ترجمۀ کتاب ذات و تجلّی دین نوشتۀ فان در لیو به همراه مقدّمۀ تحلیلی

         4/ج. تحلیل پدیدارشناسی فان در لیو از نگاه ژاک واردنبرگ…………………………………………..33

               1/4/ج. تجزیه و تحلیل پدیده……………………………………………………………………………..34

                2/4/ج. هفت مرحلۀ ضروری برای شناخت پدیده………………………………………………..37

               3/4/ج. امکان شناخت دین به عنوان یک پدیده……………………………………………………..43

               4/4/ج. تعیین مرزهای پدیدارشناسی دین با سایر رشته های مرتبط با دین…………………45

   د. کتاب ذات و تجلی دین………………………………………………………………………………………………..48

         1/د. جایگاه کتاب از نگاه دانشمندان و نویسندگان………………………………………………………..48

         2/د. گزارشی از محتوای کتاب……………………………………………………………………………………51

بخش سوم: مقدمۀ نینیان اسمارت بر کتاب ذات و تجلی دین………………………………………………67-54

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………..68

پایان نامه

آثار عمومی مورد استناد نویسنده…………………………………………………………………………………………..70

فهرست مطالب ترجمه

بخش اول: موضوع دین………………………………………………………………………………………………190-73

فصل اول: قدرت…………………………………………………………………………………………………………….. 74

فصل دوم: نظریه پردازی دربارۀ قدرت……………………………………………………………………………….. 82

فصل سوم: اشیا و قدرت………………………………………………………………………………………………….  92

فصل چهارم: نیرو، هیبت، تابو…………………………………………………………………………………………  101

فصل پنجم: محیط مقدس : سنگ ها و درختان مقدس……………………………………………………….  112

فصل ششم: محیط مقدس : آب و آتش مقدس………………………………………………………………….. 122

فصل هفتم: جهان مقدسِ بالا…………………………………………………………………………………………..  130

فصل هشتم: “جهان به هم پیوستۀ” مقدس.حیوانات…………………………………………………………… 142

یک مطلب دیگر :

فصل نهم: اراده و صورت……………………………………………………………………………………………….. 152

فصل دهم: صورت مادر………………………………………………………………………………………………….. 161

فصل یازدهم: قدرت، اراده، نجات……………………………………………………………………………………. 174

فصل دوازدهم: منجی…………………………………………………………………………………………………….. 180

چکیدۀ لاتین (Abstract)………………………………………………………………………………………………191

 

چکیده:

رسالۀ حاضر ترجمه ای است از دوازده فصل نخست کتاب “ذات و تجلی دین” نوشتۀ فان در لیو در حوزۀ پدیدار شناسی دین. نویسندۀ این کتاب در زمرۀ برجسته ترین پدیدارشناسان دین است و نوشتۀ کم نظیر او، اثری ماندگار و تاثیرگذار در تاریخ پدیدارشناسی دین به حساب می آید. دوازده فصل نخست این کتاب، جملگی مربوط به بخش نخست این کتاب با عنوان موضوع دین هستند که در تمامی آن ها، “قدرت” به عنوان ایدۀ اصلی پدیدارشناسی دین فان در لیو، حضور برجسته ای دارد.

در مقدمۀ این رساله، پدیدارشناسی فلسفی و نقش آن در پدیدارشناسی دین مورد بحث قرار گرفته است و ضمن تعریف پدیدارشناسی دین و برشمردن مولفه های اساسی آن، انتقادهای عمده به آن مطرح شده است. بخش دوم مقدمه به گراردوس فان در لیو، زندگینامه  و آثار او اختصاص دارد و ضمن تبیین آرای وی در زمینۀ پدیدارشناسی دین، جایگاه وی و کتاب ذات و تجلی دین در پدیدارشناسی دین معرفی شده است. بخش پایانی مقدمه نیز به ترجمۀ مقدمۀ نینیان اسمارت بر ویرایش جدید کتاب ذات و تجلی دین اختصاص یافته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*