تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقة الشمال» و «لیالی …

 

نجیب الکیلانی(1995م)رمان­نویس، شاعر و نظریه­پرداز عرصه­ی ادبیات اسلامی است. او آثارش را در راستای نشر مفاهیم اسلامی تالیف کرده و با تالیف تعداد زیادی رمان، کتاب و مقاله خدمات فراوانی به ادبیات اسلامی معاصر نموده است. رمان­های کیلانی آینه­ی تمام نمای عقاید اسلامی و دیدگاه­های سیاسی و اجتماعی او می­باشند. او همچون نویسنده­ای متعهد از منابع اصیل اسلامی جهت پایه ریزی رمان­هایش الهام می­گیرد و در آثارش پیام استقلال، آزادی و بازگشت به هویت اسلامی برای جوامع اسلامی را دارد.

کیلانی دو رمان تاریخی «عمالقة الشمال» و«لیالی ترکستان» را پیرامون بحران­هایی که نیجریه و ترکستان شرقی در قرن بیستم شاهد بودند، تالیف کرده است. و در آن­ها با رویکرد اسلامی خود، عقاید، مفاهیم و دیدگاه­های اسلامی خود را بیان نموده است. بینامتنی دینی در این دو رمان در دو سطح مستقیم و غیر مستقیم جریان دارد.

بینامتنی مستقیم شامل، بینامتنی با قرآن، احادیث نبوی، شخصیت­های دینی، حوادث تاریخ اسلام و احکام شرعی می­باشد.او غالبا آن دسته از مفاهیم را به طور مستقیم در رمان آورده است که هرکدام به نوبه­ی خود یک اصل مهم اسلامی به شمار می­روند، همچنین او شخصیت­های دینی و نیز حوادث تاریخی ویژه­ای را برای راساندن پیام خود به مخاطب انتخاب نموده است.

در بینامتنی غیر مستقیم نیز نویسنده در قالب نماد و نقاب به بیان دیدگاه­های اسلامی خود پرداخته است. از جمله این نمادها نام رمان­ها و توصیف برخی حالات و شخصیت­ها می­باشد که در حیطه­ی بینامتنی غیر مستقیم قرار می­گیرند. علاوه بر این کیلانی برای ابراز عقاید اسلامی خود نقاب شخصیت­های رمانرا بر چهره زده است. اودر این زمینه تنها به نقاب یک شخصیت بسنده نمی­کند بلکه از نقاب شخصیت­های مختلف رمان برای بیان دیدگاه­های خود سود می­برد.

