حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶

۱-۴: حق شرط در زمان امضاء عهدنامه. ۳۲

۲-۴: حق شرط در زمان تصویب، تصدیق یا الحاق به معاهده. ۳۳

۳-۴: حق شرط در مرحلۀ صدور اعلامیۀ جانشینی کشورها. ۳۴

گفتار ششم: حق شرط بر انواع معاهدات ۳۴

۱-۵: حق شرط بر معاهدات دوجانبه. ۳۴

۲-۵: حق شرط بر معاهدات چندجانبه. ۳۵

گفتار هفتم: معاهدات حقوق بشری ۳۶

۱-۶: تعریف معاهدۀ بین المللی. ۳۶

۲-۶ : معاهده از دیدگاه عرف بین المللی. ۳۷

۳-۶: تعریف جامع ۳۷

۴-۶: طبقه بندی معاهدات بین المللی. ۳۸

گفتار هشتم: معاهدات حقوق بشری ۳۹

۱-۷: کلیات حقوق بشر. ۳۹

۲-۷: تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف ۴۲

۳-۷: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها. ۴۲

۳-۷: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری. ۴۴

گفتار نهم :طبقه بندی معاهدات حقوق بشری ۴۵

۱-۹: معاهدات بین المللی حقوق بشری. ۴۵

۲ -۹: معاهدات منطقه ای حقوق بشری. ۴۵

۳-۹: معاهدات حقوق بشری عام. ۴۶

۴-۹: معاهدات حقوق بشری خاص. ۴۶

۵-۹: معاهدات حقوق بشری الزام آور. ۴۷

۶-۹: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور. ۴۸

گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری ۴۹

فصل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. ۵۲

گفتار اول:کلیات و فرایند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی. ۵۲

۱-۱ : مشخصات و محتوای میثاق ۵۴

مطلب دیگر :

۲-۱ : نحوه اجرا و تعهدات دولتها. ۵۷

۳-۱: نظام نظارتی میثاق ۵۸

۴-۱: تفسیر کمیته حقوق بشر. ۶۰

گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی. ۶۲

۱-۲: رزرو ها و اعلامیه های تفسیری. ۷۱

۲-۲: رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به پروتکل الحاقی اول به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. ۷۴

۳-۲: رزروها و اعلامیه های تفسیری اعلام شده به پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. ۷۶

گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران    ۷۷

فصل سوم:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی. ۸۰

گفتار اول:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ۸۱

۱-۱: مشخصات و محتوای میثاق ۸۲

۲-۱: نحوه اجرا و تعهدات دولتها. ۸۴

۳-۱: نظام نظارتی میثاق ۸۴

گفتار دوم: ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ۸۶

۱-۲: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    ۸۸

۲-۲: جایگاه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی داخلی    ۹۰

گفتار سوم:بررسی حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی    ۹۲

گفتار چهارم: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) و پروتکل الحاقی آن. ۹۴

نتیجه گیری. ۹۶

ضمایم ۹۸

فهرست منابع و مآخذ ۱۵۲

چکیده انگلیسی. ۱۵۷

چکیده

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*