دانلود ارشد افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش …

2-6-2-3- اتصال اصطکاکی SBC  پوپوف  39
2-6-2-4- اتصال اصطکاکی SBJ(Slotted Bolted Connection) 40
2-6-2-5- اتصال اصطکاکی FDD(Friction Damper Device) 41
2-6-2-6- اتصال اصطکاکی FBP(Friction Brake Pad) 42
2-6-3- مهاربندهای غلاف شده.. 43
2-6-3-1- مقدمه  43
2-6-3-2- مهار بند کمانش تاب فولادی وتر و رضائیان  44
2-6-3-3- مهار بند غلاف شده اربابی وکریمی  44
2-6-3-3- مهار بند کمانش تاب تمام فولادی Kim&Park  48
2-6-3-4- مهار بند کمانش تاب فولادی Mazzolani et al. 49
2-6-3-5- مهار بند کمانش تاب فولادی Korzekwa & Tremblay. 50
2-6-4- مهاربندهای هم مرکز متصل به یک المان شکل پذیر.. 52
2-6-4-1- مقدمه  52
2-6-4-2- مهاربندهای زانوئیKBF(Knee Braced Frame) 53
2-6-4-3- مهاربندهای ضربدری با عضو شکل پذیر میانی  54
2-6-4-4- مهاربندهای واگرا EBF  55
2-6-4-4-1- مهاربندهای شورن با عضو شکل پذیر قائم  55
فصل سوم  راستی سنجی نرم افزار.. 56
3-1- مقدمه.. 57
3-2- راستی سنجی بر اساس کار بلاک.. 57
3-3- محاسبه مقدار تغییر مکان حداکثر تیر طره با بار متمرکز.. 60
 فصل چهارم  مطالعه تحلیلی حلقه.. 61
4-1- مقدمه.. 62
4-2 روابط نیرو وتغییر مکان حلقه.. 62
4-3- مطالعه تحلیلی حلقه فولادی .. 64
4-4 مطالعه تحلیلی حلقه ساخته شده از فولاد تنش تسلیم پائین در یک قاب یک دهانه   74
4-5- مقایسه نتایج تحلیلی حلقه ساخته شده از فولاد تنش تسلیم پائین با نتایج حاصل از حلقه ساخته شده از فولاد متداول.. 81
4-5-1- مقایسه ضریب شکل پذیری.. 81
4-5-2-مقایسه نسبت انرژی آخرین چرخه غیرالاستیک به آخرین چرخه الاستیک   82
4-5-3- مقایسه متوسط انرژی جذب شده در هر چرخه بارگذاری غیرالاستیک.. 83
4-5-4- مقایسه انرژی جذب شده درطول کل چرخه بارگذاری.. 84
فصل پنجم  مطالعه تحلیلی فیوز محوری.. 85
5-1- مقدمه.. 86
5-2- مطالعه تحلیلی لوله فولاد تنش تسلیم پائین.. 86
5-3- مطالعه تحلیلی لوله آلومینیومی.. 93
5-4- نتیجه گیریی.. 93
103 …………………………………………………………….. فصل ششم- نتیجه گیری و پیشنهادات
مراجع.. 106
 
فهرست اشکال
 عنوان                                                                                                                                               صفحه
شکل (1-1) : انواع مهار بندهای هم محور.. 3
شکل (1-2) : موقیعت المان در مهاربند.. 6
شکل (2-1) : مقایسه رفتار مصالح شکل پذیر و غیر شکل پذیر.. 11
شکل (2-2) : معادله تعادل سیستم های یک درجه آزادی.. 11
شکل (2-3) : معادله تعادل سیستم های چند درجه آزادی.. 12
شکل (2-4) : منحنی تنش-کرنش فولاد.. 16
شکل (2-5) : منحنی تنش- کرنش ایده آل.. 16
شکل (2-6) : رفتار فولاد در بارهای رفت وبرگشتی در شاخه الاستیک.. 17
شکل (2-7) : رفتار فولاد در بارهای رفت و برگشتی.. 17

