ترجمه کتاب پنجم، ششم و هفتم از Code of Canon Law به …

2-2-4. مجازات…. 23

2-2-5. هدف قوانین… 24

  1. نظام کیفری در مجموعه 1983.. 24

جمع بندی مطالب…. 29

کتابنامه. 31

منابع فارسی: 31

منابع انگلیسی: 31

منابع مفید جهت مطالعه بیشتر: 32

بخش دوم ترجمه کتاب   پنجم، ششم و هفتم از THE CODE OF CANON LAW… 33

کتاب پنجم: دارایی‌های مادی کلیسا. 34

عنوان اول: اکتساب دارایی ها. 35

عنوان دوم: سرپرستی دارایی ها. 37

عنوان سوم: قراردادها و انتقالویژه. 42

عنوان چهارم: مقررات خیریه به طور کلی و موسسات خیریه. 44

کتاب ششم: ضمانت اجراها در کلیسا. 48

بخش اول: جرایم و مجازات‌ها به طور کلی… 48

عنوان اول: مجازات جرایم به طور کلی… 48

عنوان دوم: قانون کیفری یا حکم کیفری… 49

عنوان سوم: کسانی که در معرض ضمانت اجراهای کیفری هستند. 50

عنوان چهارم: مجازات‌ها و سایر کیفرها. 54

فصل اول: توبیخ‌ها. 54

فصل دوم: مجازات‌های تنبیهی… 55

عنوان پنجم: اجرای مجازات‌ها. 57

عنوان ششم: توقف مجازات ها. 60

بخش دوم: مجازات‌ها برای جرایم خاص….. 63

پایان نامه

عنوان اول: جرایم علیه دین و وحدت کلیسا. 63

عنوان دوم: جرایم علیه مقامات کلیسا و استقلال کلیسا. 64

عنوان سوم: غصب مناصب کلیسایی و جرایمی که در اجرای این مناصب مرتکب می شوند. 65

عنوان چهارم: جرم نسبت ناروا 67

عنوان پنجم: جرایم برعلیه وظایف خاص….. 67

عنوان ششم: جرایم علیه حیات و آزادی انسان.. 68

عنوان هفتم: قاعده کلی… 69

کتاب هفتم: مراحل دادرسی… 70

بخش اول: محاکمه‌ها به طور کلی… 70

عنوان اول: دادگاه صالح… 71

عنوان دوم: درجات و انواع مختلف دادگاه‌ها. 73

فصل اول: محاکمه در وهله نخست(مرحله ابتدایی). 74

گفتار اول: قاضی… 74

گفتار دوم: حسابرسان و مدعیان خصوصی… 76

گفتار سوم: مدافع دادگستری، مدافع اوراق قرضه و سر دفتر اسناد رسمی… 77

فصل دوم: محاکمه در وهله دوم(مرحله تجدیدنظر). 79

فصل سوم: محاکمه های مقام پاپی… 80

عنوان سوم: اصول لازم الرعایه در محاکمه‌ها. 81

فصل اول: وظایف قضات ومأموران محاکمه. 81

فصل دوم: نظم دادرسی… 84

فصل سوم: محدودیت‌های زمانی و تعویق ها. 85

فصل چهارم: محل محاکمه. 86

فصل پنجم: کسانی که می تواننددر دادگاه حضور داشته باشند و نحوه تدوین و حفظ قوانین… 86

عنوان چهارم: طرفین در دعوی… 88

فصل اول: مدعی و مدعی علیه. 88

فصل دوم: دادستان‌ها و وکلای مدافع.. 89

عنوان پنجم: دعاوی حقوقی و استثناها. 91

فصل اول: دعاوی و استثناهای عمومی… 91

فصل دوم: دعاوی و استثناهای ویژه. 92

بخش دوم: محاکمه مورد اختلاف… 93

جزء اول: محاکمه مورد اختلاف عادی… 93

عنوان اول: معرفی دعوی… 93

فصل اول: دادخواست معرفی دعوی… 93

فصل دوم: احضار و اعلام قوانین قضایی… 95

عنوان دوم: الحاق صدورحکم.. 96

عنوان سوم: محاکمه صدور حکم.. 97

عنوان چهارم: دلایل… 99

فصل اول: اظهارنامه طرفین… 100

یک مطلب دیگر :

