تبیین رابطه بین ارزش ویژه برند و اطلاعات بازار بر اساس یك مدل علّی …

2-2-3)چهارچوب شناسایی برند. 26
2-2-4)  ارزش ویژه برند. 27
2-2-5 ) مزایای ارزش ویژه برند. 29
2-2-6) دیدگاههای مطالعه ارزش ویژه برند. 30
2-2-7-1) مدل ارزش ویژه برند   32
2-2-7-2) مدل ارزش ویژه برند کلر. 42
بخش سوم) پیشینه تحقیق
2-3-1) مقدمه. 47
2-3-2) پیشینه داخلی.. 47
2-3-3) پیشینه خارجی.. 49
بخش چهارم) آشنایی با صنعت لوازم خانگی
2-4-1) مقدمه. 55
2-4-2) صنایع لوازم خانگی ایران. 55
2-4-3)اهداف و برنامه های وزارت صنعت،معدن و تجارت در بخش صنعت لوازم خانگی.. 58
2-4-4) بررسی آثار رفع تحریم ها بر صنایع لوازم خانگی ایران. 62
2-4-5 ) آمار صادرات و واردات لوازم خانگی ایرانی.. 63
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه. 68
3-2) روش تحقیق.. 68
3-3) فرایند اجرای تحقیق.. 68
3-4) جامعه و نمونه آماری.. 68
3-5) روش و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات… 69
3-6)  روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 71
3-6-1) روایی.. 71
3-6-2) پایایی.. 71
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… 72
فصل چهارم- روش تجزیه تحلیل داده ها
4-1) مقدمه. 77
4- 2 ) توصیف مشخصه های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 78
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….84
4-4) آزمون مدل و فرضیه ها 89
4-4-1) تحلیل عاملی تائیدی مدل اندازه گیری تحقیق.. 89
4-4-2) آزمون مدل های تحقیق: 93
4-4-3) نتایج آزمون مدل. 94
4-4-4)بررسی قدرت تبیین مدل. 96
4-4-5) تحلیل مسیر های مستقیم و غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق.. 96
4-4-6)نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 97
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه. 99
5-2) نتیجه گیری.. 99
5-2-1) نتایج بررسی توصیفی داده ها 99

بررسی سایت ما: گلکسی اس ۷ ؛ فرگشت تکنولوژیک

5-2-2) نتایج آمار استنباطی.. 100
5-3) پیشنهادات تحقیق.. 101
منابع. 103
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………….109
پیوست (1) پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….110
پیوست (2) ضریب آلفای متغیر ها…………………………………………………………………………………………114
پیوست (3) نمودار های توصیفی متغیر ها……………………………………………………………………………….118
پیوست (4) خروجی نرم افزار……………………………………………………………………………………………….132
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                       صفحه
شکل(1-1) مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مدل گلیسس و همکاران. 9
شکل) 2-1) مدل زنجیره ارزش 20
شكل( 2-2)مدل ارزش ویژه برند آکر. 33

                                       فهرست جداول
عنوان                                                                                     صفحه
جدول (2-1) خلاصه پژوهش های انجام شده 50
جدول (2-2) وضعیت صادرات و واردات لوازم خانگی در دوازده ماهه سال 93 88. 65
جدول (2- 3) وضعیت صادرات و واردات لوازم خانگی در دو ماهه سال 94. 66
جدول( 3-1) صفات كیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه. 70

مطلب دیگر :

