تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش …

1-6 فرضیه های پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………..11

1-6-1 فرضیه های اصلی :…………………………………………………………………………………………………………..11

1-6-2 فرضیه های جانبی پژوهش :………………………………………………………………………………………………11

1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات :……………………………………………………………………………………………………12

1-7-1  تعاریف مفهومی :…………………………………………………………………………………………………….12

1-7-2 تعاریف عملیاتی :……………………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)

2-1 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………….15

2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش :………………………………………………………………………………………………15

2- 2-1 مفهوم استرس :………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-2 مراحل ایجاد استرس و چگونگی تأثیرآن :……………………………………………………………………..16

2-2-3 آسیب پذیری در مقابل استرس :…………………………………………………………………………………..17

2-2-4 استرس از دیدگاه نظریات :………………………………………………………………………………………….18

2-2-5 مراحل پاسخ به استرس از دیدگاه هانس سلیه :………………………………………………………………19

2-2-5-1 مرحله اول- اعلام خطر :……………………………………………………………………………………20

2-2-5-2 مرحله دوم- مقاومت :………………………………………………………………………………………..20

2-2-5-3 مرحله سوم- فرسودگی :……………………………………………………………………………………20

2-2-6 ارزیابی استرس، راهبردهای رویارویی و سازگاری روان شناختی :…………………………………….20

2-2-6-1 ارزیابی استرس :………………………………………………………………………………………………..22

2-2-6-1-1 ارزیابی اولیه :……………………………………………………………………………………………22

2-2-6-1-2 ارزیابی ثانویه :………………………………………………………………………………………….23

2-2-6-2 رویارویی با تهدید :…………………………………………………………………………………………….24

2-2-7 مقابله با استرس :………………………………………………………………………………………………………….25

2-2-7-1 مقابله ی مسأله محور :………………………………………………………………………………………….25

2-2-7-2 مقابله ی هیجان محور :…………………………………………………………………………………………25

2-2-8 مهارت های مقابله با استرس در مدل جرابک :…………………………………………………………………..26

2-2-8-1 مهارت های معطوف به حل مسأله :………………………………………………………………………….27

2-2-8-2 مهارت های هیجانی :……………………………………………………………………………………………..27

2-2-9 راه های مقابله با استرس :………………………………………………………………………………………………..27

2-2-9-1 مهارت های رفتاری :……………………………………………………………………………………………….28

2-2-9-1-1  سلامتی و توانایی :…………………………………………………………………………………………28

2-2-9-1-2 تعامل های اجتماعی مثبت :……………………………………………………………………………..29

2-2-9-1-3 مدیریت زمان :……………………………………………………………………………………………….29

2-2-9-1-4 روش تنفسی :………………………………………………………………………………………………..29

2-2-9-2 مهارت های شناختی :………………………………………………………………………………………………30

2-2-9-2-1 افکار مثبت :…………………………………………………………………………………………………..30

2-2-9-2-2 توانایی حل مسأله :………………………………………………………………………………………….30

2-2-9-2-3 منبع کنترل :……………………………………………………………………………………………………30

2-2-9-2-4  کمک حرفه ای :…………………………………………………………………………………………….31

2-2-9-3 منابع اجتماع :……………………………………………………………………………………………………………31

2-2-9-3-1 حمایت اجتماعی :…………………………………………………………………………………………….31

2-2-9-3-2  امکانات مالی : ……………………………………………………………………………………………….31

2-2-10 استرس و راهبردهای مقابله با آن :…………………………………………………………………………………..32

2-2-2 عملکرد تحصیلی :…………………………………………………………………………………………………………………34

2-2-2-1 مفهوم عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………………………………………..34

2-2-2-2 عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی :…………………………………………………………………………………….36

2-2-2-2-1 عوامل فردی :………………………………………………………………………………………………………….36

2-2-2-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی :……………………………………………………………………………………36

2-2-2-2-3 عوامل آموزشگاهی :…………………………………………………………………………………………………36

2-2-2-2-4 جنس :……………………………………………………………………………………………………………………36

2-2-2-3 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی :…………………………………………………………………………………37

2-2-2-4 عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت تحصیلی :……………………………………………………………………………39

2-2-2-5 عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان :……………………………………………………………….39

2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی :…………………………………………………………………………………………………………….41

2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور :…………………………………………………………………………….41

2-3-2 پژوهش های انجام شده در ایران :……………………………………………………………………………………….43

پایان نامه

فصل سوم : روش  اجرای تحقیق

3-1 مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-2 نوع پژوهش:……………………………………………………………………………………………………………………………49

3-3 جامعه آماری :……………………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-4 نمونه و روش نمونه گیری :……………………………………………………………………………………………………….50

3-5 ابزار پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-5-1. پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس……………………………………………………………………..  50

3-6  شرح مراحل تحقیق :………………………………………………………………………………………………………………..51

3-7 طرح مداخله و  محتوای جلسات آموزش :…………………………………………………………………………………..51

3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :…………………………………………………………………………………………………54

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1 مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………………56

