دانلود ارشد آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل …

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                           صفحه

فصل اول

کلیات تحقیق

1 -1 – مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1 – 2 –  بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1 – 3 –  اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1 – 4 – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1 – 5 – سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1 – 6 –  فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2 – 1 – مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2 – 1 – 1- فرا داده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2 – 1 – 2 –  همگنی داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2 – 2 – دما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2 – 2 – 1 – دمای حداقل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2- 2 – 2 – دمای فرین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2 – 3 – یخبندان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2 – 3 – 1 – انواع یخبندان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2 – 4 – سری زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2 – 4 – 1 – انواع سری زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2 – 5 – فرایندهای تصادفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2 – 6 – بررسی منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2 – 6 – 1 – منابع داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2 – 6 – 2 – منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2 – 7 – نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

فصل سوم

3 – منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

3 – 1 – موقعیت جغرافیایی استان لرستان……………………………………………………………………………………………………………….. 38

 

3 – 2 – موقعیت جغرافیایی شهرستان خرم آباد………………………………………………………………………………………………………… 38

3 – 3 – موقعیت نسبی شهرستان خرم آباد………………………………………………………………………………………………………………. 38

3 – 4 – سیمای اقلیمی شهرستان خرم آباد………………………………………………………………………………………………………………. 39

3 – 4 – 1 – عوامل محلی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

3 – 4 – 2 – عرض جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3 – 4 – 3 – دسترسی به منابع رطوبتی………………………………………………………………………………………………………………….. 40

3 – 5 – وضعیت اقلیمی شهرستان خرم­آباد………………………………………………………………………………………………………………. 40

3 – 5 –1 – دما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3 – 5– 2 – بارش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

3 – 6 – بادهای غالب شهرستان خرم­آباد………………………………………………………………………………………………………………….. 42

فصل چهارم

4 – مواد و روش­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

4 – 1 – ایستگاه هواشناسی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………… 44

4 – 2 – متغیرهای مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

4 – 2 – 1 – دمای حداقل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

4 – 2 – 2 – روزهای یخبندان………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

4 – 3 – مواد و روش­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

4 – 3 – 1 – گردآوری داده­های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………. 44

4 – 4 – همگنی داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

4 – 4 – 1 – روش آزمون همگنی برای سری زمانی دما……………………………………………………………………………………………… 46

4 – 4 – 2 – روش همگنی نرمال استاندارد مطلق……………………………………………………………………………………………………… 46

4 – 5 – آزمون ران – تست…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

4 – 6 – آزمون وجود روند………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

4 – 6 – 1 – آزمون من – کندال…………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

4 – 6 – 2 – آزمون آماره ( T ) من – کندال……………………………………………………………………………………………………………. 48

4 – 6 – 3 – آزمون نموداری من – کندال……………………………………………………………………………………………………………….. 49

4 – 7 – روش هموار ساز هالت – وینترز…………………………………………………………………………………………………………………… 50

4 – 8 – مدل­های باکس – جنکینز………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

4 – 8 – 1 – بررسی ایستایی در واریانس…………………………………………………………………………………………………………………. 52

4 – 8 – 2 – بررسی ایستایی در میانگین…………………………………………………………………………………………………………………. 53

4 – 8 – 3 – رسم نمودارهای ACF و PACF……………………………………………………………………………………………………………. 54

 

4 – 8 – 4 – بررسی مناسبت مدل………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

4 – 8 – 5 – پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

4 – 8 – 6 – فرآیند اتورگرسیو………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

یک مطلب دیگر :

4 – 8 – 7 – فرآیند میانگین متحرک……………………………………………………………………………………………………………………… 56

4 – 8 – 8 – فرآیند مرکب اتورگرسیو – میانگین متحرک…………………………………………………………………………………………. 57

4 – 8 – 9 – تناوب در مدل فصلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

فصل پنجم

5 – یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

5 – 1 – یافته­های توصیفی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 61

5 – 2 – نمودارهای مستخرج از آزمون همگنی نرمال استاندارد……………………………………………………………………………………. 62

5 – 3 – یافته­های حاصل از آزمون ران – تست…………………………………………………………………………………………………………. 63

5 – 4 – یافته­های حاصل از آزمون من – کندال برای دمای حداقل…………………………………………………………………………….. 63

5 – 4 – 1 –  نتایج آزمون آماره (T  ) من – کندال…………………………………………………………………………………………………… 63

5 – 4 – 2 –  نتایج آزمون نموداری من – کندال………………………………………………………………………………………………………. 65

5 – 5 – یافته­های حاصل از آزمون من – کندال برای روزهای یخبندان……………………………………………………………………….. 69

5 – 5 – 1 – نتایج آزمون آماره ( T ) من – کندال…………………………………………………………………………………………………… 68

5 – 5 – 2 – نتایج آزمون نموداری من – کندال……………………………………………………………………………………………………….. 68

5 – 6 –  نتایج حاصل از برآورد روند خطی دما در نرم افزار MINITAB……………………………………………………………………….. 70

5 – 7 –  نتایج حاصل از آزمون هموار ساز هالت –  وینترز…………………………………………………………………………………………. 72

5 – 7 – 1 –  فصل زمستان……………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

5 – 7 – 2 – فصل بهار…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

5 – 7 – 3 –  فصل تابستان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

5 – 7 – 4 – فصل پاییز…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

5 – 8 – نتایج حاصل از روش بکارگیری مدل ARIMA……………………………………………………………………………………………… 80

5 – 8 – 1 – فصل زمستان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 83

5 – 8 – 2 – فصل بهار ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

5 – 8 – 3 – فصل تابستان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

5 – 8 – 4 – فصل پاییز…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

5 – 9 – نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

 

فصل ششم

6 – 1 – خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95

 

6 – 2 – نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

6 – 3 – تحلیل فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

6 – 3 – 1 – سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

6 – 3 – 2 – فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

6 – 4 – پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 113

 
 
 
 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

 

شکل 1 – 1 فلوچارت تدوین پایان­نامه……………………………………………………………………………………………………………………… 10

شکل 3 – 1 نقشه منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………. 59

شکل 4 – 1 فلوچارت روش­های به کار رفته در پایان­نامه……………………………………………………………………………………………. 58

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*