تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور (رویکرد و تحلیل پوششی داده ها

2-1-3-9-دستاوردها ………………………………………………………………………………………………. 30
2-1-4-روش‌های اندازه گیری کارآیی …………………………………………………………………………. 31
2-1-5-ضرورت و اهمیت ارزیابی کارایی …………………………………………………………………….. 32
بخش دوم
2-2-1-تحلیل پوششی داده‌هاDEA   …………………………………………………………………………. 34
2-2-2-مزایا و معایب تحلیل پوششی داده‌ها  DEA ………………………………………………………. 36
2-2-3-مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد و بررسی کارایی ………………….. 38
2-2-4-مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها ……………………………………………………………….. 39
2-2-4-1-مدل CCR …………………………………………………………………………………………….. 39
2-2-4-2-مدل BCC …………………………………………………………………………………………….. 42
بخش سوم
2-3-1- کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی ……………………………………………………………………. 43
2-3-2-ارزیابی کارایی بیمه‌ها از طریق خصوصی‌سازی…………………………………………………….. 44
2-3-3-نهاده‌ها و ستانده‌ها ………………………………………………………………………………………… 45
2-3-3-1-نهاده ها ………………………………………………………………………………………………….. 45
2-3-3-2-ستانده‌ها …………………………………………………………………………………………………. 46
2-3-4-کاربرد نوآوری در بیمه …………………………………………………………………………………… 47
2-3-5-سرمایه‌گذاران نهادی وکارایی شرکت‌ها ………………………………………………………………. 48
2-4- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………….. 49
2-5-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ………………………………………………. 50
2-5-1-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………. 50
2-5-2-پیشینه تحقیقات انجام شده درخارج کشور ………………………………………………………….. 52
فصـل سوم: روش اجرای تحقیـق
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 58
3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 58
3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….. 58
3-4- ابزارهای جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………. 59
3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………… 59
3-6- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………….. 62
فصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 64
4-2- مفاهیم ورودی و خروجی …………………………………………………………………………………. 64
4-3- بررسی نتایج با مدل CCR ……………………………………………………………………………….. 68
4-4- بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC) ……………………………………….. 69
4-5- بررسی کارایی مقیاس ……………………………………………………………………………………….. 70
4-6- مجموعه مرجع ……………………………………………………………………………………………….. 72
4-7- مازاد عامل تولید(Is)  و مازاد محصول(Os) ………………………………………………………….. 77
فصـل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 85
5-2-پاسخ به پرسش های پژوهش ………………………………………………………………………………. 85

بایگانی‌های دانشجویی – شبکه گستر پیام آوران البرز

5-3-نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 88
5-4- پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش …………………………………………………………………. 89
5-5-  پیشنهاد برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………. 90
5-6- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………… 91
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… 92
پیوستهـا و ضمائـم ………………………………………………………………………………………………….. 100

 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
جدول 4-1- نهاده های شرکت‌های بیمه خصوصی کشور ( سال 1392)………………………………. 66
جدول 4-2- ستانده های شرکت های  خصوصی کشور ( سال 1392) ………………………………… 67
جدول 4-3- بررسی وضعیت کارایی با بازدهی ثابت به مقیاس، نهاده محور یا ورودی محور ……… 68
جدول 4-4- کارایی مدیریتی و کارایی ناشی از مقیاس ……………………………………………………… 70
جدول 4-5- مجموعه مرجع شرکت ها، و وزن هر کدام در حالت BCC …………………………….. 72
جدول 4-6- رتبه بندی شرکت ها بر مبنای روش شمارشی ……………………………………………….. 75
جدول  4-7- رتبه بندی شرکت‌ها بر مبنای روش وزنی ……………………………………………………. 76
جدول 4-8- مازاد ورودی ها(IS) ………………………………………………………………………………. 77
جدول4-9- مازاد خروجی ها(OS) …………………………………………………………………………….. 78
جدول  4-10- مقادیر محقق شده و مقادیر هدف ورودی ها ی شرکت ها ……………………………. 79
جدول  4-11- مقادیر محقق شده و مقادیر هدف خروجی های شرکت‌ها …………………………….. 81
جدول1-5- منابع ناکارآمدی شرکت …………………………………………………………………………….. 86
جدول 2-5- پارامترهای کارایی …………………………………………………………………………………… 89
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
نمودار 2-1- منحنی تولید مرزی با استفاده از وصل نقاط حدی……………………………………………. 24

مطلب دیگر :

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
شکل 2-2- الگویی از عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………. 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تحلیل کارایی شرکت های بیمه خصوصی کشور (رویکرد تحلیل پوششی داده ها)
آیدا محمودی

 

چکیده

ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه علاوه بر آگاهی دادن به ذی‌نفعان، باعث افزایش رقابت‌، پویایی صنعت و توسعه پایدار و متوازن جامعه می‌شود. در تحقیق حاضر سعی شده است با بهره جستن از مطالعات انجام شده و نظر کارشناسان معیارهای ورودی و خروجی بهینه انتخاب شده است. از اینرو داده های سال 1392 برای 28 شرکت خصوصی در صنعت بیمه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل CCR، تعداد 14 شرکت از 28 شرکت مورد بررسی از بین شرکت های کشور، کارا (کارایی برابر یک) بوده اند. همچنین 14 شرکت باقی مانده یعنی (50 درصد) ناکارا، برآورد شدند . میانگین کل در کارایی CRS برابر 0.843و میانگین کل کارایی در کارایی VRS  برابر 0.926 و در کارایی مقیاس میانگین کل کارایی برابر  0.906 درصد می باشد. همچنین کارایی فنی بیمه دی ، معادل 0.33 است که از همه کمتر می باشد، اما زمانی که بازدهی متغیر باشد، علاوه بر شرکت های کارا در بازدهی ثابت، شرکت های زمانی که بازدهی متغیر باشد، علاوه بر  شرکت‌های مذکور در بازدهی ثابت، شرکت های بیمه البرز، بیمه پارسیان، بیمه ملت، بیمه دی، بیمه سامان، بیمه آرمان و بیمه تعاون نیز کارا می باشند و سایر شرکت‌ها در هر دو حالت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر، غیر کارا می باشند. هم چنین  نتایج نشان می دهد میانگین کارایی 28 شرکت در سال 1392،  0.926  بوده است. تعداد 14 شرکت از بین 14 شرکت مورد بررسی کارا شناخته شده اند.

کلمات کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی داده ها، صنعت بیمه، بازدهی ثابت، بازدهی متغیر.

 

 

 

 

 
فصـل اول
کلیـات تحقیـق

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*