تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پایان نامه

عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………. 1
§        فصل اول: کلیات تحقیق  
1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2) بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………… 5
1-3) اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………. 7
1-4) هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5) چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………. 10
1-6) فرضیه‌ها ……………………………………………………………………………………………………………… 11
1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………… 11
1-8) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 15
§        فصل دوم: ادبیات  تحقیق  
2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-2) مفاهیم خلاقیت…………………………………………………………………………………………………….. 17
2-3) فرآیند خلاقیت……………………………………………………………………………………………………… 24
2-4) ویژگی های فردی کارکنان خلاق……………………………………………………………………………. 25
2-5) دیدگاه ها در مورد افراد خلاق………………………………………………………………………………… 26
2-6) عوامل موثر بر خلاقیت………………………………………………………………………………………….. 27
2-6-1) عوامل فردی……………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-6-1-1) توانمندی……………………………………………………………………………………………………… 28
2-6-1-2) ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………… 31
2-6-1-3) سبک شناختی………………………………………………………………………………………………. 33
2-1-6-4) هوش………………………………………………………………………………………………………….. 34
2-1-6-5) چالش پذیری……………………………………………………………………………………………….. 35
2-6-2) عوامل گروهی…………………………………………………………………………………………………………….. 37
2-6-2-1) اندازه گروه…………………………………………………………………………………………………… 37
2-6-2-2) تنوع گروه……………………………………………………………………………………………………. 38
2-6-2-3) انسجام گروه………………………………………………………………………………………………… 38
2-6-2-4) سیستم ارتباطات گروه…………………………………………………………………………………… 38
2-6-3) عوامل سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 38
2-6-3-1) سبک رهبری………………………………………………………………………………………………… 39
2-6-3-2) ساختار سازمانی……………………………………………………………………………………………. 39
2-6-3-3) سیستم پاداش……………………………………………………………………………………………….. 41
2-6-3-4) جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 41
2-6-3-5) منابع……………………………………………………………………………………………………………. 41
2-7) عوامل زمینه ای موثر بر خلاقیت…………………………………………………………… 42
2-7-1) پیچیدگی شغل………………………………………………………………………………………………….. 42
2-7-2) رابطه با سرپرست (نقش رهبری)………………………………………………………………………… 44
2-7-2-1) ویژگی مدیران خلاق…………………………………………………………………………………….. 51
2-7-2-2) رفتارهای مدیر موثر در بهبود رفتار خلاقانه کارکنان…………………………………………… 55
2-7-3) رابطه با همکار………………………………………………………………………………………………….. 61
2-7-4) رابطه با مشتری…………………………………………………………………………………………………. 63
2-8) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 65
§        فصل سوم: روش اجرای تحقیق  
3-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 69
3-2) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 69
3-3) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………. 70
3-4) جامعه آماری ،تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………….. 71
3-4-1) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………. 72
3-4-2) نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………. 72
3-5) پایایی پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………………….. 73
3-6) روایی  پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………… 74
3-7) روش  تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….. 74
§        فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده  
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 76
4-2) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………… 76
4-2-1) تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………. 77
4-2-2) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………….. 81
4-3) بررسی فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………… 85
§        فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 90
5-2) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 91
5-3) پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………… 95
5-4) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 97
5-5) پیشنهادات به منظور تحقیقات آتی…………………………………………………………………………… 97
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………. 98
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………… 104

فهرست جداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

شاهنامه فردوسی، نظام های نشانه ای

عنوان صفحه
جدول 2-1) تعاریفی از خلاقیت……………………………………………………………………………………. 21
جدول 2-2) انواع خروجی خلاقیت………………………………………………………………………………. 22
جدول 2-3) تفاوت های میان خلاقیت و نوآوری……………………………………………………………. 24
جدول 2-4) متغییرهای فردی موثر بر خلاقیت و منابع حمایت کننده…………………………………. 36
جدول 2-5) مقایسه دیدگاه معمولی و مدیریت خلاق پرور………………………………………………. 55
جدول 3-1) متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………….. 71
جدول 3-2) آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه………………………………………………………………. 73
جدول 4-1) جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………. 77
جدول 4-2) سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………. 78
جدول 4-3) تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………… 79
جدول 4-4) سابقه شغلی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………… 80
جدول 4-5) آمار توصیفی متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………….. 81
جدول 4-6) آمار توصیفی متغیر خلاقیت کارکنان…………………………………………………………….. 84
جدول 4-7) همبستگی پیرسون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………….. 85
جدول 4-8) همبستگی پیرسون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………. 86
جدول 4-9) همبستگی پیرسون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………… 87
جدول 4-10) همبستگی پیرسون فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………. 88
   

فهرست نمودارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
نمودار  4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………. 77
نمودار  4-2) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………. 78
نمودار  4-3) نمودار دایره ای تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………… 79
نمودار  4-4) نمودار دایره ای سابقه شغلی پاسخ دهندگان………………………………………………… 80
نمودار 4-5) نمودار میله ای متغیر پیچیدگی شغل…………………………………………………………….. 82
نمودار 4-6) نمودار میله ای متغیر رابطه با  سرپرست……………………………………………………….. 82
نمودار 4-7) نمودار میله ای متغیر رابطه با همکار…………………………………………………………….. 83
نمودار 4-8) نمودار میله ای متغیر رابطه با مشتری……………………………………………………………. 83
نمودار 4-9) نمودار میله ای متغیر خلاقیت کارکنان………………………………………………………….. 84

فهرست شکل ها

 

 

 

 

عنوان صفحه
شکل 1-1) مدل نظری  تحقیق………………………………………………………………………………………. 11
شکل 2-1) تفکر واگرا در مقابل تفکر همگرا…………………………………………………………………… 18
شکل 2-2) چهار دسته مختلف از کارکنان بر حسب رابطه با مشتریان………………………………… 64

چکیده:
تغییرات و تحولات محیطی ، برای ادامه حیات سازمان ها  راهی بجز خلاقیت  باقی  نگذاشته است. لذا شناخت و بکارگیری  صحیح خلاقیت  تک تک اعضای سازمان بویژه کارکنان  در تماس  با مشتری که به نیازهای آنها بیشتر و بهتر واقف‌اند از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، هدف  اصلی تحقیق حاضر سنجش  رابطه بین عوامل زمینه‌ای از جمله: پیچیدگی شغل، رابطه با  سرپرست، رابطه با همکار، و رابطه با مشتری و خلاقیت کارکنان خط  مقدم است. به منظور تحقق هدف تحقیق، پرسشنامه استاندارد تهیه و در بین 240 نفر از کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت توزیع شد. تحلیل داده های تحقیق حاضر  نیز   بوسیله روش همبستگی پیرسون در نرم  افزار SPSS 20 انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان دادند رابطه مثبت و معنادار بین عوامل زمینه‌ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم وجود دارد. بر این  اساس، بین پیچیدگی  شغل، رابطه با سرپرست، رابطه با همکار، و خلاقیت کارکنان خط مقدم یک رابطه مثبت و معنادار کشف شد. اما نتایج تحقیق نشان دادند بین رابطه با مشتری و خلاقیت کارکنان خط مقدم رابطه معنادار وجود ندارد.  در انتهای تحقیق نیز به برخی پیشنهادات کاربردی بمنظور استفاده  محققین و کارشناسان حوزه بانکی اشاره شد.

کلمات کلیدی: خلاقیت کارکنان خط مقدم، عوامل زمینه ای، پیچیدگی شغل، رابطه با  سرپرست، رابطه با همکار،  رابطه با مشتری، بانک صادرات.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*