تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار مصرفی ایران

۱-۶-. مدل مفهومی تحقیق ۲۴
۱-۷- قلمرو تحقیق ۲۶
۱-۷-۱-   قلمرو موضوعی   .۲۶
۱-۷-۲-  قلمرو زمانی تحقیق   .۲۷
۱-۷-۳-  قلمرو مکانی تحقیق.۲۷
فصل دوم
مقدمه. ۲۹
۲-۱-  تاریخچه بازاریابی سبز. ۳۰
۲-۲-  بازاریابی سبز. ۳۳
۲-۲-۱-  تعریف بازاریابی سبز  ۳۵
۲-۲-۲-  اصول بازاریابی سبز. ۳۵
۲-۲-۳-  بازاریابی سبز در شرکتها. ۳۷
۲-۲-۳-۱- مشکلات شرکتها در بازاریابی سبز     ۳۸
۲-۴-. مصرف کنندگان و بازاریابی سبز. ۳۹
۲-۵-. برچسب گذاری. ۴۰
۲-۶- دولتها و بازاریابی سبز. ۴۱
-۷-۲ بازاریابی سبز بین المللی ۴۲
۲-۸- مصرف کننده سبز. ۴۳
۲-۹-. بازاریابی سبز و مفهوم پایداری. ۴۳
۲-۱۰ -انواع بازاریابی ۴۴
-۱-۱۰-۲ بازاریابی انبوه۴۴
-۲-۱۰-۲ بازاریابی تنوع کالا  .۴۵
-۳-۱۰-۲ بازاریابی هدفدار. ۴۵
۲-۱۰-۳-۱-  مراحل بازاریابی هدف ۴۶
-۱۱-۲تقسیم بازار. ۴۷
۲-۱۱-۱-  تقسیم بازار بر اساس تغییرات جغرافیایی    ۵۰
-۲-۱۱-۲تقسیم بازار براساس عوامل جمعیت شناختی    ۵۱
-۱-۲-۱۱-۲  عوامل چندگانه جمعیت شناختی. ۵۱
-۳-۱۱-۲تقسیم بازار براساس عوامل روان شناختی    ۵۱
-۴-۱۱-۲ تقسیم بازار براساس عوامل رفتاری    ۵۲
-۱۲-۲ارزش ۵۲
-۱۳-۲برند. ۵۶
-۱-۱۳-۲اعتماد به محصول    ۵۷
-۱۴-۲ بازاریابی و تبلیغ محصولات سبز. ۵۹
-۱۵-۲محصولات سبز و پایدار. ۶۱

-۱۶-۲تصمیم خرید. ۶۱
-۱۷-۲تغییر مصرف ۶۲
-۱۸-۲گروه های مصرف کننده ۶۳
-۱۹-۲گواهی زیست محیطی ۶۴
-۲۰-۲پیشینه تحقیق ۶۵
۲-۲۰-۱-   پیشینه داخلی تحقیق    ۶۵
۲-۲۰-۲-  پیشینه خارجی تحقیق. ۶۷
فصل سوم
مقدمه. ۷۴
۳-۱-. روش تحقیق ۷۵
۳-۲-. جامعه آماری. ۷۷
۳-۳-. نمونه آماری. ۷۸
۳-۴-. روش نمونه گیری. ۷۹
۳-۵- روش گردآوری داده­ ها ۷۹
۳-۶- ابزار تحقیق ۸۰
۳-۷- روایی و پایایی تحقیق ۸۱
۳-۷-۱-  روایی پرسشنامه ۸۱
۳-۷-۲- پایایی پرسشنامه. ۸۲
۳-۸-  روش های آماری مورد استفاده ۸۳
۳-۸-۱-  آزمون تحلیل خوشه ای  به منظور طبقه بندی مشتریان. ۸۴
۳-۸-۲- تحلیل ممیزی. ۸۵
۳-۸-۳-   آزمون تحلیل عاملی. ۸۷
۳-۸-۳-۱- روش‪