شکل (2-8) : اثر بوشینگر.. 18
شکل (2-9) : منحنی رفتار غیر خطی سازه.. 20
شکل (2-10) : انرژی تلف شده در سیستم.. 21
شکل (2-11) : مدل دو خطی الاستو پلاستیک.. 22
شکل (2-12) : مدل دو خطی با سخت شدگی کرنشی.. 22
شکل (2-13) : مدل دو خطی با نرم شدگی کرنشی.. 23
شکل (2-14) : مدل سه خطی.. 23
شکل (2-15) : ستون با دو تکیه گاه مفصلی تحت اثر بار محوری.. 25
شکل (2-16) : مقطع جدار نازک تحت با محوری.. 27
شکل (2-17) : انواع کمانش موضعی در مقاطع جدار نازک.. 30
شکل (2-18) : معیار تسلیم طبق تنش برشی ماکزیمم.. 32
شکل (2-19) : معیار تسلیم طبق حداکثر انرژی تغییر شکل برشی.. 33
شکل (2-20) : معیار تسلیم طبق حداکثر تنش عمودی.. 35
شکل (2-21) : : نمودار نیرو-تغییر مکان اتصالات اصطکاکی.. 37
شکل (2-22) : جزئیات میراگر اصطکاکی پال.. 38
شکل (2-23) : محل نصب میراگر اصطکاکی پال.. 38
شکل (2-24) : جزئیات میراگر اصطکاکی پوپوف.. 39
شکل (2-25) : محل نصب میراگر اصطکاکی  پوپوف.. 39
شکل (2-26) : جزئیات میراگر اصطکاکی لغزشی چرخشی باترود.. 40
شکل (2-27) : جزئیات میراگر اصطکاکی لغزشی باترود.. 40
شکل (2-28) : جزئیات میراگر اصطکاکی مولا.. 41
شکل (2-29) : محل نصب میراگر اصطکاکی مولا.. 41
شکل (2-30) : جزئیات میراگر اصطکاکی تهرنی زاده.. 42
شکل (2-31) : محل نصب میراگر اصطکاکی تهرانی زاده.. 42
شکل (2-32) : جزئیات مهاربندهای غلاف شده.. 43
شکل (2-33) : جزئیات نمونه اول مهار بند کمانش تاب وتر و رضائیان.. 44
شکل (2-34) : جزئیات نمونه دوم مهار بند کمانش تاب وتر و رضائیان.. 45
شکل (2-35) : جزئیات نمونه سوم مهار بند کمانش تاب وتر و رضائیان.. 45
شکل (2-36) : نحوه قرار گیری مهاربند در قاب، نمونه 1:4 (سمت راست) و نمونه 1:2 (سمت چپ).. 46
شکل (2-37) : نمونه 1:4 با هسته صلیبی شکل.. 47
شکل (2-38) : نمونه1:2 با هسته مستطیلی شکل.. 47
شکل (2-39) : جزئیات مهار بند کمانش تاب معمولی.. 48
شکل (2-40) : جزئیات مهار بند کمانش تاب تمام فولادی.. 48
شکل (2-41) : نحوه قرارگیری مهار بند ها در آزمایش Mazzolani و همکارانش در سازه اول   49
شکل (2-42) : مهار بند استفاده شده در آزمایش Mazzolani و همکارانش.. 49
شکل (2-43) : نمونه مورد مطالعه توسط Korzekwa و Tremblay. 50
شکل (2-44) : مدل سه بعدی المان محدود Korzekwa و Tremblay. 50
شکل (2-45) : انواع مهار بندهای زانوئی.. 53

یک مطلب دیگر :

