تبیین و ارزیابی موقعیت ­یابی استراتژیک شرکت نودر در صنعت تولید درب

۱۲-۱) تعاریف عملیاتی متغیرها. ۳۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق

۱-۲) مقدمه ۳۶

۲-۲) بخش اول پیشینه تحقیق، موقعیت‌یابی استراتژیک ۳۷

 

۳-۲) فرایند موقعیت یابی. ۳۸

۱-۳-۲) مرحله  اول، شناسایی مجموعه‌ای روا از محصولات رقابتی. ۴۰

۲-۳-۲) مرحله  دوم، شناسایی ویژگی‌های تعیین کننده. ۴۱

۳-۳-۲) مرحله  سوم، جمع‌ آوری نظرات مشتریان درباره محصولات موجود در محیطی رقابتی. ۴۵

۴-۳-۲) مرحله  چهارم، تجزیه و تحلیل موقعیت فعلی محصولات در محیطی رقابتی. ۴۶

۱-۴-۳-۲) فرصت‌های بازاریابی برای دستیابی به یک موقعیت برجسته. ۴۷

۲-۴-۳-۲) محدودیت‌های ناشی از یک موقعیت برتر. ۴۷

۳-۴-۳-۲) محدودیت‌های تجزیه و تحلیل موقعیت‌یابی محصول ۴۹

۵-۳-۲) مرحله  پنجم، تعیین برترین ترکیب ویژگی‌ها از نظر مشتریان ۴۹

۶-۳-۲) مرحله  ششم، بررسی ارتباط میان برتری‌های بخش‌های بازار با موقعیت فعلی محصولات. ۵۱

۷-۳-۲) مرحله  هفتم، تهیه گزارش جامع به منظور کمک به فرایند طراحی استراتژی بازاریابی. ۵۲

