تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی …

2-1-2 بافت شهر. 30

عنوان                صفحه

2-1-3 بافت کالبدی.. 30

2-1-4 ساختار فضایی (شهر) 31

2-1-5 کالبدهای شهری.. 31

2-1-6 برنامه ریزی شهری.. 31

2-1-7 کاربری زمین شهری.. 32

2-1-8 بهسازی.. 32

2-1-9 نوسازی.. 32

2-2 نظریه های مختلف برنامه ریزی رایج در ارتباط با ساختار فضائی.. 32

2-2-1 نظریه مناطق متحدالمرکز. 33

2-2-2 نظریه قطاعی.. 33

2-2-3 ساخت چند هسته ای.. 34

2-3 عوامل اثرگذار بر کالبد شهرها از دیدگاه ایان بنتلی.. 34

2-4 توسعه ساختار کالبدی – فضایی شهرها 39

2-5 انواع توسعه کالبدی شهر. 42

2-5-1 توسعه كالبدی برنامه ریزی شده (اصولی) 42

2-5-2 توسعه كالبدی غیر برنامه ریزی شده (غیر اصولی) 42

2-5-3 توسعه تكمیلی، توسعه كالبدی به مفهوم تكامل شهر و پرشدن اراضی بایر شهری.. 42

2-5-4 توسعه كالبدی غیرقانونی (حاشیه نشینی) 42

2-6 بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری.. 43

2-7 اشکال مالکیت و فرایند عرضه زمین.. 45

2-7-1 مفاهیم مالکیت زمین شهری.. 45

2-7-2 اثر الگوهای مالکیت زمین بر توسعه و ساختار شهر. 46

2-8 دخالت دولت… 49

عنوان                        صفحه

2-9 روشهای مداخله دولت ها در بازار زمین شهری.. 49

2-10 چارچوب مفهومی تحقیق.. 50

2-11 نتیجه گیری.. 51

پایان نامه

 فصل سوم: معرفی محدوده مطالعاتی

مقدمه. 54

3- 1 اصفهان.. 55

3-2 آران و بیدگل.. 56

3-2-1 جغرافیای طبیعی.. 57

3-2-1-1 زمین شناسی منطقه. 57

3-2-1-2 توپوگرافی.. 58

3-2-2 ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی شهرستان آران و بیدگل.. 58

3-2-3 وضعیت اقتصادی.. 59

3-2-4 جغرافیای شهری آران و بیدگل.. 60

3-2-5 فضای کارکردی شهر آران و بیدگل در وضع موجود. 62

3-2-6 دوره بندی تحولات ساخت کالبدی شهری.. 64

3-2-6-1 سال 1300- 1340 شمسی.. 64

3-2-6-1-1 توسعه فیزیکی شهر. 64

3-2-6-1-2 ساختار کالبدی- فضایی شهر. 65

3-2-6-2 سالهای 1340-1357. 66

3-2-6-2-1 توسعه فیزیکی شهر. 66

3-2-6-2-2 ساخت کالبدی – فضایی شهر. 67

3-2-6-3 از سال 1357 به بعد. 68

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

3-2-6-3-1 توسعه فیزیکی شهر. 68

3-2-6-3-2 ساختار کالبدی- فضایی شهر – دوران گسترش بنیاد های جدید شهری.. 69

3-3-1 طرح های شهری مصوب شهر آران و بیدگل.. 71

3-3-1-1 بررسی پیشنهادات طرح جامع سال 1359. 71

3-3-1-1-1 بهبود وضع مسکن و محیط زیست… 72

3-3-1-1-2 علل توسعه. 72

3-3-1-1-3 هدف های توسعه. 72

3-3-1-1-4 گزینه های توسعه. 73

3-3-1-1-5 راه حل نهایی توسعه. 73

3-3-1-1-6 توصیه های مربوط به تغییر محدوده 74

3-3-1-2 بررسی مهمترین پیشنهادات طرح جامع سال 1380. 74

3-3-1-3 بررسی پیشنهادات طرح جامع سال 1391، در دست مطالعه از سال 1385. 77

3-3-1-3-1 معیارها و ضوابطی که باید در طرح ریزی کالبدی شهر مورد توجه قرار گیرد. 77

3-3-1-3-1-1 تحدید گسترش شهر از پیرامون.. 77

3-3-1-3-1-2 فشردگی و توسعه از درون.. 77

3-3-1-3-1-3 توسعه، باززنده سازی و نوسازی مراکز و بافت های قدیمی و تاریخی.. 78

3-3-1-3-2 وضع موجود در سال 1393 بر اساس آخرین مستندات سال 1390. 80

یک مطلب دیگر :

