تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲-۲-۱-۲-منابع ومصارف سرمایه در گردش.۱۷

۲-۲-۱-۳-ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش۱۷

۲-۲-۱-۴-خالص سرمایه درگردش۱۸

۲-۲-۱-۵-عوامل موثر در تعیین میزان سرمایه در گردش.۱۹

۲-۲-۲-مدیریت سرمایه در گردش.۲۱

۲-۲-۲-۱-اهمیت مدیریت سرمایه در گردش.۲۲

۲-۲-۲-۲-مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل.۲۳

۲-۲-۲-۳-مولفه های اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش۲۳

عنوان                                                                                                            صفحه

۲-۲-۳-مخارج شرکت۲۴

۲-۲-۳-۱-مخارج سرمایه ای.۲۴

۲-۲-۳-۲-مخارج عملیاتی۲۵

۲-۲-۳-۳-مخارج مالی۲۵

۲-۲-۴-نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام.۲۶

۲-۲-۵-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام.۲۷

۲-۲-۶-گردش وجوه نقد عملیاتی۲۷

۲-۲-۶-۱-تعاریف گردش وجوه نقد عملیاتی.۲۷

۲-۲-۶-۲-گزارش جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی۲۸

۲-۳-پیشینه تحقیق۲۹

۲-۳-۱-مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با موضوع.۲۹

۲-۳-۲- مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع.۳۲

۲-۴-جمع بندی ادبیات و پیشینه تحقیق۴۳

۲-۴-۱-خلاصه تحقیقات پیشین.۴۳

۲-۴-۲-جمع بندی پیشینه تحقیق.۵۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه.۵۲

۳-۲-روش کلی تحقیق۵۲

۳-۳-جامعه آماری.۵۳

۳-۴-نمونه آماری و حجم آن.۵۳

۳-۵-روش نمونه گیری.۵۴

۳-۶-روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده.۵۴

۳-۷-ابزار تحقیق و موارد استفاده.۵۵

۳-۸-پایایی و اعتبار تحقیق۵۵

۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.۵۶

۳-۹-۱-روش های آماری۵۶

۳-۹-۲-سایر روش ها.۵۷

عنوان                                                                                                            صفحه

۳-۹-۳-مدل تحقیق.۵۷

۳-۹-۴-روش های رایانه ای۶۰

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱-مقدمه.۶۲

۴-۲-توصیف نمونه آماری.۶۲

۴-۳-توصیف یافته ها۶۴

۴-۴-تحلیل پیش فرض ها.۶۸

۴-۴-۱-نرمال بودن توزیع متغیر ها.۶۸

۴-۴-۲-استقلال خطی متغیر های مستقل۶۹

۴-۴-۳-ثبات واریانس ها.۷۱

۴-۴-۴-نرمال بودن توزیع باقی مانده ها۷۱

۴-۴-۵-برقراری فرض خطی بودن.۷۱

۴-۴-۶-سایر پیش فرض ها.۷۲

۴-۵-تحلیل روابط بین متغیر ها۷۲

۴-۵-۱-تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج سرمایه ای.۷۳

۴-۵-۲-تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای.۷۴

۴-۵-۳- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج عملیاتی.۷۵

۴-۵-۴- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج عملیاتی.۷۷

۴-۵-۵- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج مالی.۷۸

۴-۵-۶- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج مالی۸۰

۴-۵-۷- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت.۸۱

۴-۵-۸- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت۸۲

۴-۵-۹-تحلیل ناپارامتریک.۸۴

۴-۶-جمع بندی۸۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱-مقدمه.۹۰

۵-۲-خلاصه یافته های تحقیق.۹۰

عنوان                                                                                                            صفحه

۵-۲-۱-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل رگرسیونی.۹۰

۵-۲-۲- خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل ناپارامتریک۹۲

۵-۳-نتایج تحقیق۹۳

۵-۳-۱- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها۹۳

۵-۳-۱-۱- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی۹۴

۵-۳-۱-۲- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی یک۹۵

۵-۳-۱-۳- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی دو۹۶

۵-۳-۱-۴- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی سه.۹۷

۵-۳-۲- تفسیر نتیجه آزمون در ارتباط با سایر متغیر های مستقل۹۹

۵-۳-۳- خلاصه نتایج تحقیق .۱۰۰

۵-۴- بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه.۱۰۱

۵-۵-محدودیت های تحقیق۱۰۲

۵-۶-پیشنهادهای تحقیق۱۰۳

۵-۶-۱- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته‌های تحقیق۱۰۳

۵-۶-۲- پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی۱۰۴

منابع وماخذ

پیوست ها

چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

۲-۱-جدول خلاصه تحقیقات خارجی۴۳

۲-۲-جدول خلاصه تحقیقات داخلی۴۶

۴-۱- جدول توصیف نمونه آماری.۶۳

۴-۲- جدول توصیف یافته ها۶۴

عنوان                                                                                                            صفحه

