ترجمه و گزارش و تحلیل کتاب لباب الاشارات و التنبیهات فخر …

3-1. حرکت و زمان قابل تقسیم هستند………………………………………………………………… 19

مسأله دوم: اثبات هیولی……………………………………………………………………………… 19

1-2. هیولی اندازه­های گوناگون از اجسام را می­پذیرد………………………………………… 21

مسأله سوم: محال و ممتنع است که جرم از هیولی خالی و بی­نیاز باشد……………….. 21

1-3. تناهی ابعاد……………………………………………………………………………………… 21

2-3. عدم انفکاک صورة جسمیّه از شکل………………………………………………………….. 22

3-3. اشکال به ابطال فرض اول که نفس جسمیّت علت شکل باشد…………………… 23

4-3. اشکال دوم بر نیاز جسمیت به محل……………………………………………………………. 24

مسأله چهارم: نسبت هیولی به صورت؛ محال است هیولی از صورت جسمیه خالی باشد….. 25

مسأله پنجم: هیولی همراه صورت جسمیه و صورت­های دیگر است……………………. 25

1-5. اثبات صورت نوعیه………………………………………………………………………………….. 25

مسأله ششم: هیولی و صورت……………………………………………………………………… 26

1-1-6. ابطال علت تامه بودن صورت برای هیولی…………………………………………… 27

2-1-6. ابطال علت بودن هیولی برای صورت به دو دلیل……………………………… 28

3-1-6. ابطال این فرض که هیچ یک از هیولی و صورت در دیگری تأثیرگذار

نباشد………………………………………………………………………………………………… 29

2-6. نسبت هیولی و صورت………………………………………………………………………… 29

مسأله هفتم: صفات اجسام……………………………………………………………………….. 29

1-7. سطح، خط، نقطه………………………………………………………………………….. 29

2-7. احکام مقدارها………………………………………………………………………………….. 30

3-7. ترتیب وجودی مقدارها در خارج…………………………………………………………….. 31

مسأله هشتم: خلأ……………………………………………………………………………………. 31

مسأله نهم: جهت……………………………………………………………………………………… 32

نمط دوم: جهات و اجسام نخستین و دومین جهات

بخش اول: فلکیات (افلاک)………………………………………………………………………… 35

مسأله اول: اثبات فلک……………………………………………………………………………….. 35

مسأله دوم: صفات فلک………………………………………………………………………….. 37

مسأله سوم: احکام کلی اجسام…………………………………………………………….. 38

مسأله چهارم: احکام میل……………………………………………………………………………. 39

مسأله پنجم: بیان بقیه صفات فلک…………………………………………………………….. 42

بخش دوم: عنصریات (اجسام عنصری)………………………………………………………… 45

مسأله اول: نیروی اجسام عنصری…………………………………………………………………. 45

مسأله دوم: صفات عناصر (خاک، آب، هوا، آتش)……………………………………………. 46

1-2. علت نظام طولی عناصر………………………………………………………………….. 46

2-2. اثبات کون و فساد در عناصر……………………………………………………………. 46

3-2. عناصر اربعه ریشه کون و فساد هستند…………………………………………………… 47

4-2. کیفیت تولد مرکبات از این عناصر چهارگانه………………………………………. 48