واریمکس ۸۹

۳-۸-۴- آزمون کفایت اندازه نمونه. ۹۰
۳-۸-۵- آزمون کرویت بارتلت. ۹۲
۳-۸-۶- آزمون تحلیل واریانس ANOVA 93
۳-۸-۷- آزمون t مستقل ۹۳
فصل چهارم
مقدمه. ۹۶
۴-۱- آمار توصیفی ۹۷
۴-۱-۱-   جنسیت ۹۷
۳-۱-۲-  گروه­های سنی. ۹۸
۴-۱-۳-  سطح تحصیلات. ۹۹
۴-۱-۴-  شغل. ۱۰۰
۴-۱-۵-  میزان درآمد ۱۰۱
۴-۱-۶-  مؤلفه های تحقیق. ۱۰۲
۴-۲-. آمار استنباطی ۱۰۲
۴-۲-۱-  ﺗﻨﺎﺳﺐ دادهﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ۱۰۳
۴-۲-۲-  نتایج آزمون تحلیل عاملی. ۱۰۴
۴-۳- آزمون فرضیه ­ها ۱۰۹
۴-۳-۱-  فرضیه اصلی. ۱۰۹
۴-۳-۲- فرضیه ­های فرعی. ۱۱۰
۴-۳-۲-۱- فرضیه اول ۱۱۰
۴-۳-۲-۲- فرضیه دوم ۱۱۱
۴-۳-۲-۳- فرضیه سوم  .۱۱۲
۴-۳-۲-۴- فرضیه چهارم. ۱۱۳
۴-۳-۲-۵- فرضیه پنجم   .۱۱۴
۴-۳-۳- نتایج آزمون خوشه بندی ۱۱۵
۴-۳-۴- نتایج آزمون تحلیل ممیزی. ۱۱۶
۴-۴- طبقه بندی مشتریان. ۱۱۸
۴-۵-. آزمون پیش بینی اعضای هر طبقه. ۱۲۰
۴-۶- آزمونهای تکمیلی ۱۲۱
۴-۶-۱-  آزمون مناسب بودن تابع تشخیص ۱۲۱
فصل پنجم
مقدمه. ۱۲۳
۵-۱-  خلاصه تحقیق ۱۲۴
۵-۲-  بررسی فرضیات تحقیق ۱۲۵
۵-۳-  نتیجه گیری. ۱۲۷
۵-۴-   پیشنهادها ۱۲۹
۵-۴-۱-  پیشنهادهای کاربردی ۱۲۹
۵-۴-۲-  پیشنهاد به محققین آتی. ۱۳۱
۵-۵-  محدودیت های تحقیق ۱۳۲
پیوست ۱: پرسشنامه. ۱۴۳
 
 
 

مطلب دیگر :

پخش آزمایشی‌ شبکه «تماشا» شروع شد

فهرست جداول

 
جدول ۲- ۱. متغییر های اصلی تقسیم بازار مصرف کنندگان. ۴۹
جدول ۲- ۲. جدول خلاصه مطالعات انجام شده ۷۱
جدول ۳- ۱. سوالات متناظر با هریک از فاکتورهای زیست محیطی ۸۱
جدول ۳- ۲. سؤالات مربوط به فاکتورها  و ضریب آلفای کرونباخ. ۸۳
جدول ۴- ۱. توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت ۹۷
جدول ۴- ۲توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب گروه های سنی ۹۸
جدول ۴- ۳. توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سطح تحصیلات ۹۹
جدول ۴- ۴. توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب شغل ۱۰۰
جدول ۴- ۵. توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب میزان درآمد. ۱۰۱
جدول ۴- ۶. میانگین و انحراف معیار امتیازات مؤلفه‌های تحقیق ۱۰۲
جدول ۴- ۷. نتایج آزمون کرویت و کفایت اندازه نمونه. ۱۰۳
جدول ۴- ۸نتایج آزمون تحلیل عاملی ۱۰۵
جدول ۴- ۹مقادیر بارعاملی در تحلیل عاملی واریمکس برای نه مولفه زیست محیطی ۱۰۵
جدول ۴- ۱۰نتایج  آزمون ۲χ مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی ۱۱۰
جدول ۴- ۱۱. نتایج آزمون ANOVA برای فرضیه فرعی اول. ۱۱۱
جدول ۴- ۱۲. بررسی فرض برابری واریانسها توسط آزمون لِوِن فیشر. ۱۱۱
جدول ۴- ۱۳. بررسی آزمون تی مستقل برای فرضیه فرعی دوم. ۱۱۲
جدول ۴- ۱۴. بررسی آزمون ANOVA برای فرضیه فرعی سوم. ۱۱۳
جدول ۴- ۱۵. بررسی آزمون ANOVA برای فرضیه فرعی چهارم. ۱۱۳
جدول ۴- ۱۶. بررسی آزمون ANOVA برای فرضیه فرعی پنجم. ۱۱۴
جدول ۴- ۱۷. میانگین و انحراف معیار امتیازات هر یک از مولفه های زیست محیطی در مقایسه خوشه بندی مشتریان. ۱۱۵
جدول ۴- ۱۸. نتایج آزمون تحلیل ممیزی ۱۱۶
جدول ۴- ۱۹. نتایج مربوط به آزمون تفاوت میانگین بین گروه ها ۱۱۸
جدول ۴- ۲۰. پراکندگی متغیر هابی زمینه ای در نتایج تحلیل خوشهای ۱۱۹
جدول ۴- ۲۱نتایج آزمون پیش بینی اعضای هر خوشه. ۱۲۰
جدول ۴- ۲۲. نتایج آزمون مناسب بودن تابع تشخیص. ۱۲۱
 
