دانلود ارشد ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه …

1-6 روش گردآوری اطلاعات… 5

1-7 ابزار گردآوری اطلاعات… 5

1-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 6

1-9  قلمرو تحقیق.. 6

1-10 مشکلات تحقیق.. 6

1-11 واژه ها و مفاهیم. 8

فصل دوم: مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 ادبیات تحقیق.. 10

2-1-1 کاربری اراضی.. 10

2-1-2 کاربری زمین.. 10

2-2 توانهای محیطی.. 10

2-3 جغرافیا و محیط.. 10

2-4 مفهوم محیط در جغرافیا 11

2-5 محیط طبیعی.. 11

2-6 اهمیت جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی منطقه. 12

2-7 ژئوتوریسم. 13

2-7-1 تاریخچه ژئوتوریسم. 13

2-7-2 اهداف ژئوتوریسم. 13

2-7-3 عوامل پیدایش پدیده‌های ژئوتوریسم. 14

2-7- 3-1 فرسایش، خالق پدیده‌های ژئوتوریسم. 14

2-7-3-2 قوانین و مقررات ژئو توریسم. 15

2-8 آمایش… 15

2-9 آمایش سرزمین.. 15

2-9-1 اهداف آمایش سرزمین.. 16

2-10 جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین.. 16

2- 11 مدیریت محیط.. 17

2-12 مشارکت ژئومورفولوژی درمدیریت محیط.. 17

2-13 کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی عمران حوضه های رودخانه ای.. 18

2-14 خصوصیات حوضه های آبریز نواحی مرتفع. 18

2-15 خصوصیات حوضه های آبریز نواحی پست… 19

2-16 پیشینه تحقیق.. 19

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش

3-1داده ها…………………………………………………………………………………………………………………. 29

3-2 روش کار…………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-2-1 روش کرجینگ………………………………………………………………………………………………….. 32

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 موقعیت… 34

4-2 توپوگرافی.. 34

4-3  خاك.. 37

4-4  پوشش گیاهی و كاربری اراضی.. 39

4-5 زمین شناسی.. 42

4-6 فیزیوگرافی.. 46

4-6-1 حوضه آبریز. 46

4-6-2 خصوصیات ژئومتری حوضه. 46

4-6-3 شیب حوضه. 48

4-6-3-1 نقش درجه شیب در فرسایش خاك.. 48

4-7 هیدرولوژی.. 50

4-7-1 بررسی آبدهی فصلی حوضه امامزاده ابراهیم. 50

4-7-2 تداوم جریان رودخانه ای.. 51

4-7-3 ارتفاع آب جاری شده 51

4-7-4 آب نمود یا هیدروگراف طبیعی حوضه امامزاده ابراهیم. 52

4-8-اقلیم. 53

4-8-1 انتخاب پایه زمانی مشترك.. 53

4-8-2 تواتر طبیعی بارندگیهای سالانه. 53

4-8-3  بارندگی ماهیانه. 56

4-8-4  توزیع فصلی بارش و رژیم بارندگی.. 58

4-8-5 درجه حرارت… 59

4-8-5-1 رژیم حرارتی.. 62

4-8-5-2 روند تغییرات میانگین ماهانه دما 63

4-8-5-3 بررسی میانگین دمای ماهانه حداقل و حداکثر مطلق.. 65

4-8-5-4 تغییرات روزانه و فصلی دما 65

4-8-5-5 رژیم فصلی دما در حوضه. 65

4-8-6 برف… 67

4-8-7 تعداد روزهای یخبندان. 68

4-8-8 رطوبت نسبی.. 70

4-8-9 تبخیر. 71

یک مطلب دیگر :

4-8-10 ساعات آفتابی و مقدار ابرناكی.. 73

4-8-11 طبقه بندی اقلیمی.. 75

4-8-11-1 روش دمارتن اصلاح شده 75

4-8-11-2 منحنی آمبروترمیك… 75

4-9 توان کاربری رودخانه امام زاده ابراهیم. 76

4-10 زمین شناسی و ژئوتوریسم. 77

4-11 آب و هوا و ژئوتوریسم. 79

4-12 مراتع و ییلاقات… 80

4-13 شبکه آب و ژئوتوریسم. 82

4-13-1 رودخانه سله مرز. 85

4-13 -2- رودخانه و یسرود. 86

4-13 -3- رودخانه کیش خاله. 87

4-14 آبشار. 88

4-15 چشمه‌های معدنی.. 89

4-16 پوشش گیاهی و ژئوتوریسم. 89

4-16-1 جنگل‌های  حوضه ی امام زاده ابراهیم. 91

4-16-2 جنگل‌ها ی سر سبز دورودخان. 92

4-16-3- جنگل‌های شاه بلوط روستای ویسرود. 93

4-17 نیمرخ‌ توپوگرافی و ژئوتوریسم. 96

4-18 مناطق مستعد ژئوتوریسم دررودخانه امامزاده ابراهیم (ع) 100

4-18-1 دره ها 101

4-18-2 تراس آبرفتی.. 102

4-18-3 مآندر. 104

4-18-4 قله. 105

4-18- 5- میانآب… 106

4-18-6 خط الراس اصلی.. 107

4-18-7 خط الراس فرعی (یال) 108

4-18-8 پرتگاه رودخانه ای.. 109

4-18-9 مخروط افکنه. 110

4-18-10 اشکال فرسایش درحوضه. 111

4-18-10-1  فرسایش سطحی.. 112

4-18-10-2 فرسایش شیاری.. 112

4-18-10-3  فرسایش خندقی.. 113

4-18-10–4  فرسایش آبراهه ای.. 114

4-18-10- 5 فرسایش توده ای.. 116

4-19 لغزش… 117

4-19-1- زمین شناسی و لغزش… 119

4-19-2 لغزش زمین و لیتولوژی.. 120

4-19-3  لغزش و پراکندگی آنها در آبراهه ها 120

4-19-4 لغزش و توپوگرافی.. 121

4-20 ریزش… 122

4-21 رسوبگذاری.. 123

4-22 دامنه. 125

4-23 ارزیابی بهترین نقاط از نظر گردشگری.. 125

4-24 قابلیت‌ها و نقاط قوت رودخانه امامزاده ابراهیم در بخش آب… 127

4-25 تنگناها و محدویت‌های توسعه در زمینه بهره‌برداری از منابع آب… 128

4-26 تنگناهای موجود در زمینه منابع اراضی خاک.. 129

4-27 تنگناها و محدودیت‌های حفظ و توسعه جنگل‌ها 129

4-27-1 محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی.. 129

4-27 -2 محدودیت‌ طبیعی.. 129

4-28 تنگناهها و محدودیت‌ها در زمینه توسعه گردشگری حوضه امامزاده ابراهیم. 129

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 132

5-2 فرضیه‌های تحقیق.. 135

5-3 پیشنهادات… 136

منابع و مآخذ. 139

 

 

فهرست جداول

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*