شکل (2-46) : مهار بند ضربدری با قاب میانی.. 54
شکل (2-47) : مهار بند با تیر پیوند قائم.. 55
شکل (3-1) : عضو مورد نظر پس از کمانش.. 58
شکل (3-2) : نمودار تغییر مکان- نیرو براساس مدل سازی عددی در Abaqus. 58
شکل (3-3) : منحنی هیسترزیس بدست آمده از نتایج آزمایش.. 59
شکل (3-4): منحنی هیسترزیس بدست آمده از مدل سازی عددی درAbaqus. 59
شکل (4-1) : چگونگی بار گذاری حلقه.. 62
شکل (4-2) : مفاصل پلاستیک.. 63
شکل (4-3) : حلقه مش بندی شده در Abaqus. 64
شکل (4-4) : منحنی تنش تغییر طول نسبی در نرم افزار Abaqus. 64
شکل (4-5) : منحنی هیسترزیس نیرو- تغییر قطر حلقه ی فولادی.. 66
شکل (4-6) : منحنی پوش هیسترزیس نیرو- تغییر قطر قائم حلقه.. 67
شکل (4-7) : منحنی انرژی چرخه بارگذاری.. 69
شکل (4-8) : پوش نیرو- چرخه بارگذاری.. 69
شکل (4-9) : منحنی پوش تغییر قطر قائم حلقه – چرخه بارگذاری.. 72
شکل (4-10) : منحنی تجمعی انرژی جذب شده – چرخه بارگذاری.. 72
شکل (4-11) : توزیع تنش فون میسز حلقه.. 73
شکل (4-12) : قاب مفصلی با مهار بند قطری و حلقه ی فولادی.. 75
شکل (4-13) : منحنی هیسترزیس نیرو – تغییر مکان افقی قاب.. 76
شکل (4-14) : پوش منحنی نیرو- تغییر مکان افقی قاب.. 77
شکل (4-15) : منحنی انرژی-چرخه بارگذاری قاب.. 78
شکل (4-16) : منحنی انرزی تجمعی- چرخه بارگذاری قاب.. 79
شکل (4-17) : توزیع تنش فون میسز قاب با حلقه.. 80
شکل (4-18) : مقایسه ضریب شکل پذیری  حلقه فولاد LY وحلقه فولاد متداول.. 81
شکل (4-19) : نسبت انرژی آخرین چرخه غیر الاستیک به آخرین چرخه الاستیک.. 82
شکل (4-20) : مقایسه متوسط انرژی جذب شده در هر چرخه بار گذاری غیر الاستیک   83
شکل (4-21) : متوسط انرژی جذب شده در طول کل چرخه بارگذاری.. 84
شکل (5-1) : لوله فولادی مش بندی شده درAbaqus. 86
شکل (5-2) : منحنی هیسترزیس نیرو- تغییر طول  لوله فولاد LY. 87
شکل (5-3) : منحنی پوش هیسترزیس نیرو- تغییر طول محوری لوله.. 88
شکل (5-4) : منحنی انرژی چرخه بارگذاری.. 90
شکل (5-5) : پوش نیرو- چرخه بارگذاری.. 90
شکل (5-6) : منحنی تجمعی انرژی جذب شده – چرخه بارگذاری.. 92
شکل (5-7) : لوله آلومینیومی مش بندی شده درAbaqus. 93
شکل (5-8) : منحنی هیسترزیس نیرو- تغییر طول لوله آلومینیومی.. 94
شکل (5-9) : منحنی پوش هیسترزیس نیرو- تغییر طول محوری لوله.. 95
شکل (5-10) : منحنی انرژی چرخه بارگذاری.. 97
شکل (5-11) : پوش نیرو- چرخه بارگذاری.. 97
شکل (5-12) : منحنی پوش تغییر قطر قائم حلقه – چرخه بارگذاری.. 100
شکل (5-13) : منحنی تجمعی انرژی جذب شده – چرخه بارگذاری.. 100
شکل (5-14) : توزیع تنش فون میسز لوله آلومینیومی.. 101
 
فهرست جداول
 عنوان                                                                                                                                               صفحه
جدول (4-1) : مقایسه تغییر قطر بدست آمده از Abaqus و روابط مقاومت مصالح   65
جدول (4-2) : مشخصات مقاطع قاب.. 75
 
 
 
 
 

  • فصل اول

 
 
 
 
 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*