تاثیر هوش هیجانی بر عملكرد شغلی كاركنان از طریق رفتار سیاسی در شرکت …

2-2-3)تعریف هوش هیجانی   ………………………………………………………………………………………………..  21
2-2-4)اهمیت هوش هیجانی   …………………………………………………………………………………………………  22
2-2-5)مدل های هوش هیجانی   ……………………………………………………………………………………………… 24
2-2-5-1)مدل هوش هیجانی ” گلمن ”   …………………………………………………………………………………  24
2-2-5-2)مدل هوش هیجانی ” بار-آن ”   ………………………………………………………………………………..  25
2-2-5-3)مدل : مایر و سالوی”  ………………………………………………………………………………………………  30
2-2-5-4)مدل ” دولویکس و هیگس ”    …………………………………………………………………………………  31
2-2-6)ریکردهای هوش هیجانی   ……………………………………………………………………………………………  32
2-2-6-1)رویکرد توانایی   ……………………………………………………………………………………………………..  32
2-2-6-2)رویکرد مختلط  ………………………………………………………………………………………………………   32
2-2-7)رابطه مدل های هیجانی   ………………………………………………………………………………………………  33
2-2-8)آموزش هوش هیجانی  …………………………………………………………………………………………………. 33
2-2-8-1)چگونه هوش هیجانی را در خود بالا ببریم؟    …………………………………………………………….  33
2-2-8-2)توسعه هوش هیجانی از طریق پنج مهارت کلیدی    …………………………………………………….  33
2-2-8-3)یادگیری مهارت های کلیدی موثر در هوش هیجانی   …………………………………………………… 34
2-2-8-3-1)مهارت1: به سرعت استرس را کاهش دهید   …………………………………………………………..  34
2-2-8-3-2)مهارت2:آگاهی هیجانی   …………………………………………………………………………………….  34
2-2-8-3-3) مهارت3: ارتباط غیر شفاهی  ………………………………………………………………………………..  35
2-2-8-3-4)مهارت4: نکاتی برای بهبود ارتباط غیر کلامی   ……………………………………………………….. 35
2-2-8-3-5)مهارت5: استفاده از طنز وبازی برای مقابله با چالش ها   …………………………………………… 36
2-2-8-4)مهارت حل و فصل مناقشه مثبت  ………………………………………………………………………………  36
2-2-9)روش های صحیح اجرای برنامه های آموزشی مثبت  ……………………………………………………….  36
2-2-10)اندازه گیری هوش هیجان  …………………………………………………………………………………………… 37
بخش سوم: رفتار سیاسی
2-3-1)مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………..  38
2-3-2)تاریخچه رفتار سیاسی   ……………………………………………………………………………………………….  38
2-3-3)تعریف رفتار سیاسی    ………………………………………………………………………………………………..  39
2-3-4)عوامل تاثیر گذار بر رفتار سیاسی  …………………………………………………………………………………  41
2-3-4-1)عوامل سازمانی   ……………………………………………………………………………………………………..  41
2-3-4-2)عوامل فردی  …………………………………………………………………………………………………………..  41
2-3-4-3)عوامل شغلی   …………………………………………………………………………………………………………  42
2-3-5)ابعاد رفتار سیاسی   ………………………………………………………………………………………………………  42
2-3-5-1)رفتار سیاسی مشروع   ………………………………………………………………………………………………  42
2-3-5-2)رفتار سیاسی نامشروع   …………………………………………………………………………………………….  43
2-3-6)رویکرد های موجود در زمینه رفتار سیاسی   …………………………………………………………………..  43
2-3-7)تعریف حوزه رفتار سیاسی در سازمان  …………………………………………………………………………..  43
2-3-8)رفتار های شایع سیاسی  ……………………………………………………………………………………………….  44
2-3-9)تاکتیک های سیاسی   …………………………………………………………………………………………………..  44
2-3-10) ماهیت رفتار سیاسی  …………………………………………………………………………………………………  45
2-3-11)ظرفیت سیاسی    ……………………………………………………………………………………………………….  45
2-3-12)مهارت سیاسی  ………………………………………………………………………………………………………….  46
2-3-13) دلایلرفتارسیاسی   …………………………………………………………………………………………………  47
2-3-14)مفهوم مهارت سیاسی و رفتار سیاسی   ………………………………………………………………………..   48
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2-4-1)مطالعات انجام شده در ایران و جهان   …………………………………………………………………………..   49