جدول( 3-2 ) تعداد سازه ها و سوالات مربوط به هر متغیر. 70
جدول( 3-3) درصد آلفای متغیرها 72
جدول (4 – 1 ) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 78
جدول (4 – 2 ) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان. 79
جدول( 4 – 3 ) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 80
جدول( 4 – 4 ) توصیف متغیر شهرستان. 81
جدول (4 – 5 ) توصیف متغیر انتخاب برند. 82
جدول (4 – 6 ) توصیف متغیر محصول برند. 83
جدول ( 4- 7 ) توصیف متغیر اطلاعات بازار. 84
جدول (4 –  8 ) توصیف متغیرمزیت اطلاعات… 85
جدول( 4 –  9 ) توصیف سازه های متغیر مزیت اطلاعات… 85
جدول( 4 –  10 ) توصیف متغیر آگاهی برند. 86
جدول( 4 –  11 ) توصیف سازه های متغیر آگاهی برند. 86
جدول (4 –  12 ) توصیف متغیر تصویر برند. 87
جدول (4 –  13 ) توصیف متغیر ارزش ویژه برند. 88
جدول( 4 –  14 ) توصیف سازه های متغیر ارزش ویژه برند. 88
جدول (4 –  15 ) بار های عاملی گویه های متغیر اطلاعات بازار. 89
جدول (4 –  16 ) بار های عاملی گویه های متغیرمزیت اطلاعات… 90
جدول (4 –  17 ) بار های عاملی گویه های متغیرتصویر برند. 91
جدول (4 –  18 ) بار های عاملی گویه های متغیر آگاهی برند. 92
جدول (4 –  19 ) بار های عاملی گویه های متغیر ارزش ویژه برند. 93
جدول(4 – 20)شاخص های برازش مدل های  تحقیق.. 95
جدول (4- 21) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری.. 96
جدول ( 4-22 ) نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 97

                                            فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                 صفحه
نمودار (4- 1 ) میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 78
نمودار (4 – 2 ) میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان. 79
نمودار (4 –  3 ) میله ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 80
نمودار( 4 – 4 ) میله ای  متغیر شهرستان. 81
نمودار (4 – 5 ) میله ای  متغیر انتخاب برند. Error! Bookmark not defined.
نمودار (4 – 6 ) میله ای  متغیر محصول برند. 83
نمودار (4 –  7 ) هیستوگرام  متغیر اطلاعات بازار. 84
نمودار ( 4- 8 ) هیستوگرام  متغیر مزیت اطلاعات… 85
نمودار (4 –  10 ) هیستوگرام  متغیر آگاهی برند. 86
نمودار( 4 –  11 ) هیستوگرام  متغیر تصویر برند. 87
نمودار( 4 –  12 ) هیستوگرام  متغیر ارزش ویژه برند. 88
نمودار( 4- 13) مدل اندازه گیری اطلاعات بازار. 89
نمودار( 4-14) مدل اندازه گیری مزیت اطلاعات… 90
نمودار( 4-15) مدل اندازه گیری تصویر برند. 91
نمودار (4-16) مدل اندازه گیری آگاهی برند. 92
نمودار( 4-17) مدل اندازه گیری ارزش ویژه برند. 93
نمودار (4-18) مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد. 94
نمودار (4-19) مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری.. 95
نمودار (4-20) مدل ساختاری  تحقیق درحالت استاندارد و اعداد معنی داری.. 96

چکیده
تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اطلاعات بازار و ارزش ویژه برند در بازار محصولات لوازم خانگی استان گیلان پرداخته به طوری که رابطه بین متغیر های مزیت اطلاعات ، تصویر برند و آگاهی برند با ارزش ویژه برند مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق از لحاظ روش و اجرا ،توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است . جامعه آماری در این تحقیق کلیه مصرف کنندگان محصولات لوازم خانگی در بازار استان گیلان می باشند و از روش نمونه گیری غیر احتمالی          در دسترس استفاده شده است. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده و با استفاده از نرم افزار LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . نتایج تحقیق نشان می دهد بین مزیت اطلاعات و ارزش ویژه برند رابطه مثبتی وجود ندارد اما بین اطلاعات بازار و مزیت اطلاعات و هم چنین بین مزیت اطلاعات با تصویر برند و آگاهی برند و هم چنین بین ارزش ویژه برند با تصویر برند و آگاهی برند رابطه مثبت وجود دارد.
واژگان کلیدی : ارزش ویژه برند ، اطلاعات بازار ، مزیت اطلاعات ، آگاهی برند ، تصویر برند

     
        
    
     فصل اول
   کلیات تحقیق

1-1 ) مقدمه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*