دانلود اثر کود اوره و اوره پوشش دار گوگردی بر روی عملکرد …

1-2-6-3 آب.. 25

1-2-6-4 زمان کاشت ذرت.. 25

1-2-6-5 کود. 25

1-2-7 آفات و بیماریهای ذرت.. 26

1-2-8 برداشت محصول. 26

1-2-9 علف های هرز ذرت.. 26

1-2-10 موارد استفاده از ذرت.. 27

1-2-11 كودهای آهسته رهش یا كندرها 28

1-2-11 -1 تولید كودهای آهسته رهش به روش شیمیایی.. 28

1-2-11-2 تولید كودهای آهسته رهش به روش فیزیكی.. 28

1-2-11-2-1 گوگرد. 29

1-2-12- كود اوره و اوره با پوشش گوگردی.. 31

1-2-12-1 مزایای کود اوره با پوشش گوگردار. 34

فصل دوم. 35

2-1 کلیات.. 36

2-2 ذرت.. 36

2-3- کود. 38

2-3-1 تاثیر کود بر صفات فیزیولوژیک ذرت.. 46

2-3-2 اثر کود بر ارتفاع گیاه 47

2-3-3 اثر کود بر شاخص سطح برگ.. 48

2-3-4 اثر کود بر عملکرد دانه. 49

2-3-5 اثر کود بر عملکرد وزن خشک کل.. 50

2-3-6 اثر کود بر عملکرد شاخص برداشت.. 51

2-3-7  اثر کود بر عملکرد بر وزن هزار دانه. 51

2-3-8 اثر کود بر عملکرد میزان پروتین دانه. 52

2-3-9 اثر کود بر تعداد دانه در بلال. 52

2-3-10 –اثر کود بر تعداد دانه ردیف در بلال. 53

2-3-11-اثر کود بر وزن خشک ذرت.. 53

فصل سوم. 55

3-1 موقعیت اجرای آزمایش… 56

3-1-1 مختصات اقلیمی و جغرافیایی محل انجام آزمایش… 56

3-2 طرح آزمایش… 57

3-3 آماده سازی زمین.. 57

3-4 عملیات کاشت.. 57

3-5 عملیات داشت.. 58

3-6 اندازه‌گیری صفات.. 58

3-6-1 اندازه‎گیری صفات فیزیولوژیک… 58

3-6-1-1 درصد قندهای محلول، پروتئین و خاکستر. 58

3-6-1-2شاخص سطح برگ.. 58

3-6-2 شاخص های مرفولوژیک… 59

3-6-2-1 تعداد بلال. 59

3-7 آنالیزهای آماری.. 59

فصل چهارم. 60

فصل پنجم. 108

پیشنهادات.. 113

منابع. 114

فهرست نمودارها

نمودار1-4-  اثر مقادیر مختلف کود اوره  بروری وزن خشک برگ گیاه ذرت علوفه ای.. 72

نمودار1-4- روند  رگرسیونی مقادیر کود اوره  و  وزن خشک برگ گیاه ذرت علوفه ای.. 72

نمودار2-4-  اثر مقادیر مختلف کود اوره  بروری وزن خشک ساقه گیاه ذرت علوفه ای.. 73

نمودار2-4-  روند  رگرسیونی مقادیر کود اوره  و وزن خشک ساقه گیاه ذرت علوفه ای.. 73

نمودار3-4-  اثر مقادیر مختلف کود اوره  بروری وزن خشک بلال گیاه ذرت علوفه ای.. 74

نمودار3-4-  روند  رگرسیونی مقادیر کود اوره  و وزن خشک بلال گیاه ذرت علوفه ای.. 74

نمودار4-4-  اثر مقادیر مختلف کود اوره  بروری وزن بلال گیاه ذرت علوفه ای.. 75

نمودار4-4-  روند  رگرسیونی مقادیر کود اوره  و وزن بلال گیاه ذرت علوفه ای.. 75

نمودار5-4-  اثر مقادیر مختلف کود اوره بروری درصدازت برگ گیاه ذرت علوفه ای.. 76

نمودار6-4-  اثر مقادیر مختلف کود اوره بروری عملکرد  دانه گیاه ذرت علوفه ای.. 77

نمودار6-4-  روند  رگرسیونی مقادیر کود اوره  و عملکرد  دانه گیاه ذرت علوفه ای.. 77

نمودار7-4-  اثر مقادیر مختلف کود اوره بروری عملکرد خشک کل بوته گیاه ذرت علوفه ای.. 78

نمودار7-4-  روند  رگرسیونی مقادیر کود اوره  و عملکرد خشک کل بوته گیاه ذرت علوفه ای.. 78

نمودار8-4-  اثر مقادیر مختلف کود اوره بروری کارایی جذب ازت گیاه ذرت علوفه ای.. 79

