تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد

فصل2 مروری بر منابع مطالعاتی  10

2-1. مقدمه 11

2-2. پروتئازها 11

2-3. منابع پروتئازها 12

2-3-1. پروتئازهای گیاهی. 12

2-3-2. پروتئازهای حیوانی. 13

2-3-3. پروتئازهای میکروبی. 13

2-4. تقسیم بندی پروتئازها 16

2-5. پروتئازهای قلیایی. 19

2-6. مکانیزم عمل پروتئازها 22

2-7. کاربردهای صنعتی آنزیم پروتئاز. 22

2-7-1. صنعت مواد شوینده 23

2-7-2. صنایع غذایی. 24

2-7-3. صنعت چرم 25

2-7-4. صنعت عکاسی. 26

2-7-5. صنایع دارویی. 26

2-7-6. مدیریت محیط زیست.. 27

2-8. تولید آنزیم پروتئاز. 27

2-9. تخمیر حالت غوطه ور. 28

2-9-1. تخمیر حالت جامد 29

2-9-2. مقایسه سیستم‌های تخمیر جامد و غوطه‌ور. 29

2-9-3. انتقال جرم در تخمیر حالت جامد 30

2-9-4. عملیات انتقال جرم در مقیاس ماکرو. 31

2-9-5. عملیات انتقال جرم در مقیاس میکرو. 32

2-9-6. انتقال اکسیژن. 32

2-9-7. نفوذ آنزیم‌ها 33

2-9-8. جنبه‌های انتقال حرارت.. 34

2-9-9. میکروارگانیزم‌های مورد استفاده در تخمیر حالت جامد 35

2-9-10. کاربردهای تخمیر حالت جامد 37

2-9-11. آنزیم‌های بدست آمده از فرآیند تخمیر جامد 38

2-10. طراحی بیوراکتور. 39

2-11. انواع بیوراکتورهای مورد استفاده در تخمیر حالت جامد 40

2-11-1. بیوراکتورهای سینی‌دار. 41

2-11-2. بیوراکتورهای بستر‌پرشده 42

2-11-3. بیوراکتورهای استوانه ای‌دوار. 43

2-11-4. بیوراکتورهای بستر‌سیال. 45

2-12. مراحل عمومی برای انجام فرآیند SSF در داخل بیوراکتور. 46

2-13. عوامل مؤثر در تولید پروتئاز در فرآیند SSF در داخل بیوارکتور. 47

فصل3 مواد و روشها 48

3-1. مقدمه 49

3-2. تجهیزات مورد استفاده 49

<p>1- به ازای هر ، دست‌کم یک عضو پایه مانند &nbsp;شامل &nbsp;موجود است.</p><p>2- اگر &nbsp;متعلق به مقطع دو عضو پایه مانند و &nbsp;باشد، آن‌گاه عضوی از پایه مانند &nbsp;وجود دارد به طوری‌که &nbsp;و .</p><p><strong>&nbsp;</strong><strong>تعریف 1-4.</strong>&nbsp;اگر ? پایه‌ی توپولوژی در باشد، آن‌گاه ، توپولوژی تولید شده به وسیله‌ی ?، چنین تعریف می‌شود:</p><p>زیرمجموعه‌ی &nbsp;از &nbsp;را در &nbsp;باز گوییم(یعنی عضوی از &nbsp;باشد)، اگر به‌ازای هر ، عضوی از پایه مانند ? &nbsp;وجود داشته باشد به طوری‌که &nbsp;و .</p><p>بنابر تعریف بالا، هر عضو ? در &nbsp;باز است، بنابراین ?.</p><p><strong>&nbsp;</strong><strong>تعریف 1-5. توپولوژی حاصل‌ضربی</strong></p><p>فرض کنید &nbsp;و &nbsp;دو فضای توپولوژیک باشند. توپولوژی حاصل‌ضربی در توپولوژی است که پایه‌ی آن گردایه‌ی ? متشکل از همه‌ی مجموعه‌هایی به صورت است که در آن زیرمجموعه‌ی بازی از و زیرمجموعه‌ی بازی از است.</p><p><strong>&nbsp;</strong><strong>قضیه 1-6.</strong>&nbsp;اگر ? پایه‌ای برای توپولوژی و&nbsp;<strong>?</strong>&nbsp;پایه‌ای برای توپولوژی باشد، آن‌گاه گردایه‌ی</p><p>پایه‌ای برای توپولوژی است.</p><p><strong>برهان.</strong>&nbsp;به مرجع&nbsp;<strong>[17]</strong>، صفحه‌ی 114 مراجعه کنید.</p><p><strong>تعریف 1-7. توپولوژی زیرفضایی</strong></p><p>فرض کنید یک فضای توپولوژیک با توپولوژی &nbsp;باشد. اگر زیرمجموعه‌ای از باشد، گردایه‌ی</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>یک توپولوژی در است و به توپولوژی زیرفضایی موسوم است. با این توپولوژی، را یک زیرفضای می‌خوانند.</p><p><strong>لم 1-8.&nbsp;</strong>اگر ? پایه‌ای برای توپولوژی باشد، آن‌گاه گردایه‌ی</p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong>پایه‌ای برای توپولوژی زیرفضایی است.</p><p><strong>برهان.