۴-۲) موقعیت‌یابی فیزیکی. ۵۴

۱-۴-۲) محدودیت‌های موقعیت‌یابی فیزیکی. ۵۵

۵-۲) موقعیت‌یابی ادراکی. ۵۶

۶-۲) استراتژی بازاریابی. ۵۹

۱-۶-۲) تمایز: کلید ترجیح مشتری و مزیت رقابتی. ۵۹

۲-۶-۲) تمایز در استراتژی‌های تجاری. ۶۰

۳-۶-۲) تمایز میان کالاها و خدمات. ۶۱

۷-۲) راه‌های تقویت جایگاه یک محصول نزد مشتریان ۶۴

۱-۷-۲) ویژگی‌های فیزیکی ساده. ۶۴

۲-۷-۲) ویژگی‌های فیزیکی پیچیده. ۶۵

۳-۷-۲) ویژگی‌های اساساً انتزاعی. ۶۵

۸-۲) نقشه ارزش ۶۸

۹-۲) خلق ارزش و مزیت رقابتی. ۷۱

۱۰-۲) خلق ارزش و توزیع مجدد ارزش ۷۴

۱۱-۲) جذب ارزش و نقش اقتصاد صنعتی. ۷۵

۱۲-۲) مزیت هزینه‌ای و مزیت منفعتی. ۷۵

۱-۱۲-۲) منطق استراتژیک مزیت هزینه‌ای. ۷۶

۲-۱۲-۲) منطق استراتژیک مزیت منفعتی. ۷۸

۳-۱۲-۲) منطق استراتژیک کشش قیمتی تقاضا. ۸۰

۱۳-۲) تعهدات استراتژیک ۸۳

۱۴-۲) مکمل‌ها و جانشین‌های استراتژیک‌ ۸۳

۱۵-۲) مزیتهای رقابتی نوین. ۸۴

۱۶-۲) انگیزه‌های نوآوری. ۸۶

۱۷-۲) بخش دوم پیشینه ی تحقیق. ۸۸

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۱-۳) مقدمه ۹۴

۲-۳) نوع تحقیق. ۹۵

۳-۳) جامعه آماری. ۹۶

۱-۳-۳) محصولات شرکت نودر. ۹۸

۴-۳) نمونه­ی آماری. ۱۰۲

۵-۳) برآورد حجم نمونه ۱۰۳

۶-۳) روش و ابزار گردآوری داده ها. ۱۰۴

۷-۳) روایی(اعتبار) آزمون ۱۰۵

۸-۳) پایایی(قابلیت اعتماد) آزمون ۱۰۶

۹-۳) ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها. ۱۰۸

۱-۹-۳) تحلیل همبستگی (آزمون پیرسون). ۱۰۸

۲-۹-۳) رگرسیون ۱۰۹

۳-۹-۳) آزمون t 110

فصل چهارم: تحلیل و توصیف داده ها و آزمون فرضیه ها

۱-۴) مقدمه ۱۱۲

۲-۴) تحلیل و توصیف جمعیت شناختی آزمودنی ها. ۱۱۲

۱-۲-۴) جنسیت. ۱۱۲

۲-۲-۴) سن. ۱۱۳

۳-۲-۴) میزان تحصیلات. ۱۱۳

۴-۲-۴) رشته ی تحصیلی. ۱۱۴

۵-۲-۴) سابقه ی کاری. ۱۱۴

۶-۲-۴) واحد سازمانی. ۱۱۵

۳-۴) تحلیل و توصیف داده ها. ۱۱۵

۴-۴) آمار استنباطی: وضعیت نرمال بودن و آزمون فرضیه ها. ۱۲۸

۱-۴-۴) آزمون وضعیت نرمال بودن مؤلفه ها. ۱۲۸

۲-۴-۴) آزمون فرضیه ­ها. ۱۳۰

۱-۲-۴-۴) فرضیه فرعی اول ۱۳۰

۲-۲-۴-۴) فرضیه فرعی دوم. ۱۳۱

۳-۲-۴-۴) فرضیه فرعی سوم. ۱۳۱

۴-۲-۴-۴) فرضیه فرعی چهارم. ۱۳۲

۵-۲-۴-۴) فرضیه فرعی پنجم ۱۳۳

۶-۲-۴-۴) فرضیه فرعی ششم ۱۳۴

۷-۲-۴-۴) فرضیه اهم اول ۱۳۴

۸-۲-۴-۴) فرضیه اهم دوم. ۱۳۵

۹-۲-۴-۴) فرضیه اهم سوم. ۱۳۶

۱۰-۲-۴-۴) فرضیه اهم چهارم. ۱۳۷

۱۱-۲-۴-۴) فرضیه اهم پنجم ۱۳۸

۱۲-۲-۴-۴) فرضیه اهم ششم ۱۳۹

۱۳-۲-۴-۴) فرضیه اهم هفتم ۱۴۰

۱۴-۲-۴-۴) فرضیه اهم هشتم ۱۴۱

فصل پنجم: تحلیل یافته ها، نتیجه گیری، و پیشنهادها

۱-۵) مقدمه ۱۴۳

۲-۵) خلاصه ۱۴۳

۳-۵) تحلیل یافته ها. ۱۴۵

۴-۵) نتیجه گیری. ۱۵۱

۵-۵) پیشنهادها. ۱۵۳

۶-۵) محدودیت ها. ۱۵۸

۷-۵) پیشنهادهایی برای محققان آتی. ۱۵۸

منابع . ۱۶۰

ضمائم وپیوست. ۱۶۴

فهرست جداول

جدول ۱-۱: زمان پیش بینی شده برای انجام تحقیق. ۳۰

جدول۱-۲: ویژگی های محصولات تولیدی فورد اکسپدیشن در برابر جی‌ام سابربن. ۵۴

جدول۲-۲ : مقایسه تجزیه و تحلیل موقعیت‌یابی فیزیکی با موقعیت‌یابی ادراکی. ۵۷

جدول۳-۲ : استراتژی های سه گانه رهبری هزینه، رهبری منفعت، و تمرکز. ۷۶

جدول ۴-۲ : مزیت‌ها، تمایزها و کشش‌ها. ۸۲

جدول ۵-۲ : آثار انگیزه‌های نوآوری. ۸۷

جدول ۶-۲: مجمل پیشینه ی تحقیق. ۹۱

مطلب دیگر :

جدول ۱-۳: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب واحد سازمانی. ۹۸

جدول ۲-۳: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سابقه کار. ۱۰۳

جدول ۳-۳: عوامل مدل و تعداد سؤالات هر عامل در پرسشنامه‏ی تحقیق. ۱۰۸

جدول ۱-۴: توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها. ۱۱۲

جدول ۲-۴: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سن. ۱۱۳

جدول ۳-۴: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات. ۱۱۳

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب رشته ی تحصیلی. ۱۱۴

جدول ۵-۴: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سابقه کار. ۱۱۵

جدول۶-۴: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب واحد سازمانی. ۱۱۵

جدول ۷-۴: اندازه های آماری ایفای نقش موقعیت یابی استراتژیک ۱۱۶

جدول۸-۴: اندازه های آماری ایفای نقش مزیت هزینه ای. ۱۱۷

جدول ۹-۴: اندازه های آماری ایفای نقش مزیت منفعتی (تمایز). ۱۱۸

جدول ۱۰-۴: اندازه های آماری ایفای نقش استراتژی تمرکز. ۱۱۹

جدول ۱۱-۴: اندازه های آماری ایفای نقش موقعیت یابی فیزیکی. ۱۲۰

جدول ۱۲-۴: اندازه های آماری ایفای نقش موقعیت یابی ادراکی. ۱۲۱

جدول ۱۳-۴: اندازه های آماری ایفای نقش ویژگی های فنی. ۱۲۲

جدول ۱۴-۴: اندازه های آماری ایفای نقش ویژگی های فیزیکی. ۱۲۳

جدول ۱۵-۴: اندازه های آماری ایفای نقش معیارهای عینی. ۱۲۴

جدول ۱۶-۴: اندازه های آماری ایفای نقش توجه به نیاز مشتری. ۱۲۵

جدول ۱۷-۴: اندازه های آماری ایفای نقش ویژگی ادراکی. ۱۲۶

جدول ۱۸-۴: اندازه های آماری ایفای نقش معیارهای ذهنی. ۱۲۷

جدول۱۹-۴: نتایج آزمون نرمال بودن مؤلفه‌های مدل تحقیق. ۱۲۹

جدول۲۰-۴: نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تاثیر ویژگی های فنی بر موقعیت یابی فیزیکی. ۱۳۰

