تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک …

6.3.2مدل هفت s مک کنزی………………………………………………………………………….. 27
7.3.2مدل SWOT…………………………………………………………………………………….. 30
1.7.3.2تاریخچه مدل SWOT……………………………………………………………………… 30
2.7.3.2 تعریف مدل SWOT………………………………………………………………………. 31
4.2 ارتباط بین ماتریس SWOT و مدل BSC ………………………………………………… 34
5.2 حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن،FMEA…………………………………….. 34
6.2حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن،SMEA………………………………………. 36
7.2تحقیقات مرتبط………………………………………………………………………………………. 37
1.7.2 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………. 37
2.7.2 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………….. 42
7.2 جمع بندی……………………………………………………………………………………………. 49
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
1.3 مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 51
2.3 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 51
3.3 جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………. 52
4.3 ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………… 53
5.3 پرسشنامه……………………………………………………………………………………………… 54
1.5.3روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………… 55
6.3 معرفی ساختار و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………… 56
1.6.3 روش تجزیه و تحلیل SWOT…………………………………………………………….. 57
2.6.3 حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن (FMEA)………………………………. 57

پایان نامه

3.6.3 حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن) (SMEA………………………………. 58
7.3 مراحل انجام پژوهش………………………………………………………………………………. 59
8.3 خلاصه………………………………………………………………………………………………… 60
فصل چهارم(روش تجزیه وتحلیل داده ها)
1.4مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 62
2.4تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی……………………………………………………… 62
1.2.4جنسیت…………………………………………………………………………………………….. 63
2.2.4 سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………. 64
3.2.4 سن…………………………………………………………………………………………………. 65
4.2.4 سمت شغلی …………………………………………………………………………………….. 66
5.2.4 منظر مالی…………………………………………………………………………………………. 67
6.2.4 منظر فرایندهای داخلی کسب و کار………………………………………………………… 68
7.2.4 منظر رشد و یادگیری ………………………………………………………………………….. 69

8.2.4 منظر مشتری ………………………………………………………… 70

 

3.4 تعیین و اولویت بندی نقاط قوت و ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان…… 71

 

1.3.4 اولویت بندی فاکتورها بر اساس اهمیت…………………………………… 71

 

2.3.4 اولویت بندی فاکتورهای منتخب بر اساس عملکرد……………………… 73

 

3.3.4 اولویت بندی نقاط قوت و ضعف بر اساس اختلاف ستون اول و دوم…………… 75

 

4.4 معرفی و اولویت بندی نقاط قوت وضعف شعب بانک مهر اقتصاد……………. 76

 

4.4 تعیین و اولویت بندی نقاط فرصت و تهدید محیط بیرونی برای …………………. 77

 

1.4.4معرفی اولویت های نقاط فرصت و تهدید محیط بیرونی برای شعب بانک مهر اقتصاد         80

5.4  جمع بندی…………………………………………………………………………………………… 84

یک مطلب دیگر :

فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادها)
1.5  مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 86
2.5نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………… 86
1.2.5اطلاعات توصیفی………………………………………………………………………………… 86
2.2.5 منظر مالی…………………………………………………………………………………………. 87
3.2.5منظر فرایند داخلی کسب و کار……………………………………………………………….. 87
4.2.5 منظر رشد و یادگیری…………………………………………………………………………… 87
5.2.5 منظر مشتری………………………………………………………………………………………. 87
3.5 بررسی و تحلیل نتایج ماتریس SWOT……………………………………………………… 88
4.5 نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی بر مبنای یافته های تحقیق…………………………………. 97
5.5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………….. 100
6.5 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………… 100
منابع و مواخذ…………………………………………………………………………………………….. 101
پیوست
پیوست 1 پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. 106
پیوست 2 نتایج آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………. 110
پیوست  3 آمار توصیفی تحلیل SPSS ………………………………………………………………. 112
پیوست  4 بخشی از تحلیل Exel جهت تدوین ماتریس SWOT……………………………. 115
 
فهرست جداول
جدول 1.2 ماتریس SWOT…………………………………………………………………………. 33
جدول2.2 گام های روش FMEA…………………………………………………………………. 35
جدول3.2 خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در حوزه صنایع مختلف با مدل SWOT 48
جدول1.3 تعداد کل جامعه آماری به تفکیک پست سازمانی……………………………………. 52
جدول2.3 نام و تعدا شعب موجود در سطح استان گیلان……………………………………….. 53
جدول 3.3 ضریب پایایی متغیرها…………………………………………………………………….. 56
جدول4.3 گام های روش………………………………………………………………………………. 57
جدول 5.3 جمع بندی نهایی…………………………………………………………………………… 60
جدول1.4 جدول توزیع فراوانی جنسیت…………………………………………………………… 63
جدول 2.4 جدول توزیع فراوانی تحصیلات……………………………………………………….. 64
جدول 3.4 جدول توزیع فراوانی سن……………………………………………………………….. 65
جدول 4.4 جدول توزیع فراوانی سمت شغلی…………………………………………………….. 66
جدول 5.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظر مالی………………………………………………….. 67
جدول 6.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظرفرآیندهای داخلیكسب و كار……………………. 68
جدول 7.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظررشد و یادگیری…………………………………….. 69
جدول 8.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظرمشتری……………………………………………….. 70
جدول 9.4اولویت بندی فاکتورهای درونی بر اساس میزان اهمیت……………………………. 72
جدول 10.4اولویت بندی فاکتورهای درونی بر اساس میزان عملکرد………………………… 74
جدول 11.4 اولویت بندی نقاط قوت و ضعف بر اساس اختلاف ستون اول و دوم……… 75
جدول 12.4 امتیاز و اولویت نقاط فرصت و تهدید را از دیدگاه مدیران، ………………….. 78
جدول 13.4 جدول SWOT بانک مهر اقتصاد استان گیلان در سال 1393……………… 82

فهرست نمودار
نمودار1.4 جدول توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………………………… 63
نمودار 2.4 جدول توزیع فراوانی تحصیلات…………………………………………………………. 64
نمودار 3.4 جدول توزیع فراوانی سن………………………………………………………………….. 65
نمودار 4.4 جدول توزیع فراوانی سمت شغلی………………………………………………………. 66
نمودار 5.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظر مالی……………………………………………………. 67
نمودار 6.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظرفرآیندهای داخلیكسب و كار………………………. 68
نمودار 7.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظررشد و یادگیری………………………………………. 69
نمودار 8.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظرمشتری………………………………………………….. 70
 
فهرست اشکال
شکل 1.1 فرایند تحقیق …………………………………………………………………………………. 9
شکل1.2 ماتریس گروه مشاوران بوستون………………………………………………………………………… 20
شکل 2.2 شبکه نه خانه ای برنامه ریزی GE……………………………………………………… 21
شکل 3.2 نیروهای رقابتی پورتر………………………………………………………………………… ……….. 23
شکل 4.2 زنجیره علت ومعلولی در میان مناظر کارت امتیاز متوازن…………………………… 24
شکل 5.2 فرایند مدیریت در BSC…………………………………………………………………… 25
شکل 6.2 نمونه ای از خانه کیفیت……………………………………………………………………. 27

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*