دانلود اثبات امامت حضرت علی(ع) از نظر حدیث منزلت با تأکید بر شبهات اهل سنت

4-1. تعریف علمای بزرگ شیعه. 16

 1. ولایت… 19
 2. خلافت… 22
 3. منزلت… 25
 4. مخالفان. 25

فصل دوم: حدیث منزلت در منابع حدیثی مذهب اهل‌بیتb و مذهب اهل سنت… 28

مقدمه. 29

الف) حدیث منزلت در منابع حدیثی اهل بیتb. 29

ب) حدیث منزلت در منابع اهل سنت… 31

روایت ابن سعد. 33

سعد بن ابی وقاص… 34

ابراهیم بن سعد. 34

روایت حسن بن بدر. 35

روایت ابن المغازلی.. 36

روایت ابن عساکر. 36

روایت نَسائی‏ 37

روایت سیوطی‏ 39

روایت ابن کثیر. 39

گوناگونی الفاظ روایت… 40

راویان حدیث منزلت‏ 41

تواتر حدیث منزلت… 42

مشهورترین راویان حدیث منزلت… 44

طرق حدیث منزلت… 48

موارد بیان حدیث منزلت… 49

فصل سوم: نگاهی به دلالت‏های حدیث منزلت… 56

مقدمه. 57

دلالت‏های حدیث منزلت‏ 57

مقامات حضرت هارون در قرآن‏ 57

1) خلافت.. 58

2) وزارت‏ 58

3) شراکت در امر. 59

4) نبوّت‏ 61

5) اصلاح امر. 61

6) اخوت و برادری و مقام پشتیبانی.. 62

منزلت‏ها و مقام‏های امیرالمؤمنین علی‏g‏ 62

1) خلافت و جانشینی.. 62

2) شراکت در امر. 64

3) وزارت.. 66

4) اصلاح امر. 68

5) اخوت و برادری.. 69

یک مطلب دیگر :

6) مقام پشتیبانی.. 69

1-6. جنگ احد. 69

2-6. جنگ احزاب.. 70

3   -6. جنگ خیبر. 71

7) خویشاوندی و اهل بیت بودن. 72

8) مقام علم و آگاهی.. 73

9) مقام عصمت.. 76

سایر ویژگی‌های مشترک هارون و علیg‏ 77

کوشش‌های پیامبرk برای رهبری علیg‏ 78

 1. حدیث یوم الإنذار. 81
 2. حدیث وصایت.. 81
 3. احدیث وراثت.. 82
 4. احادیث خلافت.. 82
 5. احادیث منزلت.. 82
 6. احادیث امارت.. 82
 7. احادیث امامت.. 83
 8. احادیث ولایت.. 83
 9. احادیث هدایت.. 83
 10. احادیث عصمت.. 84
 11. احادیث علم. 84

دلالت حدیث منزلت بر خلافت امیر مؤمنان علیg‏ 85

جانشینی پیامبر در اوج فضایل‏ 85

احراز شایستگی‏ 86

مقام فرض الطاعه. 88

دلالت حدیث منزلت و دیدگاههای علمای شیعه، اهل تسنن.. 88

فصل چهارم: نقد و بررسی شبهات و اشکالات به حدیث منزلت… 96

مقدمه. 97

شبهه اول. 97

نقد و بررسی شبهه اول. 99

شبهه دوم. 102

نفی اعتبار مفهوم عام از یک حادثه خاص… 102

نقد و بررسی شبهه دوم. 102

الف) تفسیر نادرست از جایگاه خلافت الهی پیامبران و جانشینان آنان. 102

ب) اعتبار علمی قاعده العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد. 104

شبهه سوم. 105

نقد و بررسی شبهه سوم. 105

الف) ظهور معنای عام از واژه بمنزله. 106

ب) دلالت مستثنی و مستثنی منه برعام بودن حدیث.. 108

شبهه چهارم. 110

نقد و بررسی شبهه چهارم. 111

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*