5-2. کیفیت تولد صورت­های محسوس از عناصر چهارگانه………………………….. 48

6-2. نظر فخر رازی در اثبات مزاج…………………………………………………………… 51

7-2. آتش محض، رنگ ندارد………………………………………………………………. 51

مسأله سوم: بیان حکمت خداوند در خلق عناصر…………………………………… 52

نمط سوم: نفس ارضی و سماوی

بخش اول: بحث از ماهیت جوهر نفس…………………………………………………… 54

مسأله اول: نفس همان بدن نیست………………………………………………………. 54

مسأله دوم: حرکت و درک انسان به واسطه جسم و مزاج نیست بلکه با نفس است….. 56

پایان نامه

مسأله سوم: وحدت نفس و کیفیت تأثیرپذیری نفس از بدن و بدن از نفس…. 58

بخش دوم: چیزهایی که تعلق به قوه ادراکی نفس دارد………………………………. 58

مسأله اول:  ماهیت ادراک……………………………………………………………… 58

مسأله دوم:  بیان اقسام ادراک: حسی، خیالی، عقلی…………………….. 59

مسأله سوم: حواس باطنی………………………………………………………………………. 59

1-3. اثبات حس مشترک و ردّ آن توسط فخر رازی…………………………………………. 60

2-3. اثبات قوه متوهمه و ردّ آن توسط فخر رازی……………………………………………. 61

3-3. اثبات قوه مفکره و ردّ آن توسط فخر رازی……………………………………………….. 62

4-3. سخن نهایی فخر رازی: مدرک همه معانی و صور نفس است………………. 62

5-3. استدلال فلاسفه بر قوای باطنی به واسطه شواهد پزشکی……………………… 63

مسأله چهارم: قوای نفس انسان…………………………………………………………… 64

1-4. فرق بین فکر و حدس و تعریف آن دو………………………………………………….. 64

مسأله چهارم: اثبات قوه قدسیه…………………………………………………… 65

مسأله پنجم: اثبات عقل فعال و بیان کیفیت افاضه معقولات……………………………. 66

1-5. چگونگی اتصال به عقل فعال………………………………………………………… 67

مسأله ششم: نفس انسانی جسم و جسمانی نیست………………………………… 67

مسأله هفتم: هر مجردی، عقل و عاقل و معقول است…………………………….. 69

1-7. اشکال اول: مقارنت، تعقل نیست…………………………………………………… 71

2-7. اشکال دوم: وجود خارجی معقول، مانع از مقارنت در ذهن است……………. 71

بخش سوم: بحث از احکام قوای محرّکه انسان………………………………………… 72

مسأله اول: اقسام قوای نباتی…………………………………………………………… 72

مسأله دوم: مراتب حرکات اختیاری و مبادی آن­ها……………………………………….. 73

مسأله سوم: حرکات افلاک، نفسانی ارادی است………………………………………. 73

1-3. نفس فلک، دارای اراده کلی است………………………………………………… 74

2-3. نفس فلک، دارای اراده جزئی است………………………………………….. 74

مسأله چهارم: فاعل بالاراده، کاری را اراده نمی­کند مگر علم یا ظن یا اعتقاد به سزاوار بودن آن داشته باشد…. 75

فصل سوم: فلسفه

نمط چهارم: وجود و علل آن

مسأله اول: موجود، منحصر در محسوس نیست…………………………………………. 78

یک مطلب دیگر :

