تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش بر کارآیی …

2-6-7 سیستم‌های مدیریت دانش… 28
2-6-7-1 فرهنگ… 30
2-6-7-2 فرهنگ سازمانی.. 30
2-6-7-3 فرهنگ و اشتراك دانش… 32
2-6-8 نسل‌های مدیریت دانش… 34
2-6-9 چرخه مدیریت دانش… 34
2-6-9-1 یافتن دانش… 35
2-6-9-2 خلق دانش… 36
2-6-9-3 اشتراك دانش… 37
2-6-9-4-موانع اشتراك دانش… 39
2-6-9-5- فناوری و اشتراك دانش… 40
2-6-10- استفاده از دانش… 40
2-6-11-  ارزیابی دانش… 41
2-6-12- آشكارسازی دانش یا تبدیل دانش ضمنی به صریح.. 42
2-6-13 مدیریت دانش و سازمان‌ها 44
2-6-13-1 مزایای مدیریت دانش در سازمان. 45
2-6-13-2 موانع اجرای مدیریت دانش در سازمان. 46
2-6-14 پیاده‌سازی مدیریت دانش… 47
2-6-14-1 موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش… 48
2-6-14-2 سیر تکاملی مدیریت دانش… 49
2-7  معرفی بعضی از مدلها و چارچوب‌های مدیریت دانش… 51
2-7-1 مدل « هیسیگ » 51
2-7-2  مدل مارك « م. مك الروی » 52
2-7-3  مدل « بك من » 53
2-7-4 مدل « بكوویتز » و « ویلیامز » 53
2-7-5  مدل پایه‌های ساختمان دانش… 58
2-7-6 چارچوب مدیریت دانش لوتوس: ساختمند كردن مسئله. 60
2-8 مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات… 60
2-8-1  تفاوت مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات… 62
2-9 کارایــی.. 62
2-9-1- تعاریف کارایی.. 63
2-9-2  اثربخشی‌ و كارایی‌ 64
2-9-3 عوامل مؤثر بر کارآیی.. 66
2-9-4  مفهوم‌ كارایی‌ 67
2-9-5  راههای‌ افزایش‌ كارایی‌ 72
2-10  پیشینه‌ی تحقیق.. 74
2-10-1 تحقیقات داخلی.. 75
2-10-2  تحقیقات خارجی.. 82
2-11 چارچوب نظری تحقیق.. 84
2-12 مدل مفهومی‌تحقیق.. 85
2-13 فرضیات تحقیق.. 85
2-14 خلاصه فصل.. 85
 
فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه. 87
3-2 روش تحقیق.. 87
3-3  جامعه آماری.. 88
3-4 نمونه آماری.. 88
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 89
3-5-1 ضریب هبستگی.. 89
3-5-2 ضریب همبستگی ساده یا پیرسون. 90
3-5-3  روش آلفای كرونباخ.. 92
3-6  روایی تحقیق.. 92
3-7  پایایی تحقیق.. 93
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1-مقدمه. 95
4-2 تحلیل داده‌های جمعیت شناختی.. 96
4-2-1  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرتحصیلات… 96
4-2-2  توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن.. 97
4-2-3-توزیع فراوانی پاسخگویان براساس پیاده سازی نظام چهارمرحله‌ای مدیریت دانش… 98
4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرکارایی.. 99
4-3  آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 100
4-3-1 فرضیه فرعی اول: بین مرحله خلق دانش و کارایی شعب بانک رابطه معناداری وجود دارد. 100
4-3-2 فرضیه فرعی دوم: بین مرحله ذخیره دانش و کارایی شعب بانک رابطه معناداری وجود دارد. 101
4-3-3-فرضیه فرعی سوم: بین مرحله نشر دانش و کارایی شعب بانک رابطه معناداری وجود دارد. 102
4-3-4-فرضیه فرعی چهارم: بین مرحله کاربرد دانش و کارایی شعب بانک رابطه معناداری وجود دارد. 103
4-3-5-فرضیه اصلی: بین پیاده سازی چهار مرحله‌ای دستیابی به دانش و کاربرد آن و کارآیی شعب بانک رابطه معنا داری وجود دارد. 104
 
