دانلود ارشد اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(ع) و پاسخ …

زندگانی امام(×) در یک نگاه 15

گفتار پنجم : شناخت اجمالی ابن تیمیه و فیصل نور تألیفات مشهورآنها 19

ابن تیمیه و کتاب معروف او. 19

فیصل نور و کتاب معروف او. 20

فصل دوم :اثبات امامت خاصه امام مجتبی، امام حسین و امام سجاد (+) 21

گفتار اول: ادله نقلی.. 24

گفتار دوم : ادله عقلی.. 28

دلیل اول : 28

دلیل دوم : 29

فصل سوم:پاسخ به شبهات.. 30

گفتار اول: شبهات مشترک.. 33

شبهه اول: عدم آگاهی اصحاب و فرزندان و خود ائمّه از امامتشان! 33

شواهد فیصل نور بر عدم آگاهی اصحاب ائمه از نصوص امامت! 34

شواهد فیصل نور بر عدم آگاهی خویشان ائمه از نصوص امامت! 37

پاسخ شواهد عدم آگاهی اصحاب وخویشان. 39

پاسخ نقضی.. 39

پاسخ حلی : عدم ملازمه ترک عمل با جهل. 39

یک مطلب دیگر :

ضعف ایمان یک عامل ترک عمل. 40

جهالت عامل دیگر ترک عمل. 41

شواهد فیصل نور بر عدم آگاهی ائمه از امامت خود یا امامان بعد از خود! 44

پاسخ شواهد عدم آگاهی ائمه. 46

شبهه دوم: خوف امامان شیعه از کشته شدن فرزندانشان در جنگ‌ها! 46

پاسخ شبهه دوم. 48

شبهه سوم : عالم‌تر و زاهد تر از حسنین (علیهما السلام)هم بوده است! 50

پاسخ شبهه سوم. 50

گفتار دوم: شبهات مختص… 51

شبهه اول: صلح امام حسن (×) نشانه عدم لزوم نصّ برای امامت! 51

پاسخ شبهه اول. 55

شبهه دوم : اختیار امام حسن (×) در قبول یا رد ّخلافت! 64

پاسخ شبهه دوم. 65

پاسخ نقضی.. 65

پاسخ حلّی.. 66

شبهه سوم : مفسده داشتن خروج حسین بن علی (×)! 67

پاسخ شبهه سوم. 68

شبهه چهارم: تنافی سن کم امام سجاد × با امامتش! 70

پاسخ شبهه چهارم. 73

نقض اول: 73

نقض دوم: 74

نقض سوم: 74

نقض چهارم: 74

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*