————

کلیدواژه: ادبیات داستانی، بینامتنی دینی، نجیب کیلانی، عمالقة الشمال، لیالی ترکستان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<p>2-2-4- کشمکش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15</p><p>2-2-5- حرکت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16</p><p>2-2-6- محیط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17</p><p>2-2-7- فکر یا ایده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17</p><p>2-2-8- بافت و ریخت داستان…………………………………………………………………………………………………………………………………….18</p><p><strong>2-3- مهم­ترین انواع نمایشنامه</strong>……………………………………………………………………………………………………………………………………19</p><p>2-3-1- کمدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20</p><p>2-3-2- تراژدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21</p><p><strong>2-4- نمایشنامه عربی</strong>…………………………………………………………………………………………………………………………………………………22</p><p>2-4-1- نمایشنامه­ عربی قبل از عصر نهضت………………………………………………………………………………………………………………….22</p><p>2-4-2- نمایشنامه­ عربی بعد از نهضت جدید………………………………………………………………………………………………………………..26</p><p>2-4-3- پیشگامان نمایش عربی در عصر نهضت…………………………………………………………………………………………………………….27</p><p>– مارون النقاش مؤسس نمایش عربی…………………………………………………………………………………………………………………………….28</p><p>– أبوخلیل قبانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29</p><p>– یعقوب صنوع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30</p><p>2-4-4- نمایشنامه در قرن 20……………………………………………………………………………………………………………………………………..31</p><p><strong>2-5- آغاز دوران معاصر نمایشنامه نویسی در مصر</strong>……………………………………………………………………………………………………..35</p><p><strong>2-6- نمایشنامه شعری</strong>……………………………………………………………………………………………………………………………………………….37</p><p><strong>فصل سوم : نگاهی به زندگی و ادبیات صلاح عبدالصبور</strong></p><p><strong>3-1- صلاح عبدالصبور در گذرگاه حیات و</strong>ادبیات………………………………………………………………………………………………………43</p><p>3-2- نمایشنامه­های صلاح عبدالصبور…………………………………………………………………………………………………………………………..48</p><p style="direction: ltr;"><a href="http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86/"><img class="size-full wp-image-587262 aligncenter" src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/thesis-paper-46.png" alt="پایان نامه" width="400" height="208" /></a></p><p style="direction: ltr;"><br /></p><p>3-2-1-بعد أن یموت الملک………………………………………………………………………………………………………………………………………..48</p><p>3-2-1-1- شخصیت­های برجسته نمایشنامه بعد أن یموت الملک…………………………………………………………………………………….49</p><p>– پادشاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49</p><p>– ملکه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49</p><p>– شاعر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50</p><p>3-2-2- مأساة الحلاج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………50</p><p>3-2-2-1- شخصیت­های برجسته نمایشنامه مأساة الحلاج……………………………………………………………………………………………….52</p><p>– حلاج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52</p><p>– شبلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52</p><p>– حاکمان جور……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52</p><p>3-2-3- لیلی و المجنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………53</p><p>3-2-3-1- شخصیت­های برجسته نمایشنامه لیلی و المجنون……………………………………………………………………………………………55</p><p>– سعید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55</p><p>– لیلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55</p><p>– استاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55</p><p>– زیاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56</p><p>– حسان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56</p><p>3-2-4- الأمیرة تنتظر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56</p><p>3-2-4-1- شخصیت­های برجسته نمایشنامه الأمیرة تنتظر………………………………………………………………………………………………..58</p><p>– شاهزاده خانم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58</p><p>– قرندل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58</p><p>– سمندل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………58</p><p>3-2-5- مسافر لیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58</p><p>3-2-5-1- شخصیت­های برجسته نمایشنامه مسافر لیل……………………………………………………………………………………………………59</p><p>– مسافر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59</p><p>– بلیط فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59</p><p>– راوی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>یک مطلب دیگر :</p><div><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"بهترین مقاصد گردشگری تایلند کدامند؟"}" data-sheets-userformat="{"2":277185,"3":{"1":0},"9":2,"10":2,"12":1,"14":{"1":2,"2":353217},"15":"Calibri, sans-serif","16":11,"21":1}" data-sheets-hyperlink="https://dlall.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af%d8%9f/" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Calibri, Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(5, 99, 193);"><a class="in-cell-link" href="https://dlall.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af%d8%9f/" target="_blank">بهترین مقاصد گردشگری تایلند کدامند؟