3-3-2 واگذاری اراضی در آران و بیدگل.. 82

3-3-3 چالش های موجود در زمین های واگذار شده: 83

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

3-3-4 خاصیت واگذاری های دولتی.. 83

3-3-5 مالکیت زمین در آران و بیدگل و عرضه زمین شهری.. 84

3-3-5-1 زمین های دولتی و توسعه زمین شهری آران و بیدگل: 84

3-3-5-1-1 عرضه زمین دولتی و نیاز به زمین در شهر آران و بیدگل: 88

3-3-5-1-2 فرآیند عرضه زمین های تحت تملک دولت… 89

3-3-6 سایت های واگذاری زمین در شهر آران و بیدگل: 91

3-3-6-1 قطعات قاسم آباد ( محله قاسم آباد) 92

3-3-6-2 قطعات مسعودآباد. 93

3-3-6-4 فاز2. 95

3-3-6-5 فاز 3. 96

3-3-6-6 فاز4. 97

3-3-6-7 فاز 5. 100

3-3-6-8 مسکن مهر. 101

3-3-6-9 قطعات احمدآباد. 102

3-3-6-10 قطعات صالح آباد و صالح دشت… 103

3-3-6-11قطعات بابایعقوب… 106

3-3-6-12 قطعات هفت امام زاده(سلمقان) 108

3-3-6-13 قطعات رسالت… 109

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه. 113

4-1 گسترش محدوده شهر- پیشنهادات طرح جامع و وضع موجود. 113

4-2 تغییر جهات توسعه شهر – محورهای توسعه پیشنهادی طرح جامع و وضع موجود. 116

عنوان                                                                                                                     صفحه

4-3 شبکه معابر- ازپیشنهاد طرح جامع سال 1359 تا پیشنهادات طرح جامع 1391. 119

4-4 کاربری اراضی- بررسی طرح های جامع 1359-1380 و 1391 (وضع موجود و پیشنهادی) 121

4-5 ارزش اراضی- پیشنهادات طرح جامع 1359 و 1380 و وضع موجود آن.. 123

4-6 پیدایش بافت شطرنجی.. 127

4-7 ایجاد تمایز بصری و کالبدی بین بافت قدیم و بافت جدید. 129

4-8 الگوگیری بافت کالبدی قدیم از بافت شطرنجی جدید. 133

4-9 همسان بودن ساختار تعداد طبقات ساختمانی در کل شهر. 135

4-10 تفکیک خودسرانه زمین.. 138

 فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1 آزمون فرضیات… 141

5-1-1 به نظر می رسد دولت با تصمیم گیری های خود در حوزه زمین، نقش مهمی در گسترش شهر آران و بیدگل داشته است… 141

5-1-2 به نظر می رسد واگذاری های انجام گرفته در شهر آران و بیدگل بازتاب های نامطلوب کالبدی از جمله تغییر در جهت گسترش شهری (غیر منطبق با جهت مصوب توسعه شهر) را بهمراه داشته است: 143

5-1-3 به نظر می رسد واگذاری های انجام گرفته در شهر آران و بیدگل در اراضی با مالکیت منابع ملی به منظور کاهش هزینه های ناشی از تملک بوده است: 144

5-2 جمع بندی، نتیجه گیری.. 145

5-3 پیشنهادات… 146

عنوان         صفحه

منابع

منابع فارسی.. 148

منابع انگلیسی.. 156

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

کلیات

برنامه ریزی شهری، یک رویکرد بین رشته ای است که در آن عوامل سیاسی و اجتماعی با عوامل اقتصادی در تعاملند. برنامه‌ریزی و طراحی شکل شهرها و الگوی گسترش فیزیکی آنها بخشی از ادبیات شهرسازی است. برنامه ریزان شهری در جستجوی شناخت و مطالعه ابعاد شهر مخصوصاً از جنبه کالبدی – فضایی و رشد و گسترش شهر هستند تا شهری که در حال شکل گیری است محل مناسبی برای سکونت و آرامش انسان ها باشد. از جمله این جنبه ها که مطالعه آن الزامی است، اشکال کالبدی و الگوهای رفتاری بین آنهاست که بخشی از عناصر تشکیل دهنده ساخت شهر هستند که رابطه متقابل با یکدیگر دارند و با ایجاد اصلاحات در شکل‌های کالبدی می توان روش استفاده شهروندان از محیط شهر را بهبود بخشید. برنامه ریزی شهری با مسائلی سر و کار دارد که به کمک آنها می توان شهر پیرامون خود را بهتر شناخت. در برنامه ریزی شهری، شناخت شهر، هم در بر گیرنده ظاهر (کالبد) و هم الگوهای رفتاری است که بر کالبد تاثیر می گذارند.

شهرها، همواره تحت تأثیر نیروها و عوامل گوناگونی شكل گرفته وگسترش می یابند. شهر در اساس پدیده ای اجتماعی – اقتصادی است، انسان ها برای كار وزندگی و ارتباطات، در پهنه ای محدود وكمابیش متراكم گرد هم می آیند وكم كم شهر را پدید می آورند. شهرها با تحولات اجتماعی، جابه جایی های جمعیتی، تغییرات اقتصادی و نوآوری های فن شناختی، دگرگون می شوند. با افزایش جمعیت، نیز فعالیت وسرمایه گذاری به شدت توسعه می یابد و نظام وسازمان كالبدی شهرها دستخوش تغییرات اساسی می شود(سعیدنیا، 1378: 19).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*