تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت پلی اتیلن کلرینه شدهپلی استر عمل شده …

1-5-5-2- فوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
1-5-5-3- پلاستر آكوستیكی.. 17
1-5-5-4-……………………………………………………………………………………………………. کاستون.. 18
1-5-5-5-…………………………………………………………………………………………………….. آیروژل.. 18
1-5-5-6- كامپوزیت­ها 18
1-5-5-6-1- مشخصات كامپوزیت­ها………………………………………………………………………………………………………. 19
1-5-5-6-2- طبقه­بندی كامپوزیت­ها 20
1-5-5-6-2-1- کامپوزیت­های ذره­ای.. 20
1-5-5-6-2-2- كامپوزیت­های لیفی………………………………………………………………………………………………….. 22
1-6- تاریخچه­ی جاذب صوتها 22
1-7- آشنایی با فناوری نانو. 24
1-7-1- نانو ذرات.. 26
1-7-2- نانوکامپوزیت­ها 26
1-7-2-1-…………………………………………………………………………………………………… پلی­استر. 27
1-7-2-2- پلی­اتیلن کلرینه شده 28
1-7-2-2-1- واکنش­های مختلف تبدیل شدن پلی­اتیلن به CPE.. 29
1-7-2-3-……………………………………………………………………………………………………. نانوکلی.. 29
1-8- عمل پلاسما 30
1-8-1- شیمی پلاسما 31
1-8-1-1- اجزای اصلی.. 31

پایان نامه

1-8-1-2- برخورد اجزاء پلاسما 33
1-8-1-3- برخورد پلاسما و سطح.. 34
1-8-1-4- واکنش­های اتم، مولکول و سطح.. 34
1-8-1-4-1- جذب……………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
1-8-1-4-2- پراکنش…………………………………………………………………………………………………………………………… 35
1-8-2- انواع پلاسما 36
1-8-2-1- پلاسمای گرم. 36
1-8-2-2- پلاسمای سرد ……………. 36
1-9- هدف از پروژه 39
فصل دوم: (تجربیات)
2-1- مقدمه. 41
2-2- مواد و تجهیزات   41
2-2-1- مواد اولیه. 41
2-2-2- تجهیزات مورد نیاز 41
2-3- روش کار 42
2-3-1- آماده­سازی الیاف پلی­استر. 42
2-3-2- تهیه نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه/پلی­استر عمل شده با پلاسما/نانو کلی.. 43
2-4- آنالیزهای انجام شده 44
2-4-1- اندازه­گیری جذب صوت به روش لوله امپدانس…. 44
2-5- بررسی گونه شناسی.. 45
2-5-1- آنالیز میکروسکوپی الکترونی پویشی ((SEM… 45
فصل سوم: (نتایج و بحث)
3-1- مقدمه ……….. 47
3-2- بررسی اثر پلاسما بر روی الیاف پلی­استر …. 47
3-2-1- تصاویر SEM الیاف پلی­استر عمل شده با پلاسما تحت فشارها و زمان­های مختلف… 48
3-3- بررسی رفتار جذب صوت نانو کامپوزیت… 49
3-3-1- بررسی اثر تغییر پارامترهای پلاسما روی  الیاف پلی­استر، بر ضریب جذب صوت نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه شده/پلی­استر عمل شده با پلاسما/نانوکلی.. 49
3-3-2- بررسی اثر تغییر درصد الیاف پلی­استر عمل شده با پلاسما بر ضریب جذب صوت نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه
شده/پلی­استر عمل شده با پلاسما/نانوکلی ……………………………………………………………………………………………………………………….54
3-3-3- بررسی اثر تغییر ضخامت بر ضریب جذب صوت نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه/ پلی­استر عمل شده با پلاسما/ نانوکلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-4- گونه شناسی سطح نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه شده/ پلی­استر عمل شده با پلاسما/ نانوکلی 57
3-4-1-  تصویر SEM نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه شده/ پلی­استر عمل شده با پلاسما/ نانوکلی.. 57
3-5- نتیجه گیری نهایی.. 58
3-6-پیشنهادات ……………… 59
مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                                                           صفحه

یک مطلب دیگر :

