ترجمه فصل دوم و سوم از کتاب شکل‌گیری عقلانیت به سوی کاوشی میان‌رشته‌ای …

2-3 نابنیان‌گرایی

2-3-1 زمینه‌های عقلانیت نابنیان‌گرا

2-3-2 علم و دین پس از بنیان‌گرایی مدرنیسم

2-3-3 الهیات نابنیان‌گرایانه

پایان نامه

2-4 پسا‌بنیان‌گرایی

2-4-1 عقلانیت پسابنیان‌گرا

2-4-1-1 ابعاد عقلانیت

2-4-1-2 عقلانیت متقاطع

2-4-1-3 صدق و عینیت

2-4-2 علم و الهیات در دیدگاه پسابنیان‌گرایی

2-4-3 الهیات پسابنیان‌گرایانه

2-5 نتیجه و ارزیابی

2-5-1 مسئله‌ی انتزاع و کلی‌گویی

2-5-2 خلط شیوه‌ی فهم و موضوع بعنوان نقطه‌ی تلاقی الهیات و علم

یک مطلب دیگر :

2-5-3 خلاصه و نتیجه نهایی

2-5-3-1 نقاط قوت پسابنیان‌گرایی

2-5-3-2 نقاط ابهام پسابنیان‌گرایی

فصل سوم: ترجمه فصل دوم و سوم از کتاب شکل‌گیری عقلانیت

عقلانیت و نابنیان‌گرایی در الهیات

نابنیان‌گرایی

نابنیان‌گرایی و الهیات‌های روایی

عقلانیت و ایمان پست‌مدرن

عقلانیت و پسابنیان‌گرایی

مشکلات مدل کلاسیک عقلانیت؛

به سوی مدل پسابنیان‌گرا در عقلانی

عقلانیت، صدق و پیشرفت

فهرست منابع

چکیده

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*