ترجمة کتابThe Psychology of Religion A Short Introduction

فصل اول: روان‌شناسی و دین

روان‌شناسی چیست؟ . 53

دین چیست؟ . 54

تاریخچه‌ای اجمالی از رابطة بی‌ثبات میان روان‌شناسی و دین .. 59

معنویت و مسائل مرتبط .. 65

جنسیت … 66

خلاصه . 67

فصل دوم: دین و روان‌شناسی

تأثیر مسیحیت غربی.. 69

ادیان و تبیین‌هایی که آن‌ها از رفتار، اندیشه‌ها و احساسات به دست می‌دهند   71

آیین بودا 71

مسیحیت … 74

آیین هندو . 76

اسلام . 78

یهودیت … 79

پایان نامه

ادیان دیگر . 81

درون‌مایه‌های مشترك.. 83

خلاصه . 83

فصل سوم: رفتار دینی

نیایش، تعریف‌ها، تأثیرات، و تأثیرات مشاهده شده 85

انواع نیایش … 87

آیا نیایش مؤثر است؟ . 89

گواه تجربی بر این که نیایش چنین تأثیراتی دارد چیست؟ . 91

نیایش و غلبه بر استرس … 92

استثنائات موجود در مورد تأثیرات نیایش … 94

سخن و زبان دینی .. 97

گفتمان دینی: پیشگویی .. 99

گفتمان دینی: داستان . 100

سخن و ساخت حقیقت … 101

رفتار اجتماعی، گروه‌ها و هنجارها 105

نودینی .. 106

انواع و درونمایه‌ها 106

آیا به هر نحوی از انحاء دست به تغییر دین زده‌اید؟ . 106

شیوه‌های نودینی .. 109

دو چشم انداز اجتماعی- روانشناختی در نودینی .. 115

خروج از گروه دینی .. 117

انواع دیگر رفتار دینی .. 119

خلاصه. 119

فصل چهارم: اندیشه‌های دینی

باور دینی .. 122

پیاژه 129

گلدمن .. 131

ایمان دینی و رشد آن . 132

اریکسون . 133

یک مطلب دیگر :

کولبرگ … 134

فاولر . 136

اسپرو . 137

خلاصه . 140

فصل پنجم: احساسات دینی

ریشه‌های اولیه احساسات دینی .. 142

فروید . 142

نظریه شی – روابط .. 145

نظریه دلبستگی .. 148

مقیاس دلبستگی بزرگسالان . 149

ارزیابی‌های اخیر . 150

دیکی و دیگران . 150

کپس و «انسان، دین و مالیخولیا» 151

احساسات مثبت … 152

احساسات عرفانی .. 152

مکاشفه‌های دینی .. 156

تجربه‌های نزدیک به مرگ و خارج از بدن . 158

بهباشی معنوی .. 160

مقیاس بهباشی معنوی .. 161

توکّل و ایمان .162

عزت نفس… 163

احساسات منفی .. 163

گناه، شرم و اضطراب … 163

وسواس … 165

دین و آسیبشناسی روانی .. 169

افسردگی .. 170

روان پریشی و مسئلة جنّ .. 174

خلاصه . 182

منابع . 183

Abstract 204

 

چکیده

کتاب حاضر با شیوه و متدی خاص خود به بحث و بررسی پیرامون موضوعات اساسی حوزة روان‌شناسی دین می‌پردازد، و تمامی مسائل مربوطه از تاریخچة پر فراز و نشیب گرفته تا جدید‌ترین نظریات ارائه شده را مورد بحث قرار می‌دهد.

در این اثر نویسنده با لحنی عالمانه و در عین حال قابل فهم در باب گسترة وسیعی از ادیان و فرهنگ‌ها سخن می‌گوید. تمامی موضوعات اصلی و مهم این حوزه، از تاریخچة روان‌شناسی دینی گرفته تا شیوه‌های متعدد و جذابی که از طریق آن‌ها باور دینی بر احساس و رفتار انسان تأثیر می‌گذارد، مورد بحث قرار گرفته است.

حوزه‌های دیگری که نویسنده بدان‌پرداخته شامل موارد زیر است: نیایش، پیشگویی و نودینی، ماهیت رفتار دینی، باورهای دینی، و تأثیر آن‌ها بر سلامت هیجانی؛ اختلالات ذهنی ؛ رابطة بین دین و آسیب‌شناسی روانی، و مسئلة مناقشه‌برانگیز دین و تعصب.

این کتاب همچنین علت گرایش انسان‌ها به دین، آنچه در آن می‌یابند، و نحوة تأثیرپذیری سلامت هیجانی افراد و نگرش‌ آن‌ها نسبت به گناهِ عاطفی و حوزه‌های دیگر احساسات انسانی از دین را مورد بحث قرار می‌دهد. این حوزه‌ها شامل روان‌پریشی، افسردگی، عشق و نفرت می‌شود، حوزه‌هایی که در واقع دین و روان‌شناسی در آن‌ها با یگدیگر تلاقی دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*