تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

2-6-2-نظریه های ادرك محیط : 37
2-6-2-1-کنش گرایان احتمالاتی (برو نسویك ) 37
2-6-2-2-نظریه ی ویژگی جلب كننده (برلاین ) 37
2-6-2-3-نظریه بوم شناختی بروفنبرنر 37
2-6-2-4 -نظریه روانشناسی بوم شناختی گیبسون : 38
2-6-2-5-مکتب گشتالت.. 38
2-6-2-6-نظریه جغرافیدانان رفتاری.. 38
2-7-مدل تحلیلی پژوهش… 41
2-8-نتیجه: 42
فصل سوم: روش شناسایی و معرفی عرصه پژوهش
مقدمه. 44
3-1-روش شناسی.. 44
3–1-1-روش تحقیق.. 44
3-1-2-تكنیك گرد آوری داده ها 44
3-1-3-جامعه آماری.. 44
3-1-4- حجم نمونه. 45
3- 1-5-روش نمونه گیری.. 45

پایان نامه

3-1-6-پایایی و اعتبار پرسشنامه. 45
3-1-7-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 46
3-2 -تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها 47
3-2-1-مفهوم نظری ادراك زیستی.. 47
3-2-2-مفهوم عملیاتی ادراك زیستی: 47
3-2-3-مفهوم نظری  ادراك اقتصادی.. 47
3-2-4 -مفهوم عملی ادراك اقتصادی.. 47
3-2-5 -مفهوم نظری ادراك فرهنگی و اجتماعی.. 48
3-2-6-مفهوم عملیاتی ادراك اجتماعی و فرهنگی.. 48
3-2-7-ادراك اکوتوریسم. 49
3-3-معرفی عرصه پژوهش… 49
3-3- 1-موقعیت جغرافیایی ،ویژگی های طبیعی و انسانی مورد مطالعه. 49
3-3-2- ویژگی های جمعیتی.. 52
3-3-3وضعیت اشتغال. 53
3-4-ظرفیت های گردشگری و اکوتوریسم شهرستان میاندرود. 54
3-4-1-پناهگاه حیات وحش دشت ناز 54
3-4-2 – ساحل گهر باران. 55
3-4-3-مناطق ییلاقی و جنگلی.. 58
3-4-3-1-كوهدشت غربی (محدوده جنگل روستای دارابکلا) : 58
3-4-3-2-كوهدشت شرقی (محدوده ی روستای جامخانه و اسرم) 59
3-4-4-ظرفیت های فرهنگی اجتماعی.. 60
3-5-تسهیلات رفاهی و اقامتی و حمل ونقل.. 60
3-6-ظرفیت های اکوتوریسم شهرستان میاندرود به عنوان یك سیستم. 61
3-7-خلاصه ونتیجه گیری.. 62
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه. 64
4–1- بخش اول: سیمای نمونه آماری، ویژگی های جمعیت شناختی.. 64
4-1-1-جنسیت.. 64
4-1-2 -سواد سرپرست خانوار 64
4-1-3-شغل سر پرست خانوار 65

یک مطلب دیگر :

4-1-4- محل اقامت.. 65
4-1-5-فاصله از جنگل و حیات وحش… 66
4-1-6-درآمد  سر پرست خانوار 66
4-1-7- معدل درسی دانش آموز 67
4-1-8-رشته تحصیلی.. 67
4-1-9-تجربه ی سفر. 68
4-1-10-نوع مدرسه. 68
4-2-بخش دوم توصیف آمار ه ها مربوط به ادراك زیست محیطی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان از اکوتوریسم. 68
4-2-1- ادراك زیست محیطی دانش آموزان. 68
4-2-2-ادراك اقتصادی دانش آموزان. 69
4-2-3- ادراک اجتماعی فرهنگی دانش آموزان. 69
4-3-تحلیل نتایج آزمون تی برای درک مولفه زیست محیطی،اقتصادی واجتماعی و فرهنگی.. 73
4-3-1-درک تنوع زیستی.. 73
4-3-2-ادراک  ازآلودگی.. 73
4-3-3– ادراک ازاساس منابع محلی.. 74
4-3-4-ادراک  زیست محیطی.. 75
4-3-5-درک اشتغال زایی.. 75
4-3-6-درک درآمد زایی.. 76
4-3-7-درك اقتصادی.. 77
4-3-8-درک فرهنگی.. 78
4-3-9-درک اجتماعی.. 78
4-3-10- درك اجتماعی و فرهنگی.. 79
4-3-11- درك اكوتوریسم. 79
4-4 -نتایج آمار استنباطی برای متغیرهای با دوگروه وبیش از دوگروه مستقل با متغیر های وابسته. 80
4-4-1-درک مولفه های اکوتوریسم  با دو گروه مستقل.. 80
4-4-1-1درک جنسیتی از مولفه ی زیستی اکوتوریسم. 80
4-4-1-2-درک جنسیتی از مولفه های اقتصادی اکوتوریسم. 83
4-4-1-3 –درک جنسیتی از مولفه های اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم. 84
4-4-1 –4-درک مولفه زیستی اکوتوریسم  برحسب محل اقامت.. 85
4-4-1-5- درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم  برحسب محل اقامت.. 86
4-4-1-6 درک مولفه اجتماعی و فرهنگی  اکوتوریسم  برحسب محل اقامت.. 87
4-4-1- 7-درک مولفه زیستی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان. 88
4-4-1 -8- درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان. 89
4-4-1-9- درک مولفه اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان. 90
4-4-2-درک مولفه های اکوتوریسم  با بیش از دو گروه مستقل.. 91
4-4-2-1-درک مولفه های اکوتوریسم برحسب درآمد سرپرست خانوار 91
4-4-2-2- درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب شغل سرپرست خانوار 92
4-4-2-3- درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب سواد سرپرست خانوار 93
4-4-2–4-درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب تجربه سفر دانش آموزان. 94
4-4-2-5–درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب رشته تحصیلی  دانش آموزان. 95
4-4-2-6–درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب فاصله محل اقامت جوانان باجنگل و حیات وحش… 96
4-4-3-ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط ادراکی.. 97
4-4-3-1–ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط شخصی.. 97
4-4-3-2-ا دراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط زمینه ساز 98
4-4-4- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان. 98
4-4-4-1- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب تجربه سفر. 98
4-4-4-2- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب رشته تحصیلی.. 99
4-4-4-3- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب معدل درسی.. 99
4-4-4-4- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب فاصله  محل اقامت.. 101
4-4-4-5- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب شغل سرپرست خانوار 102
4-4-4-6- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب درآمد سرپرست خانوار 103
4-4-4-7- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب سواد سرپرست خانوار 104

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*