تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی …

2-2-4-2-2 ) تجزیه و تحلیل ارزش سهامدار 21
2-2-4-2-3  ) سود اقتصادی EP. 22
2-2-4-2-4) ارزش افزوده اقتصادی. 23
2-2-5)  دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی. 24
2ـ2ـ6) تعریف ارزش افزوده اقتصادی. 27
2-2-7) سرمایه 28
2-2-8) سود خالص پس از کسر تعدیلات.. 28
2-2-9) تعریف و نحوة محاسبة هزینة سرمایه 29
2-2-9-1) هزینه بدهی ها 30
2-2-9-2) هزینه سهام ممتاز 30
2-2-9-3) هزینه سهام عادی و سود انباشته 31
2-2-9-3-1) مدل بدون رشد. 32
2-2-9-3-2)مدل رشد گوردون. 33
2-2-9-3-3) مدل صرف ریسك.. 34
2-2-9-3-4) رویكرد ارزیابی ریسك(مدل انتظاری (CAPM.. 34
2-2-10) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 35
2-2-10-1) روش ارزش دفتری. 36
2-2-10-2)روش ارزش بازار 37
2-2-11) مشكلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران. 37
2-2-12 ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی. 38
2-2-13 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی. 40
2ـ2 ـ14 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. 41
2ـ2ـ14ـ2 ) نرخ بازده از رویكرد مالی. 42
2-2-15 ) معادلهای حقوق صاحبان سهام 42
2-2-16)ارزش افزوده اقتصادی در عمل. 44
2-2-17)تکامل ارزش افزوده اقتصادی. 45
2-2-18)ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی. 46
2-2-19) راه های افزایش ارزش افزوده اقتصادی. 48
2-2-20) بررسی مفاهیم مربوط به سود 48
2-2-20-1) بررسی سود نقدی. 49
2-2-20-2  مفهوم سود در حسابداری. 50

نظریه های رضایت زناشویی – نامور | مرکز نوآوري های آموزشی

2-2-20-3  مفهوم سود هر سهم. 50
2-2-21 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی. 50
2-2-21-1  نسبت های نقدینگی. 52
2-2-21-2 نسبت های فعالیت.. 53
2-2-21-3 نسبت های سرمایه گذاری. 55
2-3 پیشینه تحقیق. 57
2-3-1 پژوهش های داخلی. 57
2-3-2) پژوهش های خارجی. 59
2-4) خلاصه فصل. 61
3-1 مقدمه 63
3-2 جامعه آماری. 64
3-3 نمونه آماری. 64
3-4  قلمرو تحقیق. 65
3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 65
3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق. 65
3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 65
3-5  نوع تحقیق. 65
3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف.. 65
3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش.. 66

مطلب دیگر :

3-6 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها 66
3-7 روش تحقیق. 67
3-8 متغیرهای تحقیق. 67
3-9 فرضیه‌های تحقیق. 69
3-10 مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 69
3- 11 خلاصه فصل. 71
4-1 مقدمه 73
4-2 مطالعهی توصیفی داده های تحقیق. 73
4-3 بررسی مانایی متغیرهای مدل. 76
4-4 آزمون نرمالیته چولسکی(لوتکه پل) در مقادیر برداری. 77
4-5 تعیین تعداد وقفه های بهینه در مدل VAR.. 80
4-6 آزمون علیت گرنجر/آزمون والد. 81
4-7 تخمین مدل های VAR.. 82
4-8 ناهمسانی واریانس در مدل VAR.. 83
4-8-1  شناسایی ناهمسانی واریانس در مدل VAR.. 84
4-9 آزمون استقلال نا همبسته بودن پورت مانتئو در مدل VAR.. 84
4-10 خلاصه فصل. 85
5-1 مقدمه 87
5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها 87
5-3 تحلیل نتایج. 87
5-4 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 88
5-5 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی. 89
5-6 محدودیت‌های تحقیق. 90
منابع و مآخذ. 91
پیوست   ها و ضمائم. 92
 

       فصل اول
 
کلیات پژوهش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*