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1)مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-2)روش اجرای تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………..  54
3-3)جامعه و نمونه آماری  ………………………………………………………………………………………………………  56
3-4)روش نمونه گیری  …………………………………………………………………………………………………………..  55
3-5)حجم نمونه   …………………………………………………………………………………………………………………..  56
3-6)روش و ابزار گردآوری اطلاعات  ………………………………………………………………………………………  56
3-7)روایی و پایایی پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………………….. 57
3-7-1)روایی  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-7-2) پایایی  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-8) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   ………………………………………………………………………………………. 57

منبع مقاله درمورد اجتناب مالیاتی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و اطلاعات
4-1)مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………  60
4-2)توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان  …………………………………………………………  61
4-2-1)توصیف متغییر جنسیت پاسخ دهندگان  ………………………………………………………………………….  61
4-2-2)توصیف متغییر سن پاسخ دهندگان  ………………………………………………………………………………..  62
4-2-3 )توصیف متغییر وضعیت تاهل پاسخ دهندگان   ……………………………………………………………….  63
4-2-4) توصیف متغییر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان   ……………………………………………………………  64
4-2-5)توصیف متغییر تجربه کاری پاسخ دهندگان  …………………………………………………………………..  65
4-3)توصیف متغییر های تحقیق  ………………………………………………………………………………………………  66
4-3-1)توصیف متغییر مهارت سیاسی  ………………………………………………………………………………………  66
4-3-2)توصیف متغییر عملکرد شغلی  ………………………………………………………………………………………  67
4-3-3)توصیف متغییر هوش هیجانی  ……………………………………………………………………………………….  68
4-4)آزمون نرمالیته  …………………………………………………………………………………………………………………  69
4-5)بررسی مدل تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………….  69
4-5-1)بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد  ………………………………………………………………………….  70
4-5-2)بررسی مدل تحقیق در حالت معنا داری  …………………………………………………………………………  71
4-5-3)بررسی شاخص های معنا داری و برازش مدل کلی تحقیق  ……………………………………………….  72
4-6)تحلیل مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق   ………………………………..  73
4-7)بررسی قدرت تبیین مدل   ………………………………………………………………………………………………… 73
4-8)آزمون فرضیه ها   …………………………………………………………………………………………………………..   74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1)مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
5-2)نتایج آمار توصیفی  ………………………………………………………………………………………………………..    77
5-2-1)توصیف متغییر مهارت سیاسی    …………………………………………………………………………………..   77
5-2-2)توصیف متغییر عملکرد شغلی    …………………………………………………………………………………..   79
5-2-3)توصیف متغییر هوش هیجانی   ……………………………………………………………………………………..  80
5-3)آمار استنباطی  ………………………………………………………………………………………………………………..   81
5-3-1)نتایج آزمون فرضه اول   ……………………………………………………………………………………………….  81

مطلب دیگر :

5-3-2)نتایج آزمون فرضه دوم   …………………………………………………………………………………………….   81
5-3-3)نتایج آزمون فرضه سوم   ……………………………………………………………………………………………..  81
5-3-4)نتایج آزمون فرضه چهارم   …………………………………………………………………………………………   81
5-4)پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق   ……………………………………………………………………………….  83
5-5)پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات در این زمینه   ……………………………………………………………………   83
5-6)محدودیت های تحقیق   ………………………………………………………………………………………………….   84

منابع و مواخذ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 85
پیوست و ضمایم  ……………………………………………………………………………………………………………………. 98
پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………  99
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………. 114
صفحه عنوان انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………… 115
 