۴-۳- جدول آزمون نرمال بودن متغیر ها(کلموگروف-اسمیرونوف) .۶۸

۴-۴- جدول آزمون نرمال بودن متغیر های استاندارد شده(کلموگروف-اسمیرونوف) ۶۹

۴-۵- جدول تحلیل همبستگی متغیر ها(پیرسون) .۷۰

۴-۶- جدول اعتبار سنجی برآورد های خطی۷۲

۴-۷- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج سرمایه ای۷۳

۴-۸- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای.۷۴

۴-۹- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج عملیاتی.۷۶

۴-۱۰- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج عملیاتی.۷۷

۴-۱۱- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج مالی۷۹

۴-۱۲- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج مالی۸۰

۴-۱۳- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت.۸۱

۴-۱۴- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت۸۳

۴-۱۵-جدول تحلیل همبستگی متغیر ها(اسپیرمن) ۸۵

۵-۱- جدول خلاصه رابطه بین متغیرهای مستقل و NLB100

۵-۲- جدول خلاصه رابطه  بین متغیرهای مستقل و WCR100

۵-۳- جدول خلاصه نتایج فرضیه ها۱۰۰

۵-۴- جدول خلاصه پاسخ سوالات تحقیق.۱۰۱

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

۴-۱-نمودار هیستوگرام توزیع مانده نقدینگی خالص.۶۶

۴-۲-نمودار هیستوگرام توزیع سرمایه در گردش مورد نیاز.۶۶

مطلب دیگر :

۴-۳- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج شرکت۶۶

۴-۴- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج سرمایه ای.۶۶

عنوان                                                                                                            صفحه

۴-۵- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج عملیاتی.۶۷

۴-۶- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج مالی۶۷

۴-۷- نمودار هیستوگرام توزیع گردش وجوه نقد عملیاتی۶۷

۴-۸- نمودار هیستوگرام توزیع M/B.67

۴-۹- نمودار هیستوگرام توزیع D/E67

۴-۱۰- نمودار هیستوگرام توزیع GT67

۴-۱۱- نمودار پراکنش مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت۷۱

۴-۱۲- نمودار پراکنش سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت۷۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف این تحقیق تعیین رابطه مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این راستا، مخارج شرکت مشتمل بر مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی به عنوان متغیر های مستقل و مانده خالص نقدینگی (NLB) و سرمایه در گردش مورد نیاز(WCR) به عنوان سنجه های مدیریت سرمایه در گردش و متغیر های وابسته تحقیق در نظر گرفته شده است. در این پژوهش همچنین متغیرهای گردش وجوه نقد عملیاتی، رشد فروش، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان سایر متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از تعداد۱۳۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۸ است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی به روش ترکیبی یا Data Panel و همچنین تحلیل همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل رگرسیونی حاکی از رابطه ای معکوس و معنادار بین مخارج شرکت مشتمل بر مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی با مدیریت سرمایه در گردش می باشد، قوی ترین رابطه به ترتیب مربوط به مخارج مالی و مجموع مخارج شرکت است روابط موجود در سایر موارد نسبتاً ضعیف است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل ناپارامتریک نیز حاکی از رابطه ای معکوس با شدت متوسط تا قوی بین مخارج شرکت و مانده خالص نقدینگی و رابطه ای معکوس و ضعیف بین مخارج شرکت و سرمایه در گردش مورد نیاز می باشد. نتایج تحقیق در مورد سایر متغیر های مستقل نیز حاکی ازرابطه ای مستقیم بین رشد فروش، D/E و گردش وجوه نقد عملیاتی و رابطه ای معکوس بینM/B  با مدیریت سرمایه در گردش می باشد. مدیران می توانند مخارج شرکت را در راستای اهداف مرتبط با سرمایه در گردش کنترل و بهینه کنند.

 

 

 

واژه های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، مخارج سرمایه ای، مخارج عملیاتی، مخارج مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

۱-۱-مقدمه

ازجمله تصمیماتی که در شرایط عدم اطمینان صورت می گیرد تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار است که به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه وظیفه جذب سرمایه های پراکنده و تخصیص بهینه این منابع را دارد. در این بازار سرمایه گذاران با انگیزه های مختلف، نقش اساسی در تأمین مالی بازی می کنند  هدف آن ها و واحدهای اقتصادی دستیابی به منابع بیشتر و حداکثر کردن ثروت است بدین لحاظ افراد برای تصمیم گیری های خود به اطلاعات مالی نیاز دارد و در همین راستا سیستم حسابداری با ارائه صورت های مالی به این نیاز پاسخ می دهد. همان طور که در مبانی نظری حسابداری اکثر کشورها و ایران بیان شده است. هدف از تنظیم و ارائه صورت های مالی عبارت است از ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.(علی مدد وهمکاران، ۱۳۷۸)

یکی از مهمترین نیازهای افراد تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف است، به علت وجود گزینه ها و راه کارهای مختلف در مورد یک موضوع، انسان ها ناگزیر از تصمیم گیری هستند با توجه به اصل مطلوبیت با انتخاب گزینه بهتر در جهت حداکثرساختن مطلوبیت خود اقدام به تصمیم گیری می نمایند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*