تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد …

n به لحاظ پیامدها و زیان ها 4

1-1-2. اهداف تحقیق.. 5

1-2. پیشینه تحقیق.. 5

n تحقیقات مربوط به شرایط و چگونگی تشکیل پرفشار سیبری  6

n تحقیقات مربوط به روابط پویشی پرفشار سیبری با دیگر سامانه های دور در قالب پیوند از دور 6

n تحقیقات مربوط به قلمرو گسترش زبانه های هوای سرد پرفشار سیبری  7

n تحقیقات مربوط به شرایط زمانی و مکانی پرفشار سیبری در سرزمین ایران  8

2-1. بنیادهای پژوهش…. 10

2-1-1. هوا 10

2-1-2. آب وهوا 11

2-1-3. دما 11

2-1-4. تغییرات دمایی.. 11

2-1-5. آستانه. 12

2-1-6. حداکثر دمای روزانه. 12

2-1-7. حداقل دمای روزانه. 12

2-1-8. روز سرد. 12

2-1-9. دمای بحرانی.. 12

2-1-10. وزش هوا 12

2-1-11. فرارفت هوای سرد. 12

2-1-12. فشار 13

2-1-13. شیب تغییرات فشار 13

2-1-14. توده های هوا 13

2-1-15. مفهوم همدید. 13

2-1-16. نقشه های هوا 13

2-1-17. ایستگاه همدید. 14

پایان نامه

2-1-18. آب و هواشناسی همدید. 14

2-1-19. ناوه (زبانه کم فشار) 14

2-1-20. پشته (زبانه پرفشار) 15

2-1-21. پرفشارها (آنتی سیکلون) 15

2-1-22. پرفشارهای گرمایی.. 15

2-1-23. پرفشار های پویشی.. 16

2-1-24. نقشه سطح متوسط دریا 16

2-1-25. نقشه های ترازهای بالای جو. 16

2-1-26. نقشه های هم ارتفاع ژئوپتانسیل.. 16

2-1-27. پرفشار سیبری.. 17

2-1-28. عامل اصلی تشکیل پرفشار سیبری.. 18

2-1-29. گسترش پرفشار سیبری روی ایران.. 19

2-1-30. پرفشار جنب حاره 19

2-1-31. بادهای غربی.. 19

2-1-32. کم فشار سودان.. 19

2-1-33. واچرخند عربستان.. 20

2-2. سرزمین پژوهش…. 20

2-2-1. سیمای طبیعی ایران مرکزی.. 20

2-2-2. پهنه های آبی اثر گذار بر ایران مرکزی.. 22

< دریای مدیترانه. 22

<دریای سرخ و خلیج عدن.. 22

<دریای سیاه 22

2-2-3. پراکنش دما 23

2-2-4. میانگین دمای ماهانه. 24

2-2-5. دمای بیشینه مطلق ماهانه. 25

2-2-6. دمای کمینه مطلق ماهانه. 26

2-2-7. بارش سالانه. 27

2-2-8. میانگین ماهانه بارش…. 28

2-2-9. پراکنش فشار 30

2-2-10. میانگین ماهانه سمت و سرعت باد غالب در هشت ایستگاه نمونه  32

3-1. پرسش‌های پژوهش…. 36

3-2. فرضیات پژوهش…. 36

3-3. گزینش سرزمین پژوهش و ایستگاه های داده سنجی.. 36

3-4. منابع داده ها 38

3-5. تعیین ویژگی های عمومی آب‌وهوایی سرزمین پژوهش…. 38

3-6. مراحل شناسایی و استخراج موج های سرما 39

3-7. معیار تعیین موج های سرما 42

3-8. معیار تعیین موج سرمای بحرانی.. 42

یک مطلب دیگر :