 
جدول (1-1) سرعت صدا در مواد مختلف ……………………………………………………………………………………………………………………………………4
جدول (1-2) مشخصه­های انرژی برای چند اتم و مولکول ………………………………………………………………………………………………………..32
جدول (2-1) ویژگی­های پلی­اتیلن کلرینه شده ………………………………………………………………………………………………………………………….41
جدول (2-2) ویژگی­های نانوکلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
جدول (2-3) شرایط عمل پلاسما بر روی الیاف پلی­استر……………………………………………………………………………………………………………42
جدول (2-4) شرایط تولید نانوکامپوزیت­ها­ی پلی­اتیلن کلرینه/ پلی­استر عمل شده با پلاسما/ نانوکلی…………………………………….43
فهرست شکل ها
   عنوان                                                                                                                                                 صفحه
شکل (1-1) برخورد یک پرتو صدا با سطح ماده ………………………………………………………………………………………………………………………….6
شکل (1-2) نمونه­ای از جاذب هلمهولتز …………………………………………………………………………………………………………………………………….15
شکل (1-3) نمونه­ای از جاذب ریز­سوراخ …………………………………………………………………………………………………………………………………..15
شکل (1-4) نمونه­ای از بلوک شیاردار بنایی………………………………………………………………………………………………………………………………..16
شکل (1-5) نمونه­ای از پشم معدنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
شکل (1-6) نمونه­ای از آیروژل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
شکل (1-7) واکنش کلریناسیون پلی­اتیلن…………………………………………………………………………………………………………………………………..28
شکل (1-8) دانسیته­ها و دماها یا انرژی­هایی برای انواع اجزای اصلی در یک پلاسمای معمولی تحت فشار کم …………………….32
شکل (2-1) دستگاه اندازه­گیری صوت لوله امپدانس …………………………………………………………………………………………………………………45
شکل (3-1) تصاویر SEM الیاف پلی­استر: a) الیاف پلی­استر بون عمل پلاسما، b) فشارmbar15/0، زمان min1، c) فشارmbar15/0، زمان min5/2 d) فشارmbar15/0، زمان min5، e) فشارmbar25/0، زمان min1، f) فشارmbar25/0، زمان min5/2،g ) فشارmbar25/0، زمان min5، h) فشارmbar35/0، زمان min1، i) فشارmbar35/0، زمان min 5/2 j) فشارmbar35/0،min 5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48
شکل (3-2) منحنی ضریب جذب صوت پلی­اتیلن کلرینه شده………………………………………………………………………………………………….50
شکل (3-3) منحنی ضریب جذب نمونه­های حاوی %10 الیاف پلی­استر(a): حاوی%0 نانوکلی (b): حاوی %5/0نانوکلی و (c): حاوی %1 نانوکلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
شکل (3-4) منحنی ضریب جذب نمونه­های حاوی %20 الیاف پلی­استر(a): حاوی%5/0 نانوکلی (b): حاوی %1نانوکلی و (c): حاوی %0 نانوکلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
شکل (3-5) منحنی ضریب جذب نمونه­های حاوی %30 الیاف پلی­استر(a): حاوی %1نانوکلی (b)حاوی %0 نانوکلی (c): حاوی  نانوکلی:%5/0………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
شکل (3-6) منحنی ضریب جذب نمونه­های حاوی %40 الیاف پلی­استر(a): حاوی0% نانوکلی (b): حاوی %5/0نانوکلی و (c): حاوی 1% نانوکلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
شکل (3-7) منحنی ضریب جذب نمونه­های حاوی %50 الیاف پلی­استر(a): حاوی%5/0 نانوکلی (b): حاوی %1 نانوکلی و (c): حاوی %0نانوکلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
شکل (3-8) منحنی ضریب جذب نمونه­های حاوی %60 الیاف پلی­استر(a): حاوی%1نانوکلی (b): حاوی %0نانوکلی و (c): حاوی %5/0نانوکلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
شکل (3-9) منحنی مقایسه  ضریب جذب صوت  نمونه­های(a): حاوی%0 الیاف پلی­استر (b): حاوی %10 الیاف پلی­استر (c): حاوی %20 الیاف پلی­استر (d): حاوی %30 الیاف پلی­استر (e) حاوی %40 الیاف پلی­استر (f): حاوی %50 الیاف پلی­استر (g): حاوی %60 الیاف پلی­استر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
شکل (3-10) منحنی مقایسه ضخامت الیاف پلی­استر(a): mm2 (b): mm 3 (c): mm4……………………………………………………57
شکل (3-11) تصویر SEM نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه شده/ پلی­استر عمل شده با پلاسما/ نانوکلی………………………………..57
چکیده
تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه شده/پلی­استر عمل شده با پلاسما/نانوکلی جاذب صوت

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*