</strong>&nbsp;به مرجع&nbsp;<strong>[17]</strong>، صفحه‌ی 116 مراجعه کنید.</p><p><strong>&nbsp;</strong><strong>قضیه 1-9.</strong>&nbsp;اگر زیرفضایی از و زیرفضایی از باشد، آن‌گاه توپولوژی حاصل‌ضربی در &nbsp;همان توپولوژیی است که در به عنوان یک زیرفضای القاء می‌شود.</p><p><strong>برهان.</strong>&nbsp;به مرجع&nbsp;<strong>[17]</strong>، صفحه‌ی 118 مراجعه کنید.</p><p style="direction: ltr;"><a href="http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7/"><img class="size-full wp-image-587290 aligncenter" src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/thesis-paper-74.png" alt="پایان نامه" width="400" height="193" /></a></p><p style="direction: ltr;"><br /></p><p><strong>&nbsp;</strong><strong>تعریف 1-10. نگاشت خارج‌قسمتی</strong></p><p>فرض کنید و دو فضای توپولوژیک باشند و نگاشتی پوشا باشد. نگاشت را یک نگاشت خارج‌قسمتی خوانیم در صورتی‌که هر زیر‌مجموعه‌ی مانند در باز است اگر و فقط اگر در باز باشد.</p><p><strong>تعریف 1-11. توپولوژی خارج قسمتی</strong></p><p>اگر &nbsp;یک فضا، یک مجموعه و یک نگاشت پوشا باشد، آن‌گاه تنها یک توپولوژی در وجود دارد که &nbsp;نسبت به آن، نگاشت خارج‌قسمتی است. این توپولوژی به توپولوژی خارج‌قسمتی القاء شده توسط موسوم است.</p><p>البته توپولوژی چنین تعریف می‌شود که آن را متشکل از زیرمجموعه‌هایی مانند از می‌گیریم که در باز باشد.</p><p><strong>تعریف 1-12. توپولوژی جعبه‌ای</strong></p><p>فرض کنید خانواده‌ی اندیس‌داری از فضاهای توپولوژیک باشند. گردایه‌ی همه‌ی مجموعه‌های به صورت را که به‌ازای هر ، مجموعه‌ی در باز است، به عنوان یک پایه برای توپولوژی‌ای در فضای حاصل‌ضربی اختیار می‌کنیم. توپولوژی تولید‌شده به وسیله‌ی این پایه را توپولوژی جعبه‌ای می‌نامیم.</p><p><strong>تعریف</strong>&nbsp;<strong>1-13. مقایسه‌ی توپولوژی جعبه‌ای و حاصل‌ضربی</strong></p><p>یک پایه‌ی توپولوژی جعبه‌ای در ، همه‌ی مجموعه‌های به شکل&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>است که در آن به‌ازای هر ، مجموعه‌ی در باز است. توپولوژی حاصل‌ضربی در ، همه‌ی مجموعه‌های به شکل است که در آن به‌ازای هر ، مجموعه‌ی در باز است و به‌ استثنای عده‌ای متناهی از ها، &nbsp;مساوی است.</p><p><strong>نکته 1-14.</strong>&nbsp;برای حاصل‌ضرب‌های متناهی این دو توپولوژی دقیقاً یکی هستند.</p><p><strong>تعریف 1-15. نگاشت پیوسته</strong></p><p>اگر به‌ازای هر و هر همسایگی مانند ، یک همسایگی مانند یافت شود به طوری‌که ، آن‌گاه نگاشت را پیوسته گوییم.</p><p><strong>قضیه</strong>&nbsp;<strong>1-16.</strong>&nbsp;فرض کنید ، و فضاهای توپولوژیک باشند.</p><p><strong>1</strong>– اگر زیرفضایی از باشد، آن‌گاه تابع احتوای پیوسته است.</p><p><strong>2</strong>– اگر و پیوسته باشند، آن‌گاه تابع مرکب نیز پیوسته است.</p><p><strong>3</strong>– اگر تابع پیوسته و زیر‌فضایی از باشد، آن‌گاه تابع تحدید نیز پیوسته است.</p><p><strong>برهان.</strong>&nbsp;به مرجع&nbsp;<strong>[17]</strong>، صفحه‌ی 139 مراجعه کنید.</p><p><strong>تعریف</strong>&nbsp;<strong>1-17.</strong>&nbsp;فرض کنید &nbsp;با ضابطه‌ی و &nbsp;با ضابطه‌ی تعریف‌شده باشند. نگاشت‌های و ، به‌ترتیب نگاشت‌های تصویری &nbsp;به روی عوامل اول ودوم خوانده می‌شوند.</p><p><strong>لم</strong>&nbsp;<strong>1-18.</strong>&nbsp;نگاشت‌های تصویری و ، پیوسته و پوشا می‌باشند.</p><p><strong>برهان.</strong>&nbsp;به مرجع&nbsp;<strong>[17]</strong>، صفحه‌ی 115 مراجعه کنید.