3-9. معیار تعیین روز اوج سرمای بحرانی.. 42

3-10. مراحل آزمون فرضیه نخست تحقیق.. 43

3-10-1. تهیه داده های ترازی.. 43

3-10-2. تبدیل داده های فشرده به متن.. 43

3-9-3. تعیین محدوده طراحی الگوهای همدید. 43

3-10-4. تبدیل داده های رقومی به نقشه. 44

3-10-5. ترسیم نقشه های ارتفاعی.. 45

3-10-6. تعیین بیرونی ترین پربند بسته برای هر سرما 46

3-10-7. تعیین پربند پشتیبان پرارتفاع سیبری.. 47

3-11. مراحل آزمون فرضیه دوم. 47

3-11-1. رسم نقشه های بردار باد. 47

3-11-2. رسم نقشه های خطوط جریان باد. 48

3-11-3. رسم نقشه های دما 48

3-11-4. کمی کردن نقشه های بردار باد. 48

3-11-5. اسکریپت نویسی میانگین بردارهای باد. 48

3-11-6. اسکریپت نویسی تعیین جهت و سمت غالب بردارهای باد 49

3-11-7. فراخوانی اسکریپت dat.gs به محیط GrADS. 50

3-11-8. کارتوگرافی و تکنیک رسم نقشه ها 52

4-1. تحلیل آماری 47 موج سرماهای بحرانی 53

4-1-1. سه ویژگی سرماهای بحرانی.. 55

<دوام. 55

<شدت… 56

<گسترش مکانی.. 56

4-1-2. نتایج آماری سرماهای بحرانی ایران مرکزی.. 57

4-2. نتایج همدید سرماهای بحرانی ایران مرکزی.. 58

4-2-1. نقش پرفشار سیبری در سرماهای بحرانی ایران مرکزی.. 58

<تراز دریا 65

<تراز 1000 ه.پ… 67

<ترازهای 750 و 500 ه.پ… 69

<تحلیل موقعیت پربند پشتیبان.. 73

<تحلیل الگوهای همدید- تراز 1000 ه.پ… 74

<تحلیل الگوهای همدید- تراز 750 ه.پ… 75

<تحلیل الگوهای همدید- تراز 500 ه.پ… 76

4-2-2. نقش فرارفت های شرقی در سرماهای بحرانی ایران مرکزی  77

<سمت باد، دما و خطوط جریان در ترازهای بالا. 77

<تحلیل سرعت و سمت میانگین باد. 87

<تحلیل الگوهای بردار باد در تراز 1000 ه.پ… 88

5-1. آزمون فرض…. 90

5-2. نتیجه گیری.. 91

5-3. پیشنهادها 92

5-4. تنگناهای تحقیق.. 92

<سرچشمه ها 93

<چکیده لاتین.. 97

تغییر در بسامد بلایای آب و هوایی مانند موج های سرما یکی از مهمترین جنبه های تغییر آب و هوا است (کنکال و همکاران؛ 1999). همه ساله افراد زیادی با گسترش و وقوع موج های گرم و یا بوران های سرمایی هلاک می شوند (علیجانی،1390). در این میان دماهای بسیار سرد به عنوان خطر یا بحران برای انسان تعریف شده اند. اساسا عنصر دما از دیرباز مورد توجه آب وهواشناسان بوده (عساکره؛ 1388)، تغییرات کوتاه مدت و درازمدت آن می­تواند ساختار آب و هوای هر محل را دگرگون سازد.

بر اساس گزارش هیأت بین الدول آب وهوا (IPPC. 2001)دمای سطح کره زمین در فاصله زمانی 1861-2001 میلادی حدود 0.6 درجه سانتی گراد افزایش یافته است. این درحالی است که رفتار فراسنج دمای حداقل و حداکثر با یکدیگر متفاوت بوده، دمای حداقل به طور آشکاری نرخ افزایشی داشته است. با وجود افزایش دمای حداکثر، نرخ آن از نرخ دمای حداقل کمتر بوده است (کارل و همکاران،1993).

از این رو بنا به قول شعبانی و همکاران (1392: 896)، مدلسازی متغیرهای حدی دمای هوا و پیش بینی دماهای حداکثر و حداقل به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای آب وهوای با توجه به تغییرات آب وهوایی، گرمایش جهانی و خشکسالی­ها، قطعاً فرصت بیشتری را جهت برنامه ریزی و ارائه تمهیدات لازم به خصوص در آب و هواهای خشک و نیمه خشک در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد.

1-1). بیان مساله

ایران به دلیل گستردگی زیاد در طول و عرض جغرافیایی، پیچیدگی در پیکربندی ناهمواری ها و یورش توده های هوا با خاستگاه های گوناگون، از نظر دمایی شرایط ویژه ای دارد. تکرار توده های هوایی که به وسیله سامانه های چرخندی و واچرخندی و یا گسترش زبانه های آنها به ایران می رسند و شرایط رطوبتی و دمایی هوای روزمره را تعیین می کنند؛ در درازمدت، شرایط آب و هوایی ایران را به وجود می آورد (علیجانی،1383: 37).

سرزمین ما به دلیل شرایط جغرافیایی خاص، یعنی موقعیت آن در رابطه با گردش عمومی جو و قرار گرفتن آن در عرضهای جغرافیایی میانه، در فصول مختلف سال تحت تاثیر آنتی سیکلونهایی با منشاهای مختلف و خصوصیات فیزیکی گوناگون قرار می گیرد، از جمله این آنتی سیکلون ها، پرفشار سیبری است که مهم ترین مرکز کنش جوی اوراسیا طی زمستان است و اثر محسوسی بر آب وهوای ایران دارد (لشکری 1375: 4).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*