فهرست جداول
جدول 2-1 : مدل های هوش هیجانی   …………………………………………………………………………………..    32
جدول 3-1 :صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه   …………………………………………..  56
جدول 3-2 :توزیع سوالات پرسشنامه  ……………………………………………………………………………………….  56
جدول 3-3 :پایایی سوالات مربوط به متغییر ها    ………………………………………………………………………… 57
جدول 4-1 :توصیف متغییر جنسیت پاسخ دهندگان  ………………………………………………………………….   61
جدول 4-2 :توصیف متغییر سن پاسخ دهندگان    ……………………………………………………………………….  62
جدول 4-3 :توصیف متغییر وضعیت تاهل پاسخ دهندگان   ………………………………………………………….  62
جدول 4-4 :توصیف متغییر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان   ……………………………………………………..   64
جدول 4-5 :توصیف متغییر تجربه کاری پاسخ دهندگان  …………………………………………………………….. 65
جدول 4-6 :توصیف متغییر مهارت سیاسی   ………………………………………………………………………………  66
جدول 4-7 :توصیف متغییر عملکرد شغلی   ………………………………………………………………………………  67
جدول 4-8 :توصیف متغییر هوش هیجانی   ………………………………………………………………………………   68
جدول 4-9 :آزمون کلموگوف-اسمیرنف   …………………………………………………………………………………  69
جدول 4-10 :علائم متغییرها  ……………………………………………………………………………………………………  69
جدول 4-11 :شاخص های معنا داری و برازش مدل   …………………………………………………………………  72
جدول 4-12 :نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری   ……………………………………………………………………  73
جدول 5-1 : توصیف متغییر مهارت سیاسی  ……………………………………………………………………………..   77
جدول 5-2 : توصیف متغییر عملکرد شغلی   ……………………………………………………………………………..  79
جدول 5-3 : توصیف متغییر هوش هیجانی  ……………………………………………………………………………..   80
 
فهرست نمودار
نمودار  4-1 :میله ای جنسیت   ……………………………………………………………………………………………….   61
نمودار 4-2 :میله ای سن  ………………………………………………………………………………………………………..   62
نمودار 4-3 :میله ای وضعیت تاهل  ………………………………………………………………………………………….   63
نمودار 4-4 :میله ای میزان تحصیلات  ………………………………………………………………………………………   64
نمودار 4-5 :میله ای تجربه کاری  ……………………………………………………………………………………………   65
نمودار 4-6 :هیستوگرام متغییر مهارت سیاسی  ………………………………………………………………………….    66
نمودار 4-7 :هیستوگرام متغییرعملکرد شغلی  …………………………………………………………………………..   67
نمودار 4-8 :هیستوگرام متغییر هوش هیجانی   …………………………………………………………………………..   68
نمودار 4-9 :آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)    …………………………………………………………………..   70
نمودار 4-10 :آزمون مدل تحقیق (حالت معنی داری)   ……………………………………………………………..    71

فهرست اشکال
شکل 1-1 : مدل مفهومی تحقیق   ……………………………………………………………………………………………..   9

چکیده
پژوهش حاضر به تاثیر هوش هیجانی بر عملكرد شغلی كاركنان از طریق رفتار سیاسی در شرکت گاز استان گیلان می پردازد به این منظور کارکنان شرکت گاز استان گیلان به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفته اندو با توجه به فرمول کوکران در تعیین حجم جوامع آماری محدود تعداد نمونه آماری برابر 194 نفر انتخاب و اقدام به جمع آوری نظرات این افراد گردیده است. این مطالعه از پژوهش های توصیفی و از نوع همبستگی و از منظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گرد آوری اطلاعات مبتنی بر روش مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش از پرسشنامه و از روش پنج درجه ای لیکرت (از 1= کاملا” مخالفم و 5=  کاملا” موافقم) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ که برای مهارت سیاسی88 و عملکرد شغلی5/84 و هوش هیجانی 8/87محاسبه و تایید گردیده است. یافته های پژوهش با استفاده نرمافزارمورد استفاده حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و مهارت سیاسی و همچنین مهارت سیاسی و عملکرد شغلی رابطه معنی دار برقرار است.

کلید واژه ها : عملکرد شغلی، هوش هیجانی، مهارت سیاسی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1) مقدمه
منابع انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهم ترینعناصر برای رسیدن به هدف های سازمان است (استوار، امیر زاده، خاتونی،1387).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*