تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض مطالعه موردی شرکت پالایش نفت …

ناکامی ……………… ……………………………. ……………………………………… 22
تعارض به عنوان پدیده عینی و ذهنی …….. …………………………………………… 22
تعارض به عنوان یک فرآنید ارتباطی …………………………………………………… 22
درک تعارض ………………………………………………………………………………. 22
حالات انفعالی ……………………………………………………………………………… 22
پویایی و مسری بودن تعارض ……….. ………………………………………………… 23
ابعاد تعارض ………………………………………………………………………………. 23
گوردن ابعاد زیر را برای تعارض برشمرده است ………………………………………. 23
موقعیت های تعارضی …………………………………………………………………….. 24
جدول(2-2): موقعیت های تعارض(دیویس و دیگران، 1370؛ 330)………………… 25
فرآیندهای تعارض …….. ………………………………………………………………… 25
فرآیند تعارض از دیدگاه پوندی ………………………………………………………….. 25
تعارض پنهان ……………….…………………………………………………………….. 25
تعارض ادراک شده ……………………………………………………………….………. 26
تعارض احساس شده ……………………………………………………………….…….. 26
تعارض افشا شده ……….………………………………………………….…………….. 26
عواقب تعارض …………………………………. ………………………..……………… 26
نمودار(2-2): فرآیند تعارض از دیدگاه پوندی(رضائیان، 1382 :237-229) ………. 27
فرآیند تعارض از دیدگاه رحیم ……………………………………………………………. 27
نمودار(2-3): مدل تعارض رحیم(مشبکی، 1376 : 132) ……………………………. 28
فرایند تعارض از دیدگاه رابینز ……………………………………………………………. 29
نمودار (2-4): مدل فرآیند تعارض .……………………………………………..……….. 29
انواع تعارض ……………………………………………………………………………….. 30
تعارض بنیادین ……………………………………………………………………………… 30
انواع تعارض بینادین عبارتند از …….……………………………………………….…… 30
تعارض در هدف ……………………………………………………………………………. 30
تعارض رویدادی ………..………………………………………………….………………. 30
تعارض شناختی ………..…………………………………………………..………………. 30
تعارض احساسی/ عاطفی ………………………………………………………………….. 30
جدول(2-3): انواع تعارض(رضائیان، 1382: 305-299) ……..……………………. 31
سطوح تعارض ……………..………………………………………………….…………… 31
دسته بندی های تعارض…………………………………………………………………….. 32
تعارض دورن فردی ………………………………………………………………………… 32
تعارض میان فردی…………………………………………………………………………. 33
این نوع تعارض به دو دسته تقسیم می شود ……..…………………………………….. 33
تعارض درون گروهی ……………………………………………………………………… 33
تعارض در سطح سازمان …………………………………………………………………. 34
تعارض سازمانی به انواع زیر تقسیم می شود .…………………………………………. 34
مراحل تعارض .……………………………………………………………………….……. 37
نمودار(2-5): مراحل تعارض(2771999، Gordon) ……..……………………… 37
نمودار ذیل علل بروز تعارض در سازمان ها را نشان می دهد …………………………. 41
نمودار(2-6): فهرست علل بروز تعارض در سازمان (حقیقی، 1380: 364) ………. 41
عوامل فردی ………………………………………………………………………………… 42

مطلب دیگر :

عوامل سازمانی …………………………………………………………………………….. 43
نمودار ذیل عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمان را نشان می دهد ……………..…….. 45