</a></span></div><div><br /></div><p><strong>فصل چهارم : نمایشنامه­های صلاح عبدالصبور و میراث­های غربی و عربی&nbsp;</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong><strong>تأثیرپذیری­های صلاح عبدالصبور در نمایشنامه­هایش</strong>…………………………………………………………………………………………………..62</p><p><strong>4-1-تأثیرپذیری عبدالصبور از آثار به ویژه نمایشنامه­های غربی(دوره جدید)</strong>………………………………………………………………..63</p><p>4-1-1- نمایشنامه­ی مأساة الحلاج………………………………………………………………………………………………………………………………..63</p><p>4-1-2- نمایشنامه­ی مسافر لیل…………………………………………………………………………………………………………………………………….66</p><p>4-1-3- نمایشنامه­ی لیلی و المجنون…………………………………………………………………………………………………………………………….68</p><p>4-1-4- نمایشنامه­ی الأمیرة تنتظر…………………………………………………………………………………………………………………………………72</p><p><strong>4-2- تأثیرپذیری­های عبدالصبور از فرهنگ و ادبیات قدیم و معاصر عربی</strong>…………………………………………………………………….73</p><p>4-2-1- میراث تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….73</p><p>4-2-2- میراث ملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77</p><p>4-2-3- میراث دینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80</p><p>4-2-4- میراث صوفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………85</p><p>4-2-5- میراث ادبی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………90</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>فصل پنجم : مضامین نمایشنامه­های صلاح عبدالصبور&nbsp;</strong></p><p>5-1- فقر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94</p><p>5-2- التزام و پایبندی متفکران…………………………………………………………………………………………………………………………………..100</p><p>5-3- فساد و ظلم و ستم حاکمان(بی­عدالتی رایج در جامعه)………………………………………………………………………………………….107</p><p>5-4- عشق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110</p><p>5-5- آزادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..117</p><p>نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123</p><p>منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..125</p><p>منابع عربی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127</p><p>مجلات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….129</p><p><strong>&nbsp;چکیده</strong></p><p>&nbsp;</p><p>ادبیات از دیرباز جلوه­گاه اندیشه، آرمان، فرهنگ، تجارب و روحیات یک ادیب بوده است. امروزه آثار ادبی به صورت مستقیم یا در قالب رمز و اشاره، در حقیقت بیانگر عواطف، آگاهی­ها، افکار و تجربیات نویسندگا­نش است. آن­ها با قدرت اندیشه و قوه­ی تخیل و به کارگیری بدیع زبان، جلوه و معنای خاصی به زبان می­بخشند و با نفوذ در فکر و جان خواننده آن­ها را در غم­ها و شادی­هایشان شریک می­کنند. در واقع برخی از آثار ادبی می­تواند صادق­ترین ترسیم کننده­ی زندگی فردی و اجتماعی و دغدغه های صاحب اثر باشد. ادبیات معاصر عربی، دربردارنده­ی مفاهیمی نو است که نتیجه پیشرفت تمدن بشری است. بیان مسائل گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … از آغاز تا به امروز در ادبیات وجود داشته است؛ اما در عصر مدرن نمود مشخص­تری دارد. از جمله شاعران و نویسندگان معاصر مصری که در بیان این گونه مسائل بسیار موفق بوده است، می­توان صلاح عبدالصبور را نام برد. آثار او به ویژه نمایش­نامه­هایش که در قالب نمایشنامه­های شعری است در فضای ادب عربی، دارای ویژگی های منحصر به­ فردی از لحاظ شکلی و محتوایی است که مضامین آن در اثر ارتباط شاعر با واقعیت­های ملموس زندگی حاصل می­شود. با بررسی وتحلیل نمایشنامه­های او می­توان به پیام­های بسیاری که ورای شکل ظاهری نمایشنامه­های اوست، پی برد. این رساله بر این است تا با تکیه بر نمایش نامه­های عبدالصبور و بررسی آن­ها، دغدغه­ها و مضامین مورد توجه او در جوامع عربی به ویژه مصر را بیان دارد.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کلید واژه­ها:</strong>&nbsp;ادبیات معاصر، صلاح عبدالصبور، نمایش­نامه، میراث، مسائل انسانی</p><p><strong>Abstract</strong></p><p>Literature has always portrayed the ideas, ideals, culture, experience and spirit of a literary man. The literary works directly or in the form of a code or hint, in fact, represent emotions, awareness , and mass opinion of their authors, experiences. They give power of thought, and imagination and the use of innovative ideas, give special meaning to the language and to influence the minds and souls of readers participate them in their sorrows and joys. in fact, some of the literary outlines the sincerest concerns of the individual and social life and owner of the work. Contemporary Arabic literature, embodies the new concepts is the result of the development of civilization. Expressing various issues of political, cultural, social, economic from the beginning up to now, have existed in the literature, but in modern times it is more specific. Including poets and writers of contemporary Egyptian expression of these issues has been very successful, named salah abdulsaboor. His works, especially his views in the form of a poem plays in the atmosphere of Arabic literature, has unique characteristics in terms of form and content, the themes of his relationship with tangible realities of life can be achieved. By surveying and analyzing, many messages can be realized beyond the appearance of his plays. This dissertation which relies on the plays of Abdulsaboor tries to express the concerns and themes addressed in the Arabic countries, especially Egypt.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Key words:&nbsp;</strong>Literature, Salah Abdulsaboor, drama, heritage, human issues.</p><p><strong>مقدمه:</strong></p><p>ادبیات به عنوان یکی از انواع آثار هنری می­تواند تصویرگر بسیاری از حوادث و رویدادهایی باشد که در یک ملت رخ داده است. این نوع هنری همواره در زندگی انسان تاثیرگذار بوده است. در حقیقت، ادبیات از بستر جامعه دور نیست؛ بلکه همواره از زندگی اجتماعی و دغدغه­های بشر گرفته شده است. ادبیات هر جامعه­ای زبان گویای رازهای مگوی آن جامعه به طور مستقیم یا در رهگذر نماد و رمز است.</p><p>نمایشنامه یکی از انواع مهم آثار ادبی است که نویسندگان از آن به واسطه­ی رابطه­ی تنگاتنگی که با جامعه دارد، برای بیان افکار و دغدغه­های خود بهره می­برند. نمایشنامه­ی شعری یکی از انواع نمایشنامه در دوران معاصر است که بسیار مورد توجه نویسندگان عربی قرار گرفته است. صلاح عبدالصبور یکی از سردمداران این نوع هنری است.</p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