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه. 106

5-2 خلاصه. 106
5-3 بحث و نتیجه گیری.. 107
5-4  نتیجه گیری.. 109
5-5 پیشنهادها 110
5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 110
5-5-2 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی.. 111
5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 111
فهرست منابع. 112
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 2-1. تبدیل دانش بین انواع ضمنی و آشکار (منبع: افرازه، عباس، 1384) 57
جدول 2-2 ابزارهای استفاده از فرآیند دانش (منبع: افرازه، عباس، 1384) 59
جدول 2-3. مولفه‌های نوآوری در لوتوس… 60
جدول 3-1: اطلاعات مربوط به جامعه آماری.. 89
جدول 3-2: پایایی متغیرهای پژوهش… 93
جدول 4-1 : بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرتحصیلات… 96
جدول 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرسن.. 97
جدول 4-3:  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر پیاده سازی نظام چهار مرحله‌ای دستیابی به دانش… 98
جدول 4– 4 : بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرکارایی.. 99
جدول 4-5 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله خلق دانش و کارایی شعب بانک… 100
جدول 4–6 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله ذخیره دانش و کارایی شعب بانک… 101
جدول 4-7 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله نشر دانش و کارایی شعب بانک… 102
جدول 4-8 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله کاربرددانش و کارایی شعب بانک… 103
جدول 4-9 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر پیاده سازی نظام چهار مرحله‌ای دستیابی به دانش…. 104

 
 
 
 
 
 
فهرست شکل‌
عنوان                                                                                                           صفحه
شکل 2-1 مدل حلزونی نوناکا و تاکوچی (منبع: افرازه، عباس، 1384) 55

 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                           صفحه

مطلب دیگر :

نمودار 4-1 : درصدپاسخگویان بر حسب متغیرتحصیلات… 96
نمودار 4-2: درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسن.. 97
نمودار 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر پیاده سازی نظام چهار مرحله‌ای دستیابی به دانش… 98
نمودار 4–4 : درصدپاسخگویان بر حسب متغیرکارایی.. 99
نمودار 4-5 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله خلق دانش و کارایی شعب بانک… 100
نمودار 4-6 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله ذخیره دانش و کارایی شعب بانک… 101
نمودار 4-7: ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله نشر دانش و کارایی شعب بانک… 102
نمودار 4-8: ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله کاربرددانش و کارایی شعب بانک… 103
نمودار 4-9 : درصدپاسخگویان بر حسب متغیر پیاده سازی نظام چهار مرحله‌ای دستیابی به دانش… 104

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
سوال اصلی این مطالعه اینست که: آیا پیاده سازی مدیریت دانش رابطه معناداری با کارآیی کارکنان شعب بانک ملی  دارد؟ برای استخراج مدل مفهومی، نظریه‌ها ومدلهای مرتبط با موضوعات وتحقیقات پیشین به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور محقق در پژوهش حاضر  از میان کارکنان شعب بانک ملی شرق استان فارس تعداد 35 نفر را به عنوان حجم نمونه تعیین، وپرسشنامه‌هارا بر اساس نمونه گیری طبقه‌بندی متناسب و سپس به صورت تصادفی ساده (در دسترس) بین افراد جامعه توزیع کرده است. در این تحقیق از دو پرسشنامه مدیریت دانش و کارآیی استفاده گردید. روایی تحقیق به شیوه محتوایی و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک نرم افزارspss و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که که بین مؤلفه‌های مدیریت دانش با کارآیی کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد، یعنی با افزایش سطح مدیریت دانش، کارآیی کارکنان نیز افزایش می‌یابد
کلمات کلیدی: مدیریت دانش، کارآیی، خلق دانش، ذخیره دانش، نشر دانش، کاربرد دانش.
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول:
کلیات
 
 
 
 
 
 
 

