تحلیل فلسفی آیات خیر وشر در قرآن کریم- قسمت 20

 • . دهر / 7. ↑
 • . اعلی /17 . ↑
 • . اعلی / 14. ↑
 • . آل عمران / 198. ↑
 • . بقره / 103. ↑
 • . معارج / 19-21. ↑
 • . فصّلت / 49. ↑
 • . تفسیر نمونه، ج20، ص340. ↑
 • . تفسیر نمونه، ج14، ص229. ↑
 • . مؤمنون / 14. ↑
 • . سجده / 7. ↑
 • – زمر/ 62 – خدا آفریدگار هر چیزی است. ↑
 • – ترجمه تفسیر المیزان، ج 16، ص 372 و 373. ↑
 • – همان، ج 7، ص 409 – 410. ↑
 • . همان، ج8، ص43 ↑
 • . ابن سینا، أبوعلی حسین بن عبدالله، الإشارات و التنبیهات همراه با شرح خواجه نصیر الدین طوسی، نشر بلاغه، ج3، ص 319. ↑
 • . اسفار، ج7، ص67 و 68. ↑
 • . ملّاهادی سبزواری، شرح المنظومه، تصحیح: محسن بیدارفر، ج1، ص456-457. ↑
 • . نهایة الحکمة، ج2، ص285. ↑
 • . شرح الإشارات و التنبیهات، ج3، ص319. ↑
 • . احمد بهشتی، تجرید شرح نمط هفتم اشارات و تنبیهات، مؤسسه بوستان کتاب، ص347 و 348. ↑
 • . اسفار، ج7، ص68. ↑
 • . مجموعه آثار، ج8، ص242. ↑
 • . اشارات و تنبیهات ابن سینا، ج3، ص321. ↑
 • . تجرید، ص349. ↑
 • . شرح منظومه ملاهادی سبزواری، ج1، ص455. ↑
 • . اسفار، ج7، ص70. ↑
 • . همان، ص75. ↑
 • . مرتضی مطهری، عدل الهی، انتشارات صدرا، ص163 و 164. ↑
 • – نهایه الحکمه ، ج 2 ، ص 285. ↑
 • – شرح حکمه اشراق ، ص 520. ↑
 • – آموزش فلسفه، ج 2، ص 424. ↑
 • – اسفار، ج 7، ص 86 و 87. ↑
 • – مبانی شر از دیدگاه حکمت متعالیه، ص 140. ↑
 • – اسفار، ج 7، موقف هشتم، فصل 11 الی 14. ↑
 • – همان ، ج 7 ، ص 109. ↑
 • – الهیات شفا، ص 450. ↑
 • – نهایة الحکمة، ج 2 ، ص 278. ↑
 • – بقره / 179. ↑
 • – اسفار، ج 7، ص 93. ↑
 • – شرح منظومه، ج 1، ص 400. ↑
 • . شمس / 8. ↑
 • . ترجمه تفسیر المیزان، ج20، ص500. ↑
 • . بلد / 10. ↑
 • . تفسیر نور الثقلین، ج5، ص581. ↑
 • . أبو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، کافی، دارالکتب الإسلامیه، ج8، ص24، حدیث 4. ↑
 • . نحل / 90. ↑
 • . الرحمن / 60. ↑
 • . تفسیر تسنیم، ج13، ص691. ↑
 • .علی الهبداشتی، مقاله خیر از منظر قرآن کریم،بینات،سال یازدهم،شماره43، ص29. ↑
 • . بقره / 216. ↑
 • . علی اله
  بداشتی،مقاله شر از منظر قرآن کریم،صحیفه مبین، دوره دوم،شماره6، ص 74. ↑
 • . نساء / 19. ↑
 • . تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج2، ص404. ↑
 • . نهج البلاغه، نامه 31، ص 524. ↑
 • . همان، خطبه 167، ص 318. ↑
 • . همان، حکمت 387. ↑
 • . کهف / 65 تا 82. ↑
 • . تفسیر نمونه، ج 12، ص 544. ↑
 • . همان، ص 546. ↑
 • . همان، ج 12، ص 530. ↑
 • . همان، ص 562 . ↑
 • . کهف / 67 و 68. ↑
 • . نهج البلاغه، حکمت 172- مردم دشمن چیزهایی هستند که نمی دانند. ↑
 • . الالهیات، ج 1، تلخیص از صص 275 تا 277. ↑
 • . آل عمران/ 19. ↑
 • . اسراء / 85. ↑
 • . روم / 7. ↑

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*