 
فهرست شکل­ها
 
شکل ۱- ۱. مدل مفهومی تحقیق ۲۶
شکل ۲- ۱. مراحل تقسیم، هدف گیری و تعیین جایگاه در بازار . ۴۶
شکل ۲- ۲. شورای حمایت از جنگلFSC)) و گواهی جنگلداری پایدار (SFI) 65
 
فهرست نمودارها
 
نمودار ۴- ۱نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت ۹۷
نمودار ۴- ۲. نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب گروه های سنی ۹۸
نمودار ۴- ۳. نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سطح تحصیلات ۹۹
نمودار ۴- ۴.  نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب شغل ۱۰۰
نمودار ۴- ۵. نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب میزان درآمد. ۱۰۱
 
 

فصل اول
« کلیات تحقیق»

 

مقدمه

مسأله محیط زیست و حفاظت از آن امروزه یکی از مهمترین مسائلی است که تمام مردم، از مسئولان تا مردم عادی را به نوعی درگیر خود ساخته است. اهمیت این مسأله به حدی است که تمامی صنایع و شرکت­های خدماتی می­بایست بر اساس خواست عمومی و قوانین مدون موجود، اقداماتی را برای کاهش آسیب­های احتمالی و حفاظت از محیط زیست برنامه ریزی نمایند. ازآنجا که بازاریابی نیز همواره تلاش خود را در شناسایی و برطرف کردن نیازها و خواسته­ های مردم متمرکز نموده است، در نتیجه علم بازاریابی نیز از این قاعده مستثنی نیست. چرا که می­توان یکی از خواسته­ها و نیازهای امروزی بشر را مسائل زیست- محیطی دانست.
مسئولیت اجتماعی شرکت­ها یکی از مسائلی می­باشد که چند سالی است در مباحث بازاریابی وارد شده و مورد استقبال قرار گرفته است. این موضوع به بررسی جنبه­ های مختلف اجتماعی، فرهنگی و زیست- محیطی بازاریابی می ­پردازد. بازاریابی سبز نیز بر مسئولیت اجتماعی شرکت­ها صحه گذارده و مسائل زیست-محیطی و حفظ آن را در اولویت­های خود قرار داده است. تمام صنایع أعم از تولیدی و خدماتی قابلیت و پتانسیل استفاده از بازاریابی سبز را در قالب استراتژی­های بازاریابی خود دارا می­باشند.
در همین راستا بازاریابان عاملانی بالقوه ، برای کمک به تسهیل این تغییر، به ویژه با اعمال فشار به سازمان­ها برای اجرای برخی از استراتژی­های بازاریابی سبز محسوب می­شوند و قدرت فروش ایده­های نوین مرتبط با سبک زندگی را دارند (پائتی و کرین[۱] ، ۲۰۰۵، صص ۳۷۰-۳۵۷).
براساس تحقیق اوتمن[۲] در سال ۱۹۹۳، سرویس­های بازاریابی سبز دو هدف اصلی را دنبال می کنند:

  1. تولید و تبلیغ محصولاتی که قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول را با کمترین آسیب به محیط زیست، یکجا برای مصرف کننده تأمین نماید؛
  2. ایجاد تصور محصول با کیفیت بالا برای تولیدکننده و مصرف کننده با تاکید بر جنبه­ های زیست-محیطی محصول که هم خصوصیات محصول و هم جنبه­ های تولید آن را از نگاه زیست-محیطی مد نظر قرار می­دهد(دی پاکو[۳]، ۲۰۰۹، صص۳۷۶-۳۶۴).

اگر بر اساس موارد ذکر شده، تغییر الگوی بازاریابی از سنتی به سبز رخ دهد، شرکت­ها می­بایست مبحث پایداری را در استراتژی های خود لحاظ نموده و یا ریسک آن را بپذیرند (گرنت[۴] ، ۲۰۰۸، ص ۲۷-۲۵)
محصولات دوستدار محیط زیست یکی از عناصر مهم و استراتژیک در زندگی بشر امروز است و گذر زمان و آشنایی بیشتر شهروندان با مفاهیم زیست-محیطی باعث شده تا توجه تولید کنندگان به عنوان تامین کنندگان این نیاز امروزی جلب گردد. شناسایی ویژگی­های اینگونه مشتریان و بخش­بندی آنان با توجه به این ویژگی­ها  به مدیریان شرکت­ها کمک خواهد کرد تا با توجه به نیازهای این مشتریان بالقوه و رو به رشد، استراتژی­های تولیدی و تبلیغاتی خود را به درستی تنظیم نمایند.
 

  • بیان مسأله تحقیق

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*