نقاله، پیت، باشد. ، نرده، کارگران، سقوط

نمودار(2-7): عوامل ایجاد تعارض در سازمان (حقیقی، 1380: 368) ……………… 45
مدیرت تعارض………………………………………………………………………………. 45
نمودار ذیل نتایج واکنش مدیران و مرئوسین در مقابل تعارض را نشان می دهد……… 47
نمودار(2-8): نتایج واکنش مدیران در مقابل تعارض (گریفین، 1383: 333) ……… 47
نمودار(2-9): استراتژی های مدیریت تعارض(توماس،1976 به نقل از کرامتی و همکاران، 1388: 99) ………… 48
استراتژی سازگاری ……………………………………………………………………….. 48
استراتژی همکاری ………………………………………………………………………… 49
استراتژی اجتناب ………………………………………………………………………….. 50
استراتژی مصالحه …………………………………………………………………………. 50
استراتژی رقابت ……………………………………………………………………………. 51
تحریک تعارض …………………………………………………………………………….. 51
شیوه های رفع تعارض …………………………………………………………………….. 52
رابطه هوش فرهنگی و مدیریت تعارض …………………………………………………. 54
هوش فرهنگی، مفاهیم و تعاریف …………… ………………………………………….. 56
مؤلفه­های تشكیل دهنده هوش فرهنگی …………. ……………………………………… 60
مؤلفه فرا شناختی هوش فرهنگی ………… …………………………………………….. 60
مؤلفه شناختی هوش فرهنگی ……………………………………………………………… 61
مؤلفه انگیزشی هوش فرهنگی…………………………………………………………….. 61
مؤلفه رفتاری هوش فرهنگی ……………………………………………………………… 61
نظریه توماس و اینگسون در باره هوش فرهنگی ………………………………………. 62
مؤلفه های مؤثر در افزایش هوش فرهنگی ………………………………………………. 63
هوش فرهنگی زیر بنای سازگاری اجتماعی ……………………………………………… 64
استفاده از هوش فرهنگی …………………………………………………………………. 67
آموزش هوش فرهنگی ……………………………………………………………………. 68
توسعه هوش فرهنگی ……………………………………………………………………… 70
نگرش چهار عاملی هوش فرهنگی ….. …………………………………………………. 71
انواع شخصیت­ها در هوش فرهنگی ……………………………………………………… 72
رابطه هوش فرهنگی با سایر انواع هوش ………. …………………………………….. 73
رشد هوش فرهنگی مدیران ……………………………………………………………….. 74
هوش فرهنگی در مدیریت منابع انسانی …………………………………………………. 75
تقویت هوش فرهنگی ……………………………………………………………………… 75
الگوی مراحل شش گانه ارلی و موساکوفسکی …………………………………………. 76
الگوی قواعد مشاركت توماس و اینكسون ………………………………………………. 77
الگوی حلقه­های سه گانه یاووك وهمكاران ……………………………………………… 79
ارزیابی هوش فرهنگی ………………… ……………………………………………….. 79
نهادینه كردن هوش فرهنگی در سازمان ……………………………………………….. 80
2-37-پیشینه تحقیق ……………………. ………………………………………………. 81
تحقیقات داخلی ………………………. ………………………………………………….. 81
تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………… 86
فرضیه اصلی پژوهش ………… …………………………………………………………… 89
فرضیه فرعی ………………………………………… ……………………………………. 89
نمودار (1-1): مدل مفهومی تحقیق ………. …………………………………………….. 89
فصل سوم روش شناسی تحقیق …………………………………………………………… 90
مقدمه ………………………………………………………………………………………… 91
روش تحقیق ………………………………………………………………………………… 91
جامعه و نمونه آماری  ……………………………………………………………………… 92
ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………….. 93
جدول (3-1): مؤلفه ها، متغیر ها و سؤالات مربوط به مؤلفه های تحقیق ………………95
تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………… 95
جدول(3-2) : مقیاس فاصله‌ای پنج­تایی و عناوین ما به ازای آن‌ها در پرسشنامه‌های تحقیق ……… 96
آمار توصیفی ………………………………………………………………………………… 96
آمار استنباطی ……. ………………………………………………………………………… 96
مدل عاملی تاییدی مرتبه اول …. ………………………………………………………….. 96
آزمون کلموگروف اسمیرونوف …. ……………………………………..………………… 97
ضریب همبستگی …………….…………………………………………………….……….. 97
روایی و پایایی ………………………………………………………………………………. 97
جدول(3-3): ضریب آلفای کرونباخ مولفه های استراتژی های مدیریت تعارض ……… 98
جدول(3-4): ضریب آلفای کرونباخ مولفه هوش فرهنگی ……………………………… 98
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل آماری) قسمت اول: آمار توصیفی ……………………… 100
جدول آمار توصیفی شماره 4-1  …………… …………………………………………. 101
جدول آمار توصیفی شماره 4-2  ………. ……………………………………………… 102
جدول آمار توصیفی شماره 4-3  …….. ……………………………………………….. 103
جدول آمار توصیفی شماره 4-4  …………. …………………………………………… 104
جدول آمار توصیفی شماره 4-5  ………………. ……………………………………… 105
جدول آمار توصیفی شماره 4-6  ……………………………………………………….. 106
جدول آمار توصیفی شماره 4-7 ………………………………………………………… 106
قسمت دوم: آمار استنباطی ………………………………………………………………. 107
جدول آمار استنباطی شماره 4-8 ……………………………………………………….. 108
جدول آمار استنباطی شماره 4-9  ………………………………………………………. 108
جدول شماره 1-10 ………………………………………………………………………. 109
جدول شماره 4-11 ………………………………………………………………………. 110
جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون .……………………..……………………….. 110
جدول شماره 4-12 ……… ……………………………………………………………… 111
جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون …..……………………….………………….. 111
جدول شماره 4-13 ………………………………………………………………………. 112
جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون …….………………………..……………….. 112
جدول شماره 4-15 ………………………………………………………………………. 113
جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون ….………………………..…………………… 113
جدول شماره 4-16 ………………. …………………………………………………….. 114
جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون ……..…………………………………………. 114
5 متغیر مطرح شده در پژوهش ……… ………………………………………………… 115
فصل پنجم (بحث، تفسیر و نتیجه گیری) ………… …………………………………….. 119
نتیجه گیری جمع بندی یافته های پژوهش نتایج آمار توصیفی………………………… 120
نتایج آمار استنباطی ………….. …………………………. …………………………….. 120
نتیجه فرضیه اصلی اول ………………………………………………………………….. 121
نتیجه فرضیه فرعی 1-1 ………… ……………………………………………………… 121
نتیجه فرضیه فرعی 1-2  …………. ……………………………………………………. 122
نتیجه فرضیه فرعی 1-3  ………………………………………………………………… 122
نتیجه فرضیه فرعی 1-4  ………………………………………………………………… 122
نتیجه فرضیه فرعی 1-5  ………………………………………………………………… 123
مقایسه نتایج با یافته های دیگران ………………………………………………………. 123
محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………… 124
پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………….. 125
پیشنهاد برای پژوهش های آتی ………………………………………………………….. 127
منابع فارسی ………………………………………………………………………………. 128
منابع لاتین …………………………………………………………………………………. 130
پرسشنامه …………..……………………………………………………………………… 134
 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*