تکنولوژی آموزشی -گسترش نوآوری در موسسات آموزش عالی بر مبنای مدل مالکوم بالدریچ

نگاهی بر مدل تعالی عملکرد EFQM 18
الف)معیارهای توانمندی سازمان: ۱۸
ب) نتایج: ۱۹
نگاهی بر مدل ادوارد دمینگ. ۱۹
تاریخچه ی نوآوری و خلاقیت در سازمان ها ۲۰
سیر تکامل موضوع نوآوری را می توان در ۵ موج خلاصه نمود: ۲۱
موج اول: دیدگاه شومپیتر. ۲۱
موج دوم: نوآوری تکنولوژیک. ۲۲
موج سوم: نوآوری صنعتی. ۲۲
موج چهارم: ۲۲
موج پنجم: نوآوری علمی ۱۹۹۳. ۲۲
امواع مدل های نوآوری در سازمان. ۲۳
انواع روش های نوآوری. ۲۴
۱- مهارگسلی ذهنی  یا بارش فکری(Br  St) 24
2-قوانین افزایش کیفیت اجرایی روش (( Br  St 24
3-شکل نوشتاری مهار گسلی ذهنی (BrW) 25
4- فرایند بازتعریف اکتشافی(HRP) 25
5- مرور قیاس ها ۲۵
۶-نظریه ابداعانه حل مساله (TIPS) 25
7-  مدل (IMS) 26
نتیجه گیری از مطالب فصل. ۲۹
فصل سوم: روش شناسی
۳-۱. پیش درآمدی برفصل سوم ۳۱
۳-۲. روش تحقیق. ۳۱

۳-۴. روشها یا ابزارهای گردآوری داده‌ها ۳۳
۳-۵. نحوه ساخت پرسش‌نامه محقق‌ساخته ۳۳
۳-۶. روایی و پایایی روش و ابزار: ۳۴
۳-۷. روش های آمار توصیفی: ۳۴
۳-۸. روش های آمار استنباطی: ۳۴
فصل چهارم: نتایج تحقیق
پیش درآمدی برفصل چهارم ۳۷
جامعه آماری. ۳۷
نتایج جدول: ۹۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
پیش درآمدی بر فصل پنجم ۱۰۲
خلاصه تحقیق. ۱۰۳
نتایج. ۱۰۶
نتیجه‌گیری و بحث: ۱۱۵
مقایسه نتایج تحقیق با موارد مشابه ۱۱۷
محدویت‌های تحقیق: ۱۲۱
محدودیت‌های در اختیار و کنترل محقق: ۱۲۱
محدودیت‌های خارج از کنترل و اختیار محقق: ۱۲۱
پیشنهادات تحقیق. ۱۲۲
پیشنهادات کاربردی: ۱۲۲
پیشنهادات پژوهشی: ۱۲۳
منابع و ماخذ ۱۲۴
فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول۱-۳ .   انطباق سؤالات تحقیق با سؤالات پرسشنامه
جدول ۱-۴ .  نوع ارزش های متناسب با گسترش نوآوری
جدول ۲-۴ .  نظرات نمونه آماری در زمینه فعالیت‌های رئیس دانشگاه
جدول۳-۴.   اهمیت فعالیت‌های مربوط به رئیس دانشگاه

مطلب دیگر :

