تحلیل و ارزیابی صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی – استعلایی) در سینمای فرانک …

3-1-1- فرمالیسم/ نئوفرمالیسم و نگره فیلم. 80

3-1-2- کارکردهای اجتماعی فیلم و ظهور نئوفرمالیسم. 84

3-1-3- نگرش فرمالیستی/نئوفرمالیستی فیلم: شکل‏گیری نظریه. 86

3-2-   نقش خواننده در شکل دادن به معنای فرم 89

3-3-   کاربرد و ویژگی های رویکرد نئوفرمالیسم (پست فرمالیسم) در سینما 93

پایان نامه

3-3-1- فرم و محتوا در نگرش نئوفرمالیست‏ها 99

3-3-2- فرم و نسبت آن با صورت هنری در نگاه سنت گرایان. 101

3-4-   فرم زیبایی شناختی فیلم. 108

3-4-1- انتظارات فرمال تماشاگر از فیلم. 110

3-4-2- قراردادهای فرمال و تجربه تماشاگر. 111

3-4-3- برداشت معنا از فرم فیلم. 112

3-4-4- فرم فیلم و معیار های ارزیابی و تحلیل.. 116

3-5-   اصول فرم فیلم. 117

3-6-   اصول ساختار روایت در فیلم داستانی.. 120

3-7-   تکنیک در فیلم داستانی.. 129

3-7-1-     میزانسن.. 129

3-7-2-     فیلمبرداری و قاب بندی.. 131

3-7-3-     تدوین و چسباندن نماها 133

3-7-4-     صدای فیلم. 135

3-8-   ژانر و سبک در فیلم داستانی.. 136

4- فصل چهارم: تحلیل فیلم‏های نمونه معنویت‏گرا:مورد پژوهی سینمای فرانک دارابانت.. 140

4-1- سینمای معنویت‏گرای فرانک دارابانت.. 140

4-1-1- معرفی کارگردان: 140

4-2- فیلم اول: رستگاری در شاوشنک The shawshank redemption.. 143

4-2-1- تحلیل اصول فرمال فیلم. 147

یک مطلب دیگر :

4-3- فیلم دوم: مسیر سبز The Green Mile.. 157

4-3-1- تحلیل اصول فرمال فیلم. 162

4-4- فیلم سوم: مجستیک The majestic. 171

4-4-1- تحلیل اصول فرمال فیلم. 174

4-5- فیلم چهارم: مه The Mist 183

4-5-1- تحلیل اصول فرمال فیلم. 187

4-6- تحلیل کلی سبک و ویژگی های فرمال آثار سینمایی فرانک دارابانت.. 197

5-. فصل پنجم: نتیجه گیری.. 210

6-.. منابع: 213

چکیده:

پژوهش حاضر تلاشی برای تحلیل و ارزیابی صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی – استعلایی (Spirituality)) در سینماست. در این مسیر ابتدا به سیر شکل‏گیری سینمای معنویت‏گرا و هم چنین کارگردان‏های خاصی که دغدغه معنویت‏گرایی در فیلم‏هایشان اهمیت داشته، نگاهی اجمالی شده است. سپس به بیان شیوه تعامل میان رویکرد معنویت‏گرایی و فیلم از منظر دین‏گرایان پرداخته شده و در ادامه نیز انواع رویکردهای تحلیل فیلم به عنوان روش‏های تحلیلی موجود مطرح شده است. روش و رویکرد تحلیلی این پژوهش بر ارزیابی فرم و قالب ارائه روایت داستانی در فیلم از نگاه نئوفرمالیست‏ها (پست‏فرمالیست‏‏ها) تکیه دارد. بنابراین در گام بعد نگرش نئوفرمالیستی در سینما و چگونگی کاربرد نظریه آن‏ها در فیلم تبیین شده و به نسبت فرم و محتوا در فیلم پرداخته شده است. در این رویکرد از آن جهت که فرم به نوعی محتوا را می‏آفریند؛ نزدیک به دیدگاه سنت گرایان در مورد نماد و صورت اثر هنری است که آن را جلوه ای از امر متعالی و قدسی می‏دانند. به تعبیر دیگر فرمی که محتوایی معنویت‏گرایانه را با خود دارد همان صورت هنر معنوی در نگاه اهل سنت است. این دیدگاه تبیین می‏کند که تجربه فرم فیلم در تعامل با تماشاگر تبدیل به یک تجربه معنوی – آیینی می‏شود. این رویکرد با دیدگاه اصحاب مکتب دریافت آلمان برای تبیین نقش خواننده در شکل دادن به معنای فرم تکمیل می‏شود. در این نگرش معتقدند که معنا و حس معنوی برآمده از فرم با مشارکت فعال تماشاگر و از طریق تجربه او، شکل می‏گیرد. درادامه به تبیین فرم فیلم پرداخته شده است. در این تبیین مواردی چون اصول فرم فیلم و معیار های ارزیابی و تحلیل، اصول ساختار روایی در فیلم داستانی و عناصری چون میزانسن، قاب بندی و فیلمبرداری، تدوین، صدای فیلم و سبک کارگردانی بیان شده است. در پایان نیز به تحلیل چهار فیلم از فرانک دارابانت کارگردان صاحب نام آمریکایی مجاری تبار پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: حس معنوی – استعلایی، (Spirituality)، مضمون معنوی، فرم، نئوفرمالیسم، فرانک دارابانت.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*