1-1 مقدمه
دنیای موجود با دست آوردهای متنوع خود همواره در معرض تغییرات و تحولات غیرقابل پیش بینی است. الوین تافلر اعتقاد دارد: « قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه، هنگامی‌برای انسان‌ها جذاب خواهد بود که انسان کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن، قدرت تحمل لازم را داشته باشد و با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود ». تحقق این امر زمانی ممکن خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات گسترده در دنیای آیندگان آماده سازد. این نیز مشروط به دانش، مهارت و پویایی است. زندگی در جهان کنونی نیازمند شناخت کامل و کسب مهارت‌های استفاده از این ابزارهاست. بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصت‌های فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است. درک نقش و جایگاه واقعی سازمان‌ها به یافتن پاسخی برای این سئوال که چرا برخی سازمان‌ها همواره موفق هستند، کمک می‌کند. درک این مسئله که چه عواملی زمینه ساز چنین تدوامی‌که امکان بقایی پرنشاط را برای سازمان‌ها به وجود می آورد، به طور روشنی با آشنایی مفهوم دانش و نحوه کاربرد و استفاده از آن در سازمان در ارتباط می‌باشد. . بنابراین مدیریت سازمان‌ها باید با تکیه بر دانایی امکان اتخاذ تصمیمات معقول‌تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند. از این رو مدیریت دانش مقوله‌های مهم‌تر از خود دانش محسوب می­شود و در سازمان­ها به دنبال آن است تا نحوه‌ی چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته­های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت‌های فردی و گروه، تبیین و روشن نماید (پروبست، 2000). اما اولین قدم در این راه این است که افراد و دارندگان این دانش آماده حمایت از فرآیند هستند یا خیر؟ سازمان‌های امروزی به اهمیت منابع انسانی به عنوان تأثیر گذارترین عامل رشد و بهره‌وری سازمان پی برده‌اند.
1-2 بیان مسئله
امروزه كه عصر دانایی یا دانش به آن اطلاق می‌شود، توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به طور اعم جامعه بشری و به طور خاص جامعه صنعتی و سازمانهای تجاری، صنعتی را در وضعیتی قرار داده كه برای ادامه حیات خود در فكر ابزارهای نوینی باشند، زیرا حفظ سرمایه مادی عامل مزیت رقابتی نیست. سابقاً هر كس سرمایه بیشتر و تكنولوژی برتر داشت از مزیت رقابتی برخورداربود، اما امروزه دنیا در حال گذر از عصر صنعت یا تكنولوژی و سرمایه‌محوری به سمت دانش‌محوری می‌باشد.
بر اساس نظریه ویگ(1993) ، دانش شامل حقایق، باورها، مفاهیم و اندیشه‌ها، قضاوتها، انتظارات،. متدولوژی (روش‌شناسی) یا علم اصول و نحوه انجام فنون است. دانش به عنوان یك منبع ارزشمند و راهبردی برای سازمانها از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر بتوان با مدیریت صحیح و كارآمد دانش ضمنی موجود در كاركنان و افراد را با تشریك مساعی و روابط اجتماعی به دست آورد گامی‌بسیار مؤثر در جهت نزدیكی به اهداف سازمان برداشته خواهد شد.
در این راستا بسیاری از سازمانها مبادرت به مدیریت دانش  به عنوان اصل استراتژی كرده‌اند تا امتیاز رقابتی سازمان خودشان را افزایش دهند (نیدومولا و دیگران، 2001و دلانگ و فاهی، 2000). مدیریت دانش سازمان دادن برای دانستن است. كوششی هماهنگ برای تصرف دانش حیاتی سازمان، اشتراك دانش یك سازمان و برجسته كردن در حافظه جمعی سازمان برای بهبود تصمیم‌گیری، افزایش بهره‌وری و نوآوری است. مدیریت دانش شامل تصرف دانش، خرد، تجربیات با ارزش افزوده كاركنان سازمان، آسان كردن، بازیابی دوباره و نگهداری آن به عنوان دارایی سازمان است (كاندهی، 2004)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*