1-1 علت حقه همه حقائق،  به تجرد سزاوارتر است…………………………………….. 78

مسأله دوم : تبیین مغایرت ماهیت با وجود…………………………………………… 79

مسأله سوم : تبیین علت­های چهارگانه…………………………………………………… 80

1-3 نظریه فخر رازی در مورد علت غائی………………………………………………….. 80

مسأله چهارم: احکام علل چهارگانه………………………………………………………. 81

1-4 اشکال به قول مشهور………………………………………………………………… 81

مسأله پنجم: تقسیم موجود به واجب لذاته و ممکن لذاته…………………………… 82

1-5 . اشکال اسناد ممکن به مؤثر محال است به چهار دلیل………………………. 83

2-5 . جواب از چهار دلیل مذکور بر عدم اسناد ممکن به مؤثر…………………………… 86

مسأله ششم : اثبات واجب الوجود……………………………………………………… 87

1-6 . اموری که دلالت بر سلبی بودن مفهوم وجوب دارند……………………………… 87

2-6 . دلائلی که دلالت دارند بر امتناعِ امر ثبوتی بودن تعین……………………….. 89

3-6 . رد دو فرض مذکور و اثبات ثبوتی بودن مفهوم وجوب………………………….. 90

4-6 . پاسخ به اشکالات مذکور………………………………………………………… 91

مسأله هفتم : صفات واجب الوجود…………………………………………………….. 92

1-7 . اموری که بر صفت فرد بودن متفرع می شوند…………………………… 93

مسأله هشتم : صفات ثبوتیه و بحث های آن……………………………………….. 97

1-8 . بحث اول: صفت قادر………………………………………………………………… 97

2-8 . صفت مرید بودن………………………………………………………………… 98

3-8 . صفت علم…………………………………………………………………………….. 98

4-8. تعقل کلیات توسط خداوند………………………………………………………….. 99

مسأله نهم : برهان صدیقین……………………………………………………………… 100

نمط پنجم: صنع و ابداع

مسأله اول: علت نیاز به مؤثر امکان است نه حدوث……………………………………. 102

1-1. دلائل قائلین به قدم عالم………………………………………………………………. 102

مسأله دوم: هر حادثی مسبوق به زمانی است که ابتداء ندارد (زمان ازلی)…………. 105

1-2. استدلال بر وجود زمان………………………………………………………………….. 105

2-2. اثبات زمان ازلی و حرکت ازلی……………………………………………………….. 106

مسأله سوم: هر محدثی قبل از حدوثش، مسبوق به ماده ممکنه است……………… 107

1-3. اشکال فخر رازی بر ابن سینا…………………………………………………………. 107

مسأله چهارم: ازلی بودن مؤثریت واجب تعالی………………………………………….. 108

1-4. تبیین ازلی بودن مؤثریت واجب الوجود………………………………………………. 108

2-4. دوام فیض؛ از ازل تا ابد……………………………………………………………. 110

3-4  قدیم بودن مؤثر و اثر…………………………………………………………………….. 111

مسأله پنجم:‌ پندارها و هشدارها………………………………………………………. 112

1-5 گونه اول: بیان حدوث عالم…………………………………………………………. 112

2-5 گونه دوم: بیان آغاز و ابتداء داشتن حرکات……………………………….. 112

مسأله ششم: از واحد غیر از واحد صادر نمی­شود……………………………………. 116

مسأله هفتم: تبیین حدوث ذاتی عالم………………………………………………… 116

نمط ششم: غایات و مبادی آن ها

بخش اول: غایات……………………………………………………………………….. 119

مساله اول: نفی غایت از فعل خداوند متعال………………………………………… 119

1-1- حسن فعل نمی تواند هدف غنی باشد……………………………………….. 120

2-1- راه حل نهایی : خداوند فاعل بالعنایه است……………………………… 120

مساله دوم: غایت حرکات سماوی………………………………………………….. 121

1-2- غایت حرکت های افلاک، تشبه به عقول است………………………….. 121

2-2- سخن فخر رازی……………………………………………………………….. 122

بخش دوم: عقول……………………………………………………………………. 123

مسأله اول: راه اول برای اثبات عقول: کثرت عقول………………………………….. 123

1-1-­ نظر فخر رازی……………………………………………………………………. 124

2-1- سخن فخر رازی در مورد تشبه نفس فلکی به عقول………………………. 125

3-1- نصیحت حکیمانه………………………………………………………………….. 126

مسأله دوم: راه دوم برای اثبات عقول: حرکت های افلاک بی­نهایت­اند……………….. 126

1-2. نیرو جسمانی نمی تواند مبدأ حرکت های بی نهایت شود………………….. 127

2-2. نظریه فخر رازی (اشکالات فخر رازی به ابن سینا)………………………………. 129

3-2. مناقشه فخر رازی با ابن سینا و رفع یک تناقض………………………………….. 129

4-2.  بطلان نظریه متحرک بالعرض بودن، محرک های افلاک…………………….. 130

مسأله سوم: راه سوم برای اثبات عقول……………………………………………… 131

1-3. معلول اول، عقل محض است………………………………………………….. 131

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*