تحلیل تداخلات الکترومغناطیسی در سیستم کامل محرک و موتور سنکرون آهنربای دائم بهمراه ارائه …

فصل سوم              اینورترهای چند سطحی کسکید با ساختار ترکیبی     ……………………………………………………………. 77
 
3.1 اینورترهای ولتاژ پل  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  78
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81blanking time3.2 زمان پوچ
3.3  ساختار تکفاز اینورتر کسکید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
3.4  ساختار کسکید افزایشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  91
3.5 کاهش المانهای مداری در ساختار کسکید افزایشی…………………………………………………………………………………………………………………….  96
3.6 ساختار کسکید افزایشی کاهشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  102
……………………………………………………………  107OHSW  فصل چهارم         روش هارمونیک بهینه برای تفکیک موج پله 
4.1  مقدمه      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   108
4.2 شکل موج پله ای هارمونیک بهینه شده………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111
4.2.1  اینورتر چند سطحی با تقارن ربع موج……………………………………………………………………………………………………………………………………. 111
4.2.2 سری فوریه شکل موج مورد نظر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
فهرست شکل ها
                                                                                                                                                                                             عنوان                                                                                                                                                                       صفحه
فصل اول                    سیستمهای محرک موتور های AC
شکل 1.1 انواع تبدیل توان الکتریکی و مبدلهای الکترونیک قدرت مربوط ……………………………………………………………………………………..  16
شکل 1.2 نمای کلی یک مولد قدرت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

شکل 1.3 مبدل توان پایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………20   DC شکل 1.4 شکل موج ولتاژ ورودی
شکل 5.1 شکل موج های ولتاژ و جریان خروجی در اینورتر پایه …………………………………………………………………………………………………..   21
شکل 1.6 ساختار پل نیمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
شکل 1.7 شکل موج خروجی پل نیمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
شکل 1.8 ساختار پل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
شکل 1.9 شکل موج خروجی پل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
شکل 1.10 روش کنترل دامنه توسط کنترل فاز………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
34………………………………………………………………………………………………………………..PWM شکل 1.11 موج خروجی برای مبدل با استفاده از
شکل 1.12 طیف فرکانسی در حالات مختلف  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
شکل 1.13 سیستم محرک .وموتور آهنربای دائم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
شکل 1.14 طرح شماتیک کنترل موتور آهنربای دائم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
فصل دوم               اینورترهای چند سطحی
شکل 2.1  شمای تک قطبی اینورتر چند سطحی با استفاده از سوئیچ………………………………………………………………………………………………..  56
شکل 2.2 شکل موج خروجی بصورت پله ای……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
شکل 2.3 شماتیک کلی اینورترهای چند سطحی سه فاز…………………………………………………………………………………………………………………….. 58
سه سطحی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60    DCMLI شکل 2.4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61      DCMLI شکل 2.5 اینورتر تک فاز از
شش سطحی سه فاز ………………………………………………………………………………………………………………………………..  63 DCMLI شکل 2.6 اینورتر
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………64DCMLI شکل 2.7 ساختار های دیگر
…………………………………………………………………………………………………………………………. 66 CAPACITOR CLAMPED شکل 2.8 اینورترهای
سه سطحی……………………………………………………………………………………………………………. 67CAPACITOR CLAMPED شکل 2.9 اینورتر
……………………………………………………………………………………………………………… 70CASCCADE شکل 2.10 یک سلول اینورتر چند سطحی
شکل 2.11 اتصال سلول ها به صورت آبشاری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 71
……………………………………………………………………………………………………….. 72CASCCADEشکل 2.12 ساختار کلی اینورتر چند سطحی
شکل 2.13 ساختار تکفاز اینورتر چند سطحی………………………………………………………………………………………………………………………………… 73
فصل سوم                  اینورترچند سطحی کسکید با ساختار ترکیبی
شکل 3.1 ساختار کلی اینورتر ساده پل ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 79
شکل 3.2 الگوی سوئیچینگ برای وصل بودن یکسان تمام سوئیچ ها…………………………………………………………………………………………..80
شکل 3.3 حالت دوم الگوی سوئیچینگ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
شکل 3.4 زمان پوچ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
سطحی تکفاز………………………………………………………………………………………………………………………………..83 M اینورتر آبشار ی شکل 3.5
شکل 3.6 شکل موج ولتاژ خروجی یک اینورتر نه سطحی……………………………………………………………………………………………………………..84
…………………………………………………………………………………………………………85MATLAB شکل 3.7 شمای مدلینگ اینورتر نه سطحی در
……………………………………………………………………………………………………..86MATLAB شکل 3.8 نتایج شبیه سازی اینورتر نه سطحی در
……………………………………………………………………………………………87MATLAB شکل 3.9 مدار و نتایج شبیه سازی اینورتر 7 سطحی در
…………………………………………………………………………………………..88MATLAB شکل 3.10مدار و نتایج شبیه سازی اینورتر 9 سطحی در
ممکن …………………………………………………………………………………………………………………………………………….90DC شکل 3.11 دو اتصال منبع