</p><p><strong>قضیه</strong>&nbsp;<strong>1-19. لم چسب</strong></p><p>فرض کنید و &nbsp;و در بسته باشند. به علاوه، فرض کنید و پیوسته باشند. در این‌صورت اگر به ازای هر ، داشته باشیم ، آن‌گاه می‌توان و را با هم در‌آمیخت تا تابع پیوسته‌ی را به‌دست آورد که به‌ازای ، به‌صورت و به‌ازای ، به‌صورت تعریف شود.</p><p>برهان. به مرجع&nbsp;<strong>[17]</strong>، مراجعه کنید.</p><p><strong>تعریف</strong>&nbsp;</p><p><strong>یک مطلب دیگر :</strong></p><p><a class="in-cell-link" href="https://dlall.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%9b-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%87-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%b5/" target="_blank" style="font-family: Calibri, Arial; font-size: 11pt;">استفاده از سئو در کسب و کار ؛ معجزه یا تصادف؟</a></p><p><strong>1-20. نگاشت همئومورفیسم</strong></p><p>فرض کنید &nbsp;و &nbsp;دو فضای توپولوژیکی باشند و تابع تناظری دوسویی باشد. اگر و تابع معکوس آن &nbsp; ، هر دو پیوسته باشند، آن‌گاه را همئومورفیسم می‌خوانیم.</p><p><strong>تعریف 1-21. هموتوپی</strong></p><p>فرض کنیم &nbsp;و نگاشت‌های پیوسته‌ای از فضای &nbsp;به فضای &nbsp;باشند. &nbsp;را با هموتوپ گوییم در صورتی‌که نگاشت پیوسته‌ای مانند &nbsp;موجود باشد به‌طوری‌که به‌ازای هر ، داشته باشیم:</p><p>جایی‌که . نگاشت را یک هموتوپی بین &nbsp;و می‌نامیم. اگر &nbsp;با هموتوپ باشد می‌نویسیم .</p><p><strong>&nbsp;</strong><strong>تعریف 1-22. مسیر در فضای توپولوژیکی</strong></p><p>اگر &nbsp;نگاشت پیوسته‌ای باشد به‌طوری‌که و ، گوییم مسیری در &nbsp;از به است. همچنین را نقطه‌ی آغاز و را نقطه‌ی انجام مسیر &nbsp; می‌نامیم.</p><p><strong>&nbsp;</strong><strong>تعریف 1-23. هموتوپ‌راهی</strong></p><p>مسیرهای &nbsp;و که بازه &nbsp;را به فضای می‌نگارند، هموتوپ‌راهی گوییم در صورتی‌که هر دو دارای نقطه‌ی آغازی ونقطه‌ی انجامی باشند ونگاشت پیوسته‌ای مانند موجود باشد به‌طوری‌که به‌ازای هر داشته باشیم:</p><p>را یک هموتوپ‌راهی بین و می‌نامیم. اگر با هموتوپ‌راهی باشد می‌نویسیم .</p><p><strong>لم 1-24.</strong>&nbsp;رابطه‌های &nbsp;و &nbsp;روابط هم‌ارزی هستند.</p><p><strong>برهان.&nbsp;</strong>به مرجع&nbsp;<strong>[17]</strong>، صفحه 320 رجوع کنید.</p><p><strong>تعریف 1-25. کمند در فضای توپولوژیکی</strong></p><p>فرض کنید یک فضای توپولوژیکی و نقطه‌ای از آن باشد. مسیری در &nbsp;که از شروع و به منتهی می‌شود، یک کمند بر پایه‌ی &nbsp;نامیده می‌شود.</p><p><strong>تعریف 1-26.&nbsp;</strong>اگر مسیری در از &nbsp;به &nbsp;و &nbsp;مسیری دیگر در &nbsp;از &nbsp;به &nbsp;باشد، آن‌گاه ترکیب &nbsp;و &nbsp;را به عنوان مسیری مانند &nbsp;با تساوی زیر تعریف می‌کنیم:</p><p><strong>تعریف 1-27. اولین گروه بنیادی</strong></p><p>مجموعه رده‌های هموتوپی‌راهی کمندهای بر پایه‌ی ، با عمل &nbsp;اولین گروه بنیادی &nbsp;نسبت به نقطه‌ی‌ پایه &nbsp;نامیده می‌شود. این گروه را با&nbsp; نمایش می‌دهیم.</p><p><strong>تعریف 1-28.</strong>&nbsp;فرض کنید یک نگاشت پیوسته و پوشا باشد. گوییم مجموعه‌ی باز از به وسیله‌ی &nbsp;به طور هموار پوشانده می‌شود هرگاه تصویر عکس را بتوان در به صورت اجتماعی از مجموعه‌های باز جدا از هم نوشت به طوری‌که به‌ازای هر تحدید &nbsp;به &nbsp;همئومورفیسمی از &nbsp;به روی باشد. هر یک از مجموعه‌های را یک قاچ می‌نامیم.</p><p><strong>تعریف</strong>&nbsp;<strong>1-29. نگاشت پوششی</strong></p><p>فرض کنید یک نگاشت پیوسته و پوشا باشد. اگر هر نقطه‌ی از &nbsp;دارای همسایگی مانند باشد که به وسیله‌ی به‌طور هموار پوشانده شود آن‌گاه را یک نگاشت پوششی و را یک فضای پوششی می‌نامیم.