جدول ۴-۴.  اختیارات رئیس دانشگاه برای تشویق و ترغیب کارکنان
جدول۵-۴.  نظارت نمونه آماری در زمینه تدوین اهداف و استراتژی
جدول ۶-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد تدوین اهداف دانشگاه
جدول ۷-۴.   نظرات نمونه آماری درباره استراتژی‌های مرتبط با نوآوری
جدول ۸-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد تدوین خط مشی‌ها
جدول ۹-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد تمرکز بر ذینفعان
جدول ۱۰-۴.  راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه با تمرکز بر ذینفعان
جدول ۱۱-۴.   ایجاد راهکار برای ارتقاء نوآوری با تکیه بر تمرکز بر ذینفعان
جدول ۱۲-۴.  نظرات نمونه آماری درباره تمرکز بر ذینفعان و بازار کار
جدول ۱۳-۴.  نظرات نمونه آماری درباره مدیریت دانش
جدول ۱۴-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد مفید واقع شدن مدیریت دانش
جدول ۱۵-۴. گسترش نوآوری با توجه به مدیریت دانش
جدول ۱۶-۴.  راهکارهای نوآوری با توجه به مدیریت دانش
جدول ۱۷-۴.  نقش نیروهای کاری در ارتقاء نوآوری
جدول ۱۸-۴.  اثرگذاری تمرکز بر نیروهای کاری در گسترش نوآوری
جدول ۱۹-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد چگونگی گسترش نوآوری در دانشگاه
جدول ۲۰-۴.  ایجاد راهکاری برای ارتقاء نوآوری از طریق نیروهای کاری
جدول ۲۱-۴.   نظرات نمونه آماری در مورد معیار مدیریت فرایند
جدول ۲۲-۴.  افرادی که می‌توانند با مدیریت فرایندها منجر به نوآوری در دانشگاه گردند
جدول۲۳-۴.  فرایندهایی که منجربه خلاقیت در دانشگاه می‌شوند
جدول ۲۴-۴.   اهمیت فعالیت‌هایی که منجربه خلاقیت می شوند
جدول ۲۵-۴.   نتایج مؤثر در ایجاد نوآوری در دانشگاه
جدول ۲۶-۴.  نتایج برنامه‌ریزی دانشگاه
جدول ۲۷-۴.  چگونگی تبدیل نتایج بدست آمده به راهکاری برای نوآوری
جدول ۲۸-۴.   نتیجه ای خوب از فعالیت‌های دانشگاه که منجر به نوآوری گردد
جدول ۲۹-۴.  نتایج آمار توصیفی
جدول ۳۰-۴ .  آزمون فریدمن  برای ارزش های سازمانی مربوط به رهبر
جدول ۳۱-۴   آزمون فریدمن  برای فعالیت های مربوط به رییس دانشگاه
جدول ۳۲-۴.   آزمون فریدمن  برای فعالیت های نوآورانه رییس دانشگاه
جدول ۳۳-۴.   آزمون فریدمن برای اختیارات رییس برای تشویق کارکنان
جدول ۳۴-۴ .  آزمون فریدمن  برای تدوین اهداف بر اساس منافع ذینفعان
جدول ۳۵-۴.   آزمون فریدمن  برای اهداف دانشگاه منجر به گسترش نوآوری
جدول۳۶-۴.   آزمون فریدمن  برای اصول مربوط به خط مشی دانشگاه
جدول۳۷-۴.   آزمون فریدمن برای گسترش نوآوری با توجه به اهداف
جدول۳۸-۴   آزمون فریدمن برای تمرکز بر بازار کار و ذینفعان
جدول ۳۹-۴.   راهکار های گسترش نوآوری با تمرکز بر بازار کار
جدول ۴۰-۴.   آزمون فریدمن برای گسترش نوآوری با تمرکز بر منافع  ذینفعان
جدول ۴۱-۴.   آزمون فریدمن برای راهکارهای  نوآوری  با توجه به و بازار کار
جدول ۴۲-۴ .  آزمون فریدمن برای  موارد مربوط به مدیریت دانش
جدول ۴۳-۴.   آزمون فریدمن برای  مدیریت دانش برای ارتقاء نوآوری
جدول ۴۴-۴.   آزمون فریدمن برای موارد مربوط به مدیریت دانش
جدول ۴۵-۴.   آزمون فریدمن برای راهکار ارتقاء نوآوری در دانشگاه
جدول ۴۶-۴   آزمون فریدمن برای موارد مربوط به تمرکز بر  اعضاء هیات علمی
جدول ۴۷-۴.   آزمون  فریدمن برای اهمیت تمرکز بر نیروهای کاری
جدول ۴۸-۴.   آزمون فریدمن برای تمرکز بر نیروهای کاری
جدول ۴۹-۴.   آزمون فریدمن برای اشاعه نوآوری توسط نیروهای کاری
جدول ۵۰-۴   آزمون فریدمن برای موارد مربوط به معیار مدیریت فرایندها
جدول ۵۱-۴.   آزمون فریدمن در مورد مدیریت فرایند ها
جدول ۵۲-۴.   آزمون فریدمن برای گسترش نوآوری با توجه به مدیریت فرایندها
جدول ۵۳-۴.   آزمون همبستگی فریدمن برای نوآوری با توجه به فرایندها
جدول ۵۴-۴.   آزمون فریدمن برای معیار نتایج
جدول ۵۵-۴.   آزمون فریدمن برای نتایج دانشگاه که حاصل برنامه ریزی دانشگاه است
جدول ۵۶-۴.   آزمون  فریدمن در موردتبدیل معیار نتایج بدست آمده
جدول ۵۷-۴   آزمون فریدمن در مورد بهترین نتیجه از فعالیت های دانشگاه
جدول ۵۸-۴  نتایج سوالات تحقیق
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                        صفحه
نمودار ۱-۴.  نوع ارزش های متناسب با گسترش نوآوری
نمودار ۲-۴. .  نظرات نمونه آماری در زمینه فعالیت‌های رئیس دانشگاه
نمودار ۳-۴.  اهمیت فعالیت‌های مربوط به رئیس دانشگاه
نمودار۴-۴.  اختیارات رئیس دانشگاه برای تشویق و ترغیب کارکنان
نمودار۵-۴.  توزیع پراکنش نمونه آماری در زمینه تدوین اهداف
نمودار۶-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد تدوین اهداف دانشگاه
نمودار ۷-۴. نظرات نمونه آماری درباره استراتژی‌های مرتبط با نوآوری
نمودار ۸-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد تدوین خط مشی‌های دانشگاه
نمودار ۹-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد تمرکز بر ذینفعان دانشگاه
نمودار ۱۰-۴.  راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه با تمرکز بر ذینفعان
نمودار۱۱-۴.   ایجاد راهکا برای ارتقاء نوآوری با تکیه بر تمرکز بر ذینفعان
نمودار ۱۲-۴.  نظرات نمونه آماری درباره تمرکز بر ذینفعان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*