نمودار8-4-  روند  رگرسیونی مقادیر کود اوره  و  کارایی جذب ازت گیاه ذرت علوفه ای.. 79

نمودار9-4-  اثر  کود اوره پوشش دار گوگردی  بر روی سطح برگ در دزت علوفه ای در مراحل نمونه برداری.. 80

یک مطلب دیگر :

نمودار9-4-  اثر  مقدار کود اوره بر روی سطح برگ در ذرت علوفه ای.. 80

نمودار10-4- اثر  کود اوره بر روی وزن خشک برگ و ساقه  ذرت علوفه ای در مراحل نمونه برداری.. 81

نمودار11-4- اثر   متقابل کود اوره و مراحل نمونه برداری بر روی وزن خشک سا قه دزت علوفه ای.. 81

نمودار12-4- اثر   متقابل کود اوره و مراحل نمونه برداری بر روی وزن خشک ساقه دزت علوفه ای.. 82

نمودار13-4- اثر   متقابل کود اوره و مراحل نمونه برداری بر روی وزن سطح برگ دزت علوفه ای.. 82

نمودار14-4-  اثر مقادیر مختلف کود اوره پوشش دار گوگردی   بروری وزن خشک برگ گیاه ذرت علوفه ای.. 90

نمودار15-4-  اثر مقادیر مختلف کود اوره پوشش دار گوگردی  بروری وزن خشک ساقه گیاه ذرت علوفه ای.. 91

تمودار16-4-  اثر مقادیر مختلف کود اوره پوشش دار گوگردی  بروری وزن بلال گیاه ذرت علوفه ای.. 92

نمودار17-4-  روند  رگرسیونی مقادیر کود اوره پوشش دار گوگردی  و وزن خشک بلال گیاه ذرت علوفه ای.. 93

نمودار18-4-  اثر مقادیر مختلف کود اوره پوشش دار گوگردی  بروری وزن خشک بلال گیاه ذرت علوفه ای.. 94

نمودار18-4-روند  رگرسیونی مقادیر کود اوره پوشش دار گوگردی  و  وزن بلال گیاه ذرت علوفه ای.. 94

نمودار19-4-  اثر مقادیر مختلف کود اوره پوشش دار گوگردی  بروری تعداد دانه در بلال گیاه ذرت علوفه ای.. 95

نمودار19-4-  روند  رگرسیونی مقادیر کود اوره پوشش دار گوگردی  و تعداد دانه در بلال گیاه ذرت علوفه ای.. 95

نمودار21-4-  اثر مقادیر مختلف کود اوره بروری عملکرد  دانه گیاه ذرت علوفه ای.. 97

نمودار21-4-روند  رگرسیونی مقادیر کود اوره پوشش دار گوگردی  و عملکرد  دانه گیاه ذرت علوفه ای.. 97

نمودار22-4-  اثر مقادیر مختلف کود اوره پوشش دار گوگردی  بروری عملکرد خشک کل بوته گیاه ذرت علوفه ای.. 98

نمودار23-4-  روند  رگرسیونی مقادیر کود اوره پوشش دار گوگردی  و عملکرد خشک کل بوته گیاه ذرت علوفه ای.. 98

نمودار23-4-  اثر مقادیر مختلف کود اوره بروری کارایی جذب ازت گیاه ذرت علوفه ای.. 99

نمودار24-4-  روند  رگرسیونی مقادیر کود اوره پوشش دار گوگردی  و  کارایی جذب ازت گیاه ذرت علوفه ای.. 99

نمودار24-4-  اثر  کود اوره   بر روی سطح برگ در دزت علوفه ای در مراحل نمونه برداری.. 100

نمودار25-4- اثر کود اوره پوشش دار گوگردی  بر روی وزن خشک برگ و ساقه  دزت علوفه ای در مراحل نمونه برداری.. 100

نمودار26-4-  اثر  کود اوره پوشش دار گوگردی   بر روی سطح برگ در ذرت علوفه ای در مراحل نمونه برداری.. 101

نمودار27-4- اثر  کود اوره پوشش دار گوگردی  بر روی وزن خشک برگ و ساقه  ذرت علوفه ای در مراحل نمونه برداری.. 102

نمودار28-4- اثر   متقابل کود اوره پوشش دار گوگردی و مراحل نمونه برداری بر روی وزن خشک سا قه دزت علوفه ای.. 103

نمودار29-4- اثر متقابل کود اوره پوشش دار گوگردی و مراحل نمونه برداری بر روی وزن خشک ساقه ذرت علوفه ای.. 104

نمودار30-4- اثر   متقابل کود اوره پوشش دار گوگردی  و مراحل نمونه برداری بر روی وزن سطح برگ ذرت علوفه ای.. 104