</p><p><strong>تعریف</strong>&nbsp;<strong>1-30. بالابر</strong></p><p>نگاشت را در نظر می‌گیریم. فرض کنید یک نگاشت پیوسته از فضایی مانند به توی باشد. نگاشت &nbsp; &nbsp; را یک بالابر &nbsp;گوییم در صورتی‌که</p><p><strong>لم 1-31.</strong>&nbsp;فرض کنیم یک نگاشت پوششی باشد و . هر مسیر در با نقطه‌ی آغاز ، مانند ، دارای بالابر یکتایی به مسیر &nbsp;<strong>&nbsp;</strong>با نقطه‌ی آغازی می‌باشد.</p><p><strong>برهان.</strong>&nbsp;به مرجع&nbsp;<strong>[17]</strong>، صفحه 336 رجوع کنید.</p><p><strong>&nbsp;</strong><strong>تعریف 1-32. پوشش جهانی</strong></p><p>اگر یک فضای همبند ساده و یک نگاشت پوششی باشد، آن‌گاه را یک فضای پوششی جهانی &nbsp;می‌نامیم.</p><p>اگر &nbsp;همبندراهی موضعی باشد و و &nbsp;دو فضای پوششی همبند<strong>‌</strong>ساده‌ی باشند، آن‌گاه همئومورفیسمی مانند موجود است که .</p><p><strong>&nbsp;</strong><strong>تعریف</strong>&nbsp;<strong>1-33. رسته</strong></p><p>رسته‌ای مثل&nbsp;<strong>&nbsp;</strong><strong>?</strong>خانواده‌ای متشکل از اشیاء است با این ویژگی که</p><p>1- به ازای هر دو شی مثل و &nbsp;مجموعه‌ای متناظر می‌شود که با (مجموعه‌ی ریخت‌های از به ) نشان داده می‌شود و دارای این خاصیت است که به‌ازای هر چهار شیء ، ، و &nbsp;که ،</p><p>2-به‌ازای هر سه شیء مثل ، و ، تابع</p><p>موجود است که</p><p>به‌ازای هر چهار شیء ، ، و ، اگر ، و ، آن‌گاه .</p><p>به‌ازای هر شیء مثل ، عضوی از &nbsp;مثل موجود است که به‌ازای هر عضو از مثل و هر عضو از &nbsp;مثل ، داشته باشیم:</p><p><strong>&nbsp;</strong><strong>تعریف</strong>&nbsp;<strong>1-34. تابعگون</strong></p><p>فرض کنید&nbsp;<strong>?</strong>&nbsp;و &nbsp;دو رسته باشند. تابعگون همورد (پادورد) از به &nbsp;زوجی متشکل از دو تابع است: یکی تابع شیء که به هر شیء از مثل ، شیء از &nbsp;را نسبت می‌دهد و دیگری تابع ریختار که آن را نیز با نشان می‌دهیم و به هر ریختار از&nbsp;<strong>?</strong>&nbsp;مثل ، ریختاری از &nbsp;مثل &nbsp;( ) نسبت می‌دهد که</p><p>1- به‌ازای هر شیء از&nbsp;<strong>?</strong>&nbsp;&nbsp;مثل ، .</p><p>2- به‌ازای هر دو ریختار از مثل و ، داشته باشیم</p><p><strong>&nbsp;</strong><strong>تعریف</strong>&nbsp;<strong>1-35. یکریختی طبیعی</strong></p><p>فرض کنید &nbsp;و &nbsp;تابعگون‌هایی از رسته‌ی&nbsp;<strong>?</strong>&nbsp;به رسته‌ی&nbsp;<strong>?</strong>&nbsp;باشند. تبدیل طبیعی ، تابعی است که برای هر شیء از&nbsp;<strong>?</strong>، ریخت از&nbsp;<strong>?</strong>&nbsp;را چنان نسبت می‌دهد که به‌ازای هر ریخت از&nbsp;<strong>?</strong>، . به‌عبارت دیگر نمودار زیر جابه‌جایی است:</p><p><strong>&nbsp;</strong><strong>تعریف 1-36. هم‌ارزی رسته‌ها</strong></p><p>اگر تابعگون‌های و و یکریختی‌های طبیعی و موجود باشند، رسته‌های&nbsp;<strong>&nbsp;</strong><strong>?</strong>و&nbsp;<strong>?</strong>&nbsp;را هم‌ارز گوییم.</p><p><strong>&nbsp;</strong><strong>قضیه 1-38.</strong>&nbsp;فرض کنید یک گروه و زیرمجموعه‌ای غیرتهی از باشد. در این‌صورت ( &nbsp;زیر گروه &nbsp;است) اگر و فقط اگر به‌ازای هر ، داشته باشیم .</p><p><strong>برهان.</strong>&nbsp;به مرجع&nbsp;<strong>[7]</strong>، مراجعه کنید.</p><p><strong>قضیه 1-40.</strong>&nbsp;فرض کنید یک حلقه و یک زیرمجموعه‌ی غیرتهی از باشد. در این‌صورت یک زیرحلقه از است اگر وفقط اگر</p>