جدول ۲۱-۴: نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تاثیر ویژگی های فیزیکی بر موقعیت یابی فیزیکی. ۱۳۱

جدول ۲۲-۴: نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تاثیر معیارهای عینی بر موقعیت یابی فیزیکی. ۱۳۲

جدول ۲۳-۴: نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تاثیر نیازهای مشتری بر موقعیت‏یابی ادراکی. ۱۳۲

جدول ۲۴-۴: نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تاثیر ویژگی های ادراکی بر موقعیت‏یابی ادراکی. ۱۳۳

جدول ۲۵-۴: نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تاثیر معیارهای ذهنی بر موقعیت‏یابی ادراکی. ۱۳۴

جدول ۲۶-۴: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر موقعیت یابی فیزیکی و موقعیت یابی استراتژیک ۱۳۵

جدول۲۷-۴: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر موقعیت یابی ادراکی و موقعیت یابی استراتژیک ۱۳۶

جدول ۲۸-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی ادراکی و مزیت هزینه‏ای با موقعیت‏یابی استراتژیک. ۱۳۷

جدول ۲۹-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی ادراکی و مزیت منفعتی با موقعیت‏یابی استراتژیک. ۱۳۸

جدول ۳۰-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی ادراکی و استراتژی تمرکز با موقعیت‏یابی استراتژیک ۱۳۹

جدول ۳۱-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی فیزیکی و مزیت هزینه‏ای با موقعیت‏یابی استراتژیک. ۱۳۹

جدول ۳۲-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی فیزیکی و مزیت منفعتی با موقعیت‏یابی استراتژیک ۱۴۰

جدول ۳۳-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی فیزیکی و استراتژی تمرکز با موقعیت‏یابی استراتژیک ۱۴۱

جدول ۱-۵: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق. ۱۴۵

جدول ۲-۵: توزیع اندازه های آماری متغیرهای مدل تحقیق. ۱۵۱

فهرست نگاره ها

نگاره ۱-۱: زنجیره ی ارزش مایکل پورتر. ۲۲

نگاره ۲-۱: مدل ادراکی جین کیم ۲۴

نگاره ۳-۱: مدل موقعیت یابی فیزیکی و ادراکی برای دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک ۲۶

نگاره ۱-۲: مراحل هفت گانه ی فرایند موقعیت‌یابی. ۳۹

نگاره ۲-۲: مدل ادراکی موقعیت یابی استراتژیک ۶۴

نگاره ۳-۲: تصمیم های موقعیت یابی استراتژیک برای نواحی کلیدی کسب و کار. ۶۷

نگاره ۴-۲: فضای رقابتی خانواده ی محصول در یک شرکت تولید کننده ی نمونه ۶۸

نگاره۵-۲: نقشه ی ارزش ۷۰

نگاره ۶-۲: نقشه ی تطبیقی ارزش ۷۱

نگاره ۷-۲ : زنجیره ی ارزش مایکل پورتر. ۷۳

نگاره ۸-۲: نقشه ی ارزش برای منطق اقتصادی مزیت هزینه ای. ۷۸

نگاره ۹-۲: نقشه ی ارزش برای منطق اقتصادی مزیت منفعتی. ۷۹

نگاره ۱۰-۲: منطق استراتژیک کشش قیمتی تقاضا. ۸۰

نگاره ۱۱-۲ : نقشه ی فرار رقابت و مزیت رقابتی. ۸۵

نگاره ۱-۵: مدل فرایندی برای دستیابی به ابعاد موقعیت‌یابی. ۱۵۷

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱) مقدمه

پیچیدگی روزافزون فعالیت­ها و محیط کاملا متغیر و پرتلاطم جهان امروز، مدیران سازمانها را با دشواری­های متعددی مواجه ساخته که کوچکترین غفلت در این زمینه باعث کاهش سهم بازار هدف خواهد شد؛ لذا برای هر صنعتی عوامل محیطی وجود داردکه باعث رقابت در محیط نامطمئن خواهد شد. در جامعه­ کنونی، با توجه به وجود رقبای متعدد و تغییرات شتابان آن، دیگر برنامه ­ریزی به شکل سنتی قادر نخواهد بود که مسائل و مشکلات بازار هدف را حل کند. لذا برنامه ­ریزی استراتژیک، به منزله­ی یک ابزار مفید و مناسب برای رسیدن به اهداف سازمانی مطرح شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*