تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران

2- 14 اینترنت و حضور  آن در گردشگری.. 28
2- 15 پایگاههای الکترونیکی و جامعه مجازی.. 29
2- 16 اینترنت، پایگاههای الکترونیکی و هتل ها 33
2- 17 ذخیره اتاق. 39
2- 18 روشهای ذخیره اتاق. 40
فصل سوم. 44
3-1 مقدمه. 45
3-2 موقعیت جغرافیایی پروژه 45
3-3 موقعیت جمعیتی. 46
3-4 درباره شهر یزد 47
3-5 روش تحقیق. 48
3–6 تكنیك تحقیق. 48
3-7 ابزار جمع­آوری داده­ها 49
3-8 جامعه­ی آماری.. 52
3-9 واحد تحلیل. 53
3-10  قلمرو زمانی و مكانی تحقیق. 53

پایان نامه

3-11 حجم نمونه و شیوه نمونه­گیری.. 54
3-12 پایایی. 55
3-13 اعتبار. 57
3-14 فنون تحلیل داده­ها 58
فصل چهارم. 59
4-1 مقدمه. 60
4-2 آمار توصیفی. 60
4-3 آمار توصیفی از گردشگران خارجی. 65
4-4 آمار استنباطی. 70
فصل پنجم. 80
5-1 نتیجه گیری از آمارهای توصیفی. 81
5-2 نتیجه گیری از فرضیه های پژوهش… 83
5-3 پیشنهادات.. 84
5-4 پیشنهاد  برای  پژوهشهای آینده 85
منابع فارسی. 86
منابع لاتین. 90
پیوست……………..94
فهرست جداول
جدول 2-1 انگیزه های سفر. 17
جدول2-2 استانداردهای طبقه بندی اقامتگاههای گردشگری.. 23
جدول 3-1 معرفی ساختار صفات موردمطالعه درپرسشنامه کاربران در پژوهش حاضر. 51
جدول 3-2 گزارش آلفا کرنباخ برای آزمون پایایی پرسشنامه. 56
جدول 3-3 لیست اسامی هتلهای استفاده شده در پژوهش… 58
جدول شماره 4- 1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت جنس… 61
جدول شماره4-2  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت سن. 61
جدول شماره4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال 62
جدول شماره4- 4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد. 63
جدول شماره4- 5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی 63
جدول شماره4- 6 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب طریقه ذخیره اتاق. 64

یک مطلب دیگر :

جدول شماره 4-7 توزیع فراوانی نحوه آشنایی با هتل. 65
جدول شماره4- 8  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت جنس… 65
جدول شماره4- 9 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت سن. 66
جدول شماره4- 10  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال 67
جدول شماره4- 11 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی.. 68
جدول شماره 4-12 توزیع فراوانی پاسخگویان به طریقه آشنایی با هتل. 68
جدول شماره 4-13 توزیع فراوانی پاسخگویان به طریقه ذخیره اتاق. 69
جدول شماره4- 14 آزمون فرضیه اول. 71
جدول شماره4- 15 آزمون فرضیه دوم. 72
جدول شماره4- 16 آزمون فرضیه سوم. 73
جدول شماره4- 17 آزمون فرضیه چهارم. 74
جدول شماره4- 18 آزمون فرضیه پنجم. 76
جدول شماره4- 19 آزمون فرضیه ششم. 77
جدول شماره4- 20 آزمون فرضیه هفتم. 78

فهرست شکل ها
شکل 2-1 تقسیم بندی هتلها بر اساس نوع خدمات.. 24
شکل 2-2 صفحه ای از پایگاه الکترونیکی Hotelyar.com قسمت جستجوی هتل. 32
شکل 2-3 مدل مفهومی کیفیت پایگاه الکترونیکی، رضایت مشتری و تصمیم خرید 37
شکل2-4 چهارچوب مفهومی عملکرد پایگاه الکترونیکی هتل ها 38
شکل 2-5 ارتباط بین کاربر و پایگاههای الکترونیکی هتلها 43
شکل 3-1 نقشه استان یزد به تفکیک شهرستانها ( 1393) 47

چکیده:
مقدمه: رشد روز افزون و رو به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر باعث گردیده بخشهای مختلف اقتصادی و صنعت نیز از آن بی نصیب نمانند. صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت پویا و در حال رشد نیز به موجب وابستگی زیاد به اطلاعات و ارتباطات در عرصه داخلی و بین المللی توانسته است با استفاده از فن آوری های نوین جایگاه مطلوبی نسبت به سایرین بدست آورد. امروزه منابع اطلاعاتی زیادی در مورد صنعت گردشگری در اینترنت وجود دارد که دسترسی به آنها بسادگی امکان پذیر است. همچنین انجام سفرهای داخلی و بین المللی نیز تحت تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته بطوری که در برخی موارد استفاده از این فناوری ها موجب جذابیت بازار گردشگری در دنیا شده است.
هدف پژوهش: این پژوهش سعی دارد با توجه به تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات علی الخصوص اینترنت در صنعت گردشگری به ارتباط بین توسعه پایگاههای الکترونیکی و افزایش میزان گردشگران پی ببرد.
روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که به منظور اثبات یا رد فرضیه ها از پرسشنامه به تعداد 218 عدد بین گردشگرانی که در هتلهای شهر یزد اقامت داشته اند توزیع گردید. داده ها پس از استخراج توسط نرم افزار SPSS.18 مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.
نتایج و یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که گردشگران نسبت به استفاده از ذخیره اتاق از طریق پایگاههای الکترونیکی اقبال زیادی نشان می دهند.

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت گردشگری، پایگاههای الکترونیکی، ذخیره اتاق

فصل اول

کلیات پژوهش
 

1-1 مقدمه

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) یک امر ضروری و غیر قابل انکار برای شرکتها، موسسات، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی و صنایع مختلف شده است. همچنین سرعت گسترش این فناوری به نحوی است که روز به روز بر میزان، نحوه استفاده و کاربرد آن توسط ارگانهای مختلف اضافه می گردد و اگر آنها خود را با این گسترش وفق ندهند به نوعی از عرصه تجارت حذف خواهند شد (مدهوشی و صفاری نژاد، 1383).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*