه اصلی تحقیق.. 99
جدول 4-29-ضریب رگرسیون فرضیه اصلی تحقیق.. 99
جدول 4-30-نتیجه آنالیز واریانس… 99
 
 
 

فصل اول : کلیات تحقیق

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*