تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت­های پلی متیل متاکریلات / خاک رس دوبار اصلاح …

3-5-7- آزمون اندازه گیری درصد ژل(Gel content). 56
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات… 58
4-1- نتیجه گیری.. 58
4-2- پیشنهادات… 61

پایان نامه

منابع 62
فهرست اشکال
شکل 2-1 ساختار خاک رس مونت موریلونیت… 13
شکل 2-2ریز ساختار مونت موریلونیت 14
شکل 2-3  تصویری از اصلاح لایه­های خاک رس توسط کاتیون­های آلی.. 16
شکل 2-4  مدل­های رشد زنجیره­های آلکیلی، a: زنجیره­های کوتاه، b: زنجیره های متوسط، c : زنجیره­های بلند   17
شکل2-5   a : واکنش هیدرولیز.b :واکنش تراکمی.. 18
شکل 2-6  انواع ساختار­های نانوکامپوزیت­ پلیمر / خاک رس، a : ساختار لخته ای، b: ساختار میان لایه ای، c: ساختار ورقه ورقه ای بانظم ، d: ساختار ورقه ورقه ای بی نظم.. 20
شکل 2-7  نفوذ زنجیره­های پلیمر درون صفحات خاک رس به روش محلولی.. 22
شكل2-8  شمایی ازتهیه نانوکامپوزیت به روش لاتکس…. 22

یک مطلب دیگر :

شكل 2-9  شمایی از تهیه نانوکامپوزیت­ به روش مذاب زنجیره­های پلیمری.. 23
شكل 2-10  شمایی از تهیه نانوکامپوزیت به روش پلیمریزاسیون درجا 25
شكل 2-11 حالت­های مختلف پراکنش ذرات خاک رس اصلاح شده در ماتریس پلیمری با استفاده از آزمون­های پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری.. 26
شكل 2-12 طرحی از پراش اشعه ایکس…. 27
شكل2-13 بهبود خواص سدی نانوکامپوزیت با حضور نانو ذرات خاک رس… 30
شكل 2-14 ساختار مولکولی اصلاح کننده­ها، a : چهاروجهی کوکو آمین ، b : تری متوکسی وینیل سیلان.. 35
شكل 2-15 مراحل اصلاح خاک رس کلوزیت 20A و تهیه نانوکامپوزیت پلیمر / خاک رس… 39
شكل 3-1 ساختار یون­های آمونیومی اصلاح کننده­های خاک رس معدنی.. 47
شكل 3-2 ساختار اصلاح کننده­های سیلانی.. 47
شکل3-3 شمایی از یک قطره نانو کامپوزیت… 50
فهرست جداول
جدول 2-1 ساختار شیمیایی خاک های رس­ اسمکتیت رایج، M :کاتیون تک ظرفیتی ، X :درجه جانشینی کاتیون­های هم ریخت درصفحات هشت وجهی.. 13
جدول 2-2 نتایج آزمون پراش اشعه ایکس]50[. 31
جدول 2-3 نتایج آزمون پراش اشعه ایکس برای خاک رس اولیه و اصلاح شده ونانو کامپوزیت های تهیه شده با آنها]53[. 36
جدول 2-4 نتایج آزمون پراش اشعه ایکس]54[. 37
جدول 2-5  نتایج آزمون پراش اشعه ایکس برای خاک رس اولیه و اصلاح شده و نانو کامپوزیت های تهیه شده]55[. 40
جدول 2-6 نتایج آزمون پراش اشعه ایکس برای خاک رس اولیه و اصلاح شده]56[. 42
جدول 3-1 مشخصات مواد شیمیایی استفاده شده. 45
جدول 3-2 مقادیر مونومر و خاک­های رس یک و دوبار اصلاح شده. 49
جدول 3-3 دستور العمل تهیه  نانوکامپوزیت های NKT و NKD دردرصد های وزنی 1و3.. 51
جدول 3-4 دستورالعمل تهیه نانوکامپوزیت­های تهیه شده با خاک رس دوبار اصلاح شده. 52
جدول 3-5 دستورالعمل تهیه نانوکامپوزیت هایNKTMPS دردرصدهای وزنی مختلف…. 52
جدول 3-6 دستورالعمل تهیه نانوکامپوزیت های تهیه شده به روش اصلاح درجا 53

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*