3-3. تعیین مشخصات سوبسترا 50

3-3-1. محاسبه میزان خاکستر. 50

3-3-2. محاسبه میزان رطوبت.. 51

3-3-3. محاسبه میزان قند موجود در سوبسترا 51

3-3-4. محاسبه میزان پروتئین. 52

3-3-5. تعیین درصد مواد استخراجی. 54

3-3-6. تعیین درصد سلولز. 54

3-3-7. تعیین درصد لیگنین. 55

3-3-8. تعیین درصد همی‌سلولز. 55

3-3-9. محاسبه اندازه ذرات سوبسترا 55

3-4. میکروارگانیسم و محیط کشت.. 56

3-4-1. انتخاب میکروارگانیسم 56

3-4-2. مشخصات میکروارگانیسم 57

3-4-3. محیط کشت.. 57

3-4-4. تهیه مایه تلقیح. 59

3-4-5. منحنی رشد باکتری. 60

3-4-6. تعیین pH بهینه باکتری. 60

3-5. تخمیر حالت جامد 61

3-6. نمونه‌گیری و استخراج آنزیم از سوبسترای تخمیر‌یافته 63

3-7. فعالیت پروتئاز. 64

3-7-1. منحنی استاندارد تیروزین. 65

3-8. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار  66

3-8-1. تأثیر نوع سوبسترای جامد 66

3-8-2. تأثیر مدت زمان تخمیر. 67

3-8-3. اثر دما 67

3-8-4. تأثیر pH. 67

3-8-5. اثر پارامترهای مختلف بر روی استخراج آنزیم 68

3-8-6. تأثیر رطوبت اولیه سوبسترا 68

3-8-7. تأثیر رطوبت داخلی راکتور. 68

یک مطلب دیگر :

