ترجیحات ارزشی دانش‌آموزان

 

 
 
پنج

فهرست
 

 1. فصل اول؛ کلیات .
  • مقدمه ۷
  • طرح مسئله و ضرورت بحث ۱۱
  • اهداف تحقیق ۱۴
  • مروری بر مطالعات پیشین ۱۵
 2. فصل دوم؛ ادبیات نظری .
  • ارزش‌ها وتغییرات ارزشی . ۱۸
  • رویکرد جامعه شناسان به ارزش‌ها . ۱۹
  • اینگلهارت و تحّولات ارزشی ۲۰
  • رویکرد روانشناسان به ارزش‌ها . ۲۴
  • نظریه خرده فرهنگ‌های طبقاتی ۳۴
  • سبک زندگی و پایگاه اجتماعی اقتصادی . ۴۰
  • ملاحظات روانشناختی و مکانی . ۴۴
  • ملاحظات نسلی ۴۹
 3. فصل سوم؛ روش شناسی تحقیق .
  • مدل تحلیلی
   • چهارچوب نظری
   • فرضیات تحقیق
   • روش تحقیق
   • متغیرهای اصلی .
   • تعریف عملیاتی
شش
 • اعتبار و پایایی تحقیق .
 1. فصل چهارم؛ توصیفات آماری و تجزیه تحلیل آماری
  • توصیفات آماری
  • فرضیات و نتایج تحقیق
  • جمع بندی
 2. فصل پنجم؛ پیشنهادات تحقیق
 3. منابع

ضمیمه
پرسشنامه .

 
 
هفت


فهرست جداول

 • طبقه‌بندی روکیچ از ارزش‌ها ۲۷
 • فهرست ارزش‌های شوارتز ۲۹
 • تعریف متغیرهای مستقل و وابسته ۶۱
 • تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر ارزش اقتصادی ۸۴
 • مطلب دیگر :
 • پایان نامه جهت‌گیری مذهبی – خوشفکری – مرجع ایده ها و آموزش های علمی
 • تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر ارزش مذهبی ۸۵
 • تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر ارزش سیاسی ۸۷
 • تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر ارزش علمی ۸۸
 • تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر ارزش زیباشناختی. ۸۹
 • تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر ارزش اجتماعی ۹۰

 

 
 
هشت


فهرست شکل‌ها و نمودارها
 

 • سلسله مراتب نیازهای مازلو ۲۰
 • پیش‌بینی تاثیر پایگاه اجتماعی بر ارزش‌ها طبق نظریه اینگلهارت ۵۵
 • نگرانی‌های پیش‌رو .
 • تحلیل مسیر ارزش‌های سیاسی. ۹۴
 • تحلیل مسیر ارزش‌های اقتصادی. ۹۵
 • تحلیل مسیر ارزش‌های مذهبی. ۹۶
 • تحلیل مسیر ارزش‌های علمی ۹۷
 • تحلیل مسیر ارزش‌های زیباشناختی ۹۸
 • تحلیل مسیر ارزش‌های اجتماعی. ۹۹
 • میانگین ارزش‌های دانش‌آموزان طبقات مختلف بدون در نظرگرفتن متغیرهای دیگر . ۱۰۰

 

 • پایگاه اقتصادی اجتماعی دانش‌آموزان. ۶۹
 • وضعیت تحصیلی پدر دانش‌آموزان. ۷۰
 • میزان مذهبی بودن دانش‌آموزان ۷۲
 • میزان خوشبین بودن دانش‌آموزان ۷۴
 • میزان رضایت از زندگی در میان دانش‌آموزان ۷۵
 • میزان مصرف رسانه‌ها در میان دانش‌آموزان. ۷۶
نه
 • در صورت استفاده از اینترنت‌، ‌بیشتر چه استفاده‌هایی از آن می‌نمایید؟ ۷۷
 • اگر مخیر بودید‌که در صورت تمایل در خارج از کشور زندگی کنید و به شما این آزادی را می‌دادند که یک کشور را به دلخواه انتخاب می‌کردید, شما کدام کشور را بر می‌گزیدید؟ . ۷۸
 • مسائل خیلی خصوصی را در مرتبه اول با چه کسی مطرح می‌کنید؟ ۷۹
 • صمیمی‌ترین دوستانتان بیشتردرکدام طیف ازگروهای زیرمی‌باشند؟ ۸۰

 
 

 
 
ده

فصل اول
کلّیــات

 1. کلیات
  • مقدمه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*