4-2 یافته های توصیفی پژوهش :………………………………………………………………………………………………………56

4-2-1 سن :……………………………………………………………………………………………………………………………..56

4-2-2وضعیت تأهل :………………………………………………………………………………………………………………….58

4-3 پیش فرض های آماری :…………………………………………………………………………………………………………….60

4-4  یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش :…………………………………………………………………………………..64

4-4-1 فرضیه اول :……………………………………………………………………………………………………………………64

4-4-2 فرضیه دوم :……………………………………………………………………………………………………………………65

4-4-3 فرضیه سوم :…………………………………………………………………………………………………………………..66

4-4-4 فرضیه چهارم :………………………………………………………………………………………………………………..67

4-4-5 فرضیه فرعی اول :…………………………………………………………………………………………………………..68

4-4-6 فرضیه فرعی دوم :…………………………………………………………………………………………………………..69

فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی                                                                         

5-1 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………….71

5-2 یافته های اصلی :………………………………………………………………………………………………………………………71

5-3 تبیین فرضیه های جانبی پژوهش :……………………………………………………………………………………………….74

5-4 محدودیت های پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………..76

5-5 پیشنهادهای پژوهشی :……………………………………………………………………………………………………………….76

یک مطلب دیگر :

5-6 پیشنهادهای کاربردی :……………………………………………………………………………………………………………….77

 

 

منابع

منابع فارسی :……………………………………………………………………………………………………………………………..79

منابع غیرفارسی  :…………………………………………………………………………………………………………..83

پیوست

پیوست الف :…………………………………………………………………………………………………………………….91

چکیده انگلیسی :……………………………………………………………………………………………………………………….96

 

فهرست جدول ها

صفحه                                                                                                                      عنوان

جدول 3-1. دیاگرام طرح پژوهش :……………………………………………………………………………………………………49

جدول4-1. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد گروه گواه در پژوهش حاضر بر حسب سن :……….56

جدول4-2. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد گروه آزمایش در پژوهش حاضر بر حسب سن :…..57

جدول 4-3. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد گروه گواه در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت

تاهل :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

جدول4-4. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد گروه آزمایش در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت

تاهل :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

جدول4-5. نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس نمرات گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

جدول 4-6. نتایج پیش فرض تحلیل کواریانس در متغیر مهارت های مقابله و مدیریت استرس برای همگنی

شیب رگرسیون :………………………………………………………………………………………………………………………………61

جدول 4-7. نتایج پیش فرض تحلیل کواریانس در متغیر پیشرفت تحصیلی :……………………………………………63

جدول 4-8. نتایج تحلیل كوواریانس تأثیر مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر گروه آزمایش و گواه :………………………………………………………………………………………………..64

جدول 4-9. نتایج تحلیل كوواریانس تأثیر مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر گروه آزمایش و گواه :………………………………………………………………………………………………65

جدول 4-10. نتایج تحلیل كوواریانس تأثیر مهارت های مقابله ای بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر گروه آزمایش و گواه :……………………………………………………………………………………………………………………….66

جدول4-11. نتایج تحلیل كوواریانس تأثیر مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر گروه

آزمایش و گواه :……………………………………………………………………………………………………………………………….67

جدول 4-12. نتایج تحلیل كوواریانس تأثیر مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر کاهش استرس دانشجویان پسرگروه آزمایش و گواه :…………………………………………………………………………………………………………………68

جدول 4-13. نتایج تحلیل كوواریانس تأثیر مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر کاهش استرس دانشجویان دختر گروه آزمایش و گواه :………………………………………………………………………………………………………………69

 

فهرست نمودارها

صفحه                                                                                                                           عنوان

 

نمودار 4-1. نمودار ستونی توزیع درصد افراد گروه گواه در پژوهش حاضر بر حسب سن :………………………57

نمودار 4-2. نمودار ستونی توزیع درصد افراد گروه آزمایش در پژوهش حاضر بر حسب سن والدین :……….58

نمودار 4-3. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل :…….59

نمودار 4-4. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل :…….60

نمودار 4-5. هم خطی بودن رگرسیون برای انجام تحلیل کواریانس برای متغیر مهارت های مقابله و مدیریت

استرس :………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

نمودار 4-6. هم خطی بودن رگرسیون جهت انجام تحلیل کواریانس برای پیشرفت تحصیلی :……………………63

 

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت استرس، طی 8 جلسه هفتگی در شهر بندرعباس انجام شد. مهارت های مقابله و مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر (001/.P<، 62/32=F) و دختر(001/.P<، 18/26= F) موثر بوده است. و همچنین آموزش مهارت های مقابله ای نیز توانست بین گروه های آزمایش و گواه تفاوت معناداری ایجاد نماید و عملکرد تحصیلی گروه آزمایش را افزایش دهد(001/.=p، 67/7= F). در ادامه اثربخشی آموزش مدیریت استرس نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که میانگین عملکرد تحصیلی گروه آزمایش افزایش یافته و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار شده است(002/.=p، 78/8= F).

واژه های کلیدی: آموزش مهارت های مقابله، مدیریت استرس، عملکرد تحصیلی.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*