یک مطلب دیگر :

شکل 3.12 اتصال کوتاه های ممکن در هر حالت……………………………………………………………………………………………………………………………. 91
………………………………………………………………………………………………………………………….93     شکل 3.13 دیاگرام مداری کسکید افزایشی
شکل 3.14 ساختار کسکید افزایشی با دو سلول………………………………………………………………………………………………………………………………. 93
شکل 3.15 شماتیک شبیه سازی و تحلیل فرکانسی کسکید افزایشی…………………………………………………………………………………………. 95
شکل 3.16 نمونه ای از مدار سلول کسکید افزایشی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………. 98
شکل 3.17 دیاگرام مداری سلول پیشنهادی  کسکید افزایشی……………………………………………………………………………………………………. 99
شکل 3.18 شماتیک مدل پیشنهادی کسکید افزایشی در MATLAB ……………………………………………………………………………………… 100
شکل 3.19 دیاگرام مداری ماژولی سلول پیشنهادی کسکید افزایشی………………………………………………………………………………………… 100
شکل 3.20 خروجی مدار و تحلیل فرکانسی سلول کسکید افزایشی پیشنهادی…………………………………………………………………………. 101
شکل 3.21 دیاگرام مداری ساختار کسکید افزایشی کاهشی……………………………………………………………………………………………………….. 104
شکل 3.22 شماتیک شبیه سازی مدل کسکید افزایشی و نتایج شبیه سازی……………………………………………………………………………… 105
فصل چهارم                                       روش هارمونیک بهینه برای شکل موج پله OHSW
شکل 4.1 S اینورتر چند سطحی H-BRIDG که به صورت سری به هم متصل شده اند…………………………………………………………. 109
شکل 4.2 ولتاژ خروجی S اینورتر H-BRIDG که به صورت سری به هم متصل شده اند…………………………………………………………. 110
شکل 4.3 تقارن ربع موج S  اینورتر H-BRIDG …………………………………………………………………………………………………………………………..113
شکل 4.4 یک چهارم اول شکل موج مورد نظر ………………………………………………………………………………………………………………………………114
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                                                   صفحه
فصل اول     سیستمهای محرک موتور های AC
جدول 1. 1 سوئیچینگ ساختار پل  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  27
فصل دوم  اینورترهای چند سطحی
جدول 2.1    حالات مختلف کلید ها برای خروجی های متفاوت……………………………………………………………………………………………………….  62
جدول  2.2 حالتهای مختلف کلیدها برای capacitor  clamped   سه سطحی…………………………………………………………………………… 67
جدول 2.3 حالتهای کلید زنی برای capacitor clamped  شش سطحی …………………………………………………………………………………… 68
جدول 2.4 مقایسه پیکربندی های مطرح شده…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
جدول 2.5 مقایسه اینورترهای ولتاژ در تعداد سوئیچ…………………………………………………………………………………………………………………………… 76
فصل چهارم                                       روش هارمونیک بهینه برای شکل موج پله OHSW
جدول 4.1 زوایای بدست آمده به ازای شاخص های مدولاسیون………………………………………………………………………………………………………… 122
 
لیست علایم و اختصارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکسو کننده های سیلسیومی قابل کنترل SCR
منابع تغذیه بدون وقفه UPS
اعوجاج هارمونیکی کل ( (total harmonic distortion THD
ضریب جابجایی (            (   displacement factor DF
مدولاسیون پهنای باند PWM
اینورتر منبع ولتاژ (Voltage Source Inverter) VSI
اینورتر منبع جریان (Current Source Inverter) CSI
Diode –Clamped Multilevel Inverter DCMI
Flying –Capacitor  Multilevel Inverter
روش هارمونیک بهینه برای شکل موج پله ای
FCMI
OHSW

 

فصل اول      

 

1.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*