3-8-8. تأثیر اندازه ذرات.. 68

3-8-9. تأثیر میزان تلقیح. 69

3-8-10. تأثیر غنی‌سازی سوبسترا با منابع کربنی و نیتروژنی. 69

3-8-11. تأثیر pH بر فعالیت و پایداری آنزیم تولیدی. 69

3-8-12. تأثیر دما بر فعالیت و پایداری آنزیم تولیدی. 70

3-9. کاربردهای آنزیم تولیدی. 71

3-9-1. افزودنی به مواد شوینده 71

3-9-2. پردازش چرم 71

3-9-3. هیدرولیز لایه ژلاتینی فیلم‌های عکاسی و آزاد سازی نقره 72

3-10. مقایسه تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور و فلاسک… 72

فصل4 نتایج و تفسیر آنها 73

4-1. مقدمه 74

4-2. محاسبه خصوصیات سبوس گندم 74

4-3. منحنی رشد باکتری. 75

4-4. pH بهینه رشد باکتری. 75

4-5. بررسی پارامترهای مختلف بر تولید پروتئاز. 76

4-5-1. تأثیر مدت زمان تخمیر. 76

4-5-2. بررسی تأثیر نوع سوبسترای جامد 78

4-5-3. بررسی پارامترهای مؤثر بر استخراج پروتئاز. 79

4-5-4. تأثیر pH ابتدایی. 82

4-5-5. بررسی دمای داخل بیوراکتور. 82

4-5-6. تأثیر رطوبت ابتدایی سوبسترا 84

4-5-7. تأثیر رطوبت داخلی بیوراکتور. 85

4-5-8. تأثیر اندازه ذرات.. 86

4-5-9. تاثیر میزان مایه تلقیح. 87

4-5-10. بررسی تأثیر غنی سازی سوبسترا با منابع کربنی و نیتروژنی. 87

4-6. بهینه سازی شرایط فعالیت پروتئازی آنزیم 92

4-6-1. تعیین pH بهینه فعالیت آنزیم 92

4-6-2. تعیین دمای بهینه فعالیت آنزیم 94

4-6-3. تعیین pH پایداری آنزیم 95

4-6-4. تعیین دمای بهینه پایداری آنزیم 96

4-7. کاربردهای آنزیم پروتئاز قلیایی حاصل از B.licheniformis 97

4-7-1. عملکرد پروتئاز قلیایی به عنوان افزدونی به شوینده 97

4-7-2. موزدایی از پوست.. 98

4-7-3. هیدرولیز لایه ژلاتینی فیلم‌های X-Ray. 99

4-8. مقایسه تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور و فلاسک… 100

فصل5 نتیجهگیری و پیشنهادها 103

5-1. نتیجه‌گیری. 104

5-2. پیشنهادها 106

فهرست اشکال

فصل1  1

مقدمه  1

شکل1-1. مکانیزم اثر آنزیم بر روی انرژی واکنش.. 3

شکل1-2. شماتیکی از مدل‌های ارائه شده برای جایگاه فعال آنزیمی، (1): مدل قفل و کلید، (2): مدل القایی  4

شکل1-3. نقش پروتئازها در کاتالیز کردن پیوندهای پپتیدی.. 7

فصل2 مروری بر منابع مطالعاتی  10

شکل2-1. ارتباط فرآیندهای میکرو و ماکرو در فرآیند تخمیر حالت جامد 32

شکل2-2. بیوراکتور سینی‌دار. 42

شکل2-3. بیوراکتور بسترپرشده بصورت افقی و عمودی.. 43

شکل2-4. بیوراکتور استوانه ای‌دوار. 44

شکل2-5. بیوراکتور بستر‌سیال. 45

فصل3 مواد و روشها 48

شکل3-1. منحنی استاندارد گلوکز. 52

شکل3-2. منحنی استاندارد پروتئین. 53

شکل3-3. تصویر میکروسکوپی از باکتری B. licheniformis 56

شکل3-4. نمایی از بیوراکتور مور استفاده جهت تولید پروتئاز در تخمیر حالت جامد 62

شکل3-5. دیاگرام شماتیک بیوراکتور سینی‌دار. (1) پمپ، (2) نمایشگر و کنترلر دما و رطوبت، (3) نازل                                                                                                  (4) المنت حرارتی، (5) سینی، (6) فن، (7) حسگر دما، (8) حسگر رطوبت.. 63

شکل3-6. نمونه 5گرمی سوبسترای تخمیریافته، (1) : قبل از تخمیر، (2): پس از تخمیر. 64

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*