جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله 42
بخش ششم 43
انواع ضرر 44
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد. 44
علت خارجی(تادیه خسارت) 45
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) 45
شرط عدم مسئولیت 47
فرق جزا و عدم مسئولیت 48

پایان نامه

دلایل بطلان عدم مسئولیت 49
خسارت تاخیر و تأدیه 49

یک مطلب دیگر :

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه) 50
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه 50
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه 52
تقویم خسارات 54
بخش هفتم 55
تعریف سند – انواع سند 56
سند از نظر قانون ثبت 57
روش جدید صدور سند مالكیت 57
مسئولیت كیفری در قراردادها 58
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی 59
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه 59
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی 60
وجه التزام در اسناد رسمی 60
در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود. 61

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*