دانلود اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی …

3-2-6 روش­آنالیز داده‌ها 31

فصل چهارم نتایج.. 24

3-3-1 نتایج ­قره­داغ. 34

3-3-2 نتایج­رمس… 37

 فصل پنچم بحث ونتیجه گیری ،پیشنهادات………………………………………………………38

5-1بحث………………………………………………………………………………………………………………………………..39

5-2نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….42

5-3پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………43

منابع….………………………………………………………………….­44

منابع­فارسی

منابع­لاتین

فهرست جداول

یک مطلب دیگر :

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 4- 1:تجزیه ­واریانس­ اثر تیمارهای­ دفن­ در ماسه بادی ­بر روی­ صفات­ فیزیولوژیکی ­گونه­ی­  قره­داغ. 35

جدول4- 2: تجزیه ­واریانس­ اثر تیمارهای ­دفن­ در ماسه­ بادی ­بر روی­ صفات­ رویشی­گونه­­ی  ­قره­داغ. 35

جدول4- 3: مقایسه ­میانگین ­اثر تیمارهای­ دفن­ در ماسه­ بادی ­بر روی­ صفات ­فیزیولوژیکی­ گونه­ی­ قره­داغ. 35

جدول4- 4: مقایسه­ میانگین­ اثر تیمارهای­ دفن درماسه بادی بر روی صفات رویشی گونه­ی  قره­داغ. 36

جدول 4- 5: تجزیه­ واریانس ­ا­ثر تیمارهای ­دفن ­در ماسه ­بادی ­بر روی ­صفات­ فیزیولوژیکی­ گونه­ی ­رمس… 38

جدول4- 6: تجزیه واریانس اثر تیمارهای  دفن در ماسه بادی برروی  صفات رویشی  گونه­ی  رمس… 36

جدول4- 7: مقایسه میانگین اثر تیمارهای دفن در ماسه بادی برروی صفات فیزیولوژیکی­گونه­ی رمس… 39

جدول4- 8: مقایسه میانگین اثرتیمارهای دفن درماسه بادی برروی صفات رویشی گونه­ی رمس… 37

فصل اول

 

مقدمه­ وکلیات

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*