پایان نامه درباره حقوق متهم/حقوق متهم

فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق) ………………………………………………………………………………. 1  
1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 1  
1-2 بیان مسأله و سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 3  
1- 3 پیشینه و ضرورت تحیقیق ………………………………………………………………………………………………………. 5  
1-4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7  
1-5 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 7  
فصل دوم (تعاریف) …………………………………………………………………………………………………… 8  
2-1 نگاهی به زندگی و آثار نجیب کیلانی……………………………………………………………………………………….. 8  
2-1-1 زندگی نجیب کیلانی…………………………………………………………………………………………………………. 8  
2-1-2 رویکرد اسلامی نجیب الکیلانی در نویسندگی……………………………………………………………………….. 12  
2-1-3  آثار کیلانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 15  
2-1-3 جایگاه نجیب کیلانی در ادبیات معاصر عربی…………………………………………………………………………. 16  
2-2 بینامتنی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18  
2-2-1مفهوم بینامتنی از نظر لغوی………………………………………………………………………………………………….. 18  
2-2-2 مفهوم بینامتنی از نظر اصطلاحی…………………………………………………………………………………………… 19  
2-2-3 جایگاه بینامتنی در نقد غرب……………………………………………………………………………………………….. 21  
2-2-4جایگاه بینامتنی در نقد عربی…………………………………………………………………………………………………. 24  
2-2-5 انواع بینامتنی……………………………………………………………………………………………………………………… 26  
2-2-6 نقاب……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29  
2-2-7 بینامتنی دینی………………………………………………………………………………………………………………………. 30  
فصل  سوم  (تجزیه و تحلیل)……………………………………………………………………………………….. 33  
3-1تحلیل بینامتنی دینی در رمان«عمالقة الشمال»…………………………………………………………………………………. 33  
3-1-1خلاصه­ای از حوادث رمان…………………………………………………………………………………………………….. 33  
3-1-2 نگاهی به سبک هنری و رویکرد اسلامی در این رمان……………………………………………………………….. 35  
3-1-3بینامتنی مستقیم(سطحی)………………………………………………………………………………………………………. 37  
3-1-3-1بینامتنی با قرآن کریم……………………………………………………………………………………………………….. 37  
3-1-3-1-1 بینامتنی صریح…………………………………………………………………………………………………………. 38  
3-1-3-1-2 بینامتنی ضمنی…………………………………………………………………………………………………………….. 46  
3-1-3-2 بینامتنی با داستان­های قرآن……………………………………………………………………………………………….. 50  
3-1-3-2-1 داستان حضرت موسی (ع)……………………………………………………………………………………………. 50  
3-1-3-2-2 داستان حضرت نوح (ع)………………………………………………………………………………………………. 51  
نه

3-1-3-2-3 داستان حضرت یوسف (ع)………………………………………………………………………………………….