نمودار31-4- اثر  نوع کود و مقادیر کود بر روی وزن خشک برگ ذرت علوفه ای.. 105

نمودار32-4- اثر  نوع کود و مقادیر کود بر روی وزن خشک ساقه علوفه ای.. 106

نمودار33-4- اثر   نوع کود و مقادیر کود بر روی سطح برگ دزت علوفه ای.. 107

فهرست جداول

جدول 1-1ترکیبات شیمیائی دانه ذرت.. 21

جدول 1-2 انواع ذرت.. 24

جدول 1-3 علف های هرز مزارع ذرت.. 27

جدول 3-1 نتایج تجریه آب آبیاری.. 56

جدول 3-2 نتایج تجریه خاک.. 57

جدول 1-4- تجزیه واریانس اثر مقادیرکود اوره بر روی  صفات مورد بررسی در گیاه ذرت علوفه ای.. 61

جدول 2-4- تجزیه واریانس اثر مقادیرکود اوره بر روی  صفات مورد بررسی در گیاه ذرت علوفه ای.. 62

جدول3-4 مقایسه  میانگین اثر  کود اوره بر روری صفات مورد بررسی در گیاه ذرت علوفه ای.. 63

جدول4-4- مقایسه  میانگین اثر  کود اوره بر روری صفات مورد بررسی در گیاه ذرت علوفه ای.. 64

جدول5-4- مقایسه  میانگین اثر  کود اوره بر روری صفات مورد بررسی در گیاه ذرت علوفه ای.. 65

جدول6-4- ضریب همبستگی اثر کود اوره بین صفات مورد بررسی در گیاه ذرت… 65

جدول7-4ضریب همبستگی اثر کود اوره بین صفات مورد بررسی در گیاه ذرت.. 70

جدول 8-4- تجزیه واریانس اثر مقادیرکود اوره پوشش دار گوگردی بررسی در گیاه ذرت علوفه ای……………………………………80

جدول 9-4- تجزیه واریانس اثر مقادیرکود اوره پوشش دار گوگردی بر روی  صفات مورد بررسی در گیاه ذرت علوفه ای.. 84

جدول10-4- مقایسه  میانگین اثر  کود اوره پوشش دار گوگردی بر روری صفات مورد بررسی در گیاه ذرت علوفه ای.. 86

جدول11-4- مقایسه  میانگین اثر  کود اوره پوشش دار گوگردی بر روری صفات مورد بررسی در گیاه ذرت علوفه ای.. 87

جدول12-4- مقایسه  میانگین اثر  کود اوره پوشش دار گوگردی بر روری صفات مورد بررسی در گیاه ذرت علوفه ای.. 88

جدول13-4- ضریب همبستگی اثر کود اوره پوشش دار گوگردی بین صفات مورد بررسی در گیاه ذرت.. 8
چکیده

به منظور بررسی اثر کود اوره و اوره پوشش دارگوگردی بر روندرشد و عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای به صورت قالب دو طرح  بلوک های كامل تصادفی با سه تکرار کود اوره در چهار سطح 0 و50،100، 150 کیلوگرم در هکتار  و کود اوره پوشش دار گوگردی در چهار سطح 0و50و100و150کیلو گرم در هکتار،  در سال زراعی91-92 در منطقه دامغان (روستای سلطانیه) انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان دادکه کود اوره پوشش دار گوگردی تاثیرمعنی داری بر روی وزن خشک برگ و درصد ازت برگ در سطح یک درصد و اثرمعنی داری بر روی وزن خشک ساقه، وزن بلال، عملکرد دانه وعملکرد خشک کل در سطح 5 درصد داشته است. استفاده از کود اوره پوشش دار گوگردی در تیمار 100 و 150 با 38.66 گرم بیشترین وزن خشک برگ را به خودشان اختصاص دادند. با استفاده از کود مذکور، در تیمار کودی 100 کیلوگرم با 30.35 گرم بیشترین تاثیر را دارد . تیمار کودی با 150 کیلوگرم، این کود با 16.33 گرم بیشترین وزن بلال را به خود اختصاص داده است.بیشترین تعداد بلال در تیمار کودی 150 کیلوگرم با 432.66 دانه می باشد.

بیشترین وزن هزار دانه در تیمار کودی صفر و 150 کیلوگرم کود اوره پوشش دارگوگردی به ترتیب با 4.63و 4.66 به دست آمد، این کود در تیمار کودی 100 کیلوگرم با 139.667 گرم بیشترین عملکرد خشک کل را از آن خود کرده است. و همچنین استفاده از کود اوره پوشش دار گوگردی در دوز 100 باعث افزایش وزن خشک ساقه و در دزهای 50، 100و 150 به یک میزان در وزن خشک برگ  افزایش وزن داشتند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*