فصل دوم: دلایل اسنادی… 101

گفتار اول: ماهیت و قابل اطمینان بودن اسناد. 101

گفتار دوم: تهیه اسناد. 102

فصل سوم: شهود و شهادت…. 102

گفتار اول: کسانی که می‌توانند شهادت دهند.. 103

گفتار دوم: معرفی و حذف شهود. 104

گفتار سوم: بازپرسی از شهود. 104

گفتار چهارم: اعتبار مدرک… 107

فصل چهارم: کارشناسان.. 107

فصل پنجم: حق ورود و بازرسی قضایی… 109

فصل ششم: اماره ها. 109

عنوان پنجم: موضوعات ضمنی… 109

فصل اول: عدم حضور طرفین… 110

فصل دوم: مداخله شخص ثالث در دعوی… 111

عنوان ششم: انتشار مصوبات، ختم دعوی و دفاعیات…. 112

عنوان هفتم: اعلام نظر قاضی… 114

عنوان هشتم: اعتراض به حکم.. 117

فصل اول: شکایت از بطلان حکم.. 117

فصل دوم: تجدیدنظرخواهی… 119

عنوان نهم: حکم مختومه و اعاده کامل… 122

فصل اول: حکم مختومه. 122

فصل دوم: اعاده کامل… 123

عنوان دهم: هزینه‌های قضایی و کمک‌های حقوقی رایگان.. 124

عنوان یازدهم: اجرای حکم.. 124

جزء دوم: فرایند منازعه شفاهی… 126

بخش سوم: فرایندهای خاص….. 128

عنوان اول: فرایندهای مربوط به ازدواج… 128

فصل اول: دعاوی مربوط به اعلام بطلان ازدواج… 128

گفتار اول: دادگاه صالح… 128

گفتار دوم: حق اعتراض به اعتبار ازدواج… 129

گفتار سوم: وظایف قضات…. 129

گفتار چهارم: دلایل… 130

گفتار پنجم: صدور حکم و تجدید نظرخواهی… 131

گفتار ششم: فرایند مستند.. 132

گفتار هفتم: معیارهای عمومی… 132

فصل دوم: دعاوی مرتبط با جدایی همسران.. 133

فصل سوم: فرایند اجرای ازدواج تأیید شده و غیر کامل… 134

فصل چهارم: رویه در دعوای مرگ فرضی همسر.. 136

عنوان دوم: دعاوی مربوط به اظهارنامه بطلان رتبه‌های مقدس…. 136

عنوان سوم: شیوه‌های اجتناب از محاکمه. 137

بخش چهارم: فرایند کیفری… 138

فصل اول: بازپرسی مقدماتی… 138

فصل دوم: روند دعوای حقوقی… 139

فصل سوم: اقدام برای جبران خسارت…. 141

بخش پنجم: آیین دادرسی در مراجعه‌ی اداری و در حذف و یا انتقال کشیشان بخش….. 142

جزء اول: مراجعه برعلیه احکام اداری… 142

جزء دوم: آیین دادرسی حذف یا انتقال کشیشان بخش….. 144

فصل اول: آیین دادرسی حذف کشیشان بخش….. 144

فصل دوم: آیین دادرسی انتقال کشیش بخش….. 146

واژه‌نامه. 149

واژگان تخصصی کلیسایی: 149

واژگان تخصصی حقوقی: 149

چکیده

مسیحیت دینی است که از درون یهودیت جوشیده و بالیده است. به رغم این، تحولات مهمی در تاریخ مسیحیت پیش آمد که پیامد آن حذف شریعت از جامعه مسیحی بود. از سوی دیگر، جامعه مسیحی نیز به احکام عبادی و نحوه اجرای آنها و نیز قوانین خاص برای تنظیم روابط میان اعضای جامعه خود نیاز داشت. از این رو، مجموعه های متعددی از قوانین مطابق سنت کلیسایی بوجود آمدند. وجود مجموعه های متعدد در مسیحیت، ضرورت ایجاد مجموعه‌ی منسجم قوانین، از سوی کلیسا را ایجاب نمود. در سال 1917 پاپ بندیکت مجموعه ای رسمی به زبان لاتین تدوین نمود. این مجموعه در سال 1983 بازنگری شد. مجموعه 1983، مشتمل بر هفت کتاب است؛ موضوعاتی از جمله قوانین کلیسایی، آداب و رسوم، احکام عمومی، تعالیم، تعهدات، حقوق قوم خدا – مسیحی مومن، کشیشان و روحانی ها – قوانین اداره تعلیمی کلیسا، اموال مادی کلیسا و قوانین مربوط به اداره تقدیس کلیسا را دربردارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*