52  
3-1-3-2-4 داستان حضرت یونس (ع)…………………………………………………………………………………………….. 53  
3-1-3-2-5 داستان مریم (ع)………………………………………………………………………………………………………… 54  
3-1-3-3 بینامتنی با احادیث نبوی …………………………………………………………………………………………………… 55  
3-1-3-3-1 بینامتنی صریح……………………………………………………………………………………………………………. 55  
3-1-3-3-2 بینامتنی ضمنی……………………………………………………………………………………………………………. 58  
3-1-3-4 بینامتنی با شخصیت اصحاب(رض)……………………………………………………………………………………. 60  
3-1-3-4-1بینامتنی با شخصیت اصحاب با قومیت­های مختلف…………………………………………………………….. 60  
3-1-3-4 -2بینامتنی با شخصیت شهدای اصحاب …………………………………………………………………………….. 61  
3-1-3-5 بینامتنی با حوادث تاریخ اسلام………………………………………………………………………………………….. 62  
3-1-3-5-1 جنگ­های ردّه……………………………………………………………………………………………………………. 62  
3-1-3-5-2 غزوه­ی بدر………………………………………………………………………………………………………………… 63  
3-1-4بینامتنی غیر مستقیم (عمیق)…………………………………………………………………………………………………… 63  
3-1-4-1 نماد……………………………………………………………………………………………………………………………… 64  
3-1-4-1-1 عمالقة الشمال……………………………………………………………………………………………………………. 64  
3-1-4-1-2محله­های تازه ساخت شهر…………………………………………………………………………………………….. 65  
3-1-4-1-3 زبان عربی………………………………………………………………………………………………………………….. 65  
3-1-4-1-4 جاماکا………………………………………………………………………………………………………………………. 66  
3-1-4-2 نقاب……………………………………………………………………………………………………………………………. 67  
3-1-4-2-1 نقاب«عثمان أمینو»……………………………………………………………………………………………………….. 67  
3-1-4-2-2 نقاب«شیخ عبدالله»………………………………………………………………………………………………………. 68  
3-1-4-2-3 نقاب «نور»………………………………………………………………………………………………………………… 69  
3-1-4-2-4 نقاب«أحمدو بیللو»………………………………………………………………………………………………………. 70  
3-2تحلیل بینامتنی دینی در رمان«لیالی ترکستان»………………………………………………………………………………… 71  
3-2-1خلاصه­ای از حوادث رمان…………………………………………………………………………………………………….. 71
3-2-2 نگاهی به زبان، سبک و رویکرد اسلامی در این رمان……………………………………………………………….. 75
3-2-3بینامتنی مستقیم (سطحی)………………………………………………………………………………………………………. 76
3-2-3-1بینامتنی با قرآن کریم……………………………………………………………………………………………………….. 76
3-2-3-1-1 بینامتنی صریح……………………………………………………………………………………………………………. 76
3-2-3-1-2 بینامتنی ضمنی…………………………………………………………………………………………………………….. 80
3-2-3-2 بینامتنی با احادیث نبوی …………………………………………………………………………………………………… 83
3-2-3-3 بینامتنی با احکام شرعی……………………………………………………………………………………………………. 85
3-2-3-3-1 جایگاه«فتوی»……………………………………………………………………………………………………………. 85
3-2-3-3-2 تحریم ازدواج با کفار…………………………………………………………………………………………………… 85
3-2-3-3-3 استحباب اذکار قبل از خواب ………………………………………………………………………………………. 86
ده

3-2-4بینامتنی غیر مستقیم(عمیق)……………………………………………………………………………………………………..

87
3-2-4-1 نماد……………………………………………………………………………………………………………………………… 87
3-2-4-1-1 شب(نور) و تاریکی…………………………………………………………………………………………………….. 87
3-2-4-1-2 زبان عربی…………………………………………………………………………………………………………………. 88
3-2-4-1-3 چنگیزخان وفرزندانش…………………………………………………………………………………………………. 89
3-2-4-2  نقاب……………………………………………………………………………………………………………………………. 89
3-2-4-2-1 نقاب«امیر قومول»………………………………………………………………………………………………………… 89
3-2-4-2-2 نقاب«خوجه نیاز»………………………………………………………………………………………………………… 90
3-2-4-2-3 نقاب«ژنرال باتور»……………………………………………………………………………………………………….. 91
3-2-4-2-4 نقاب«مصطفی»……………………………………………………………………………………………………………. 91
3-3 مقایسه­ی بینامتنی دینی رمان«عمالقة الشمال» با «لیالی ترکستان»………………………………………………………… 93
فصل چهارم نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………….. 95
ملخص البحث …………………………………………………………………………………………………………. 99
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………. 109
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… 115

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*