دانلود ارشد بررسی اثر کروسین بر تیتر فاکتورهای چربی (Lipid Profile) و سطح …

6-3-2) عواملی که در بررسی بالینی موجب اشتباه می شوند.. 68
6-3-3) طراحی و کنترل مطالعات بالینی.. 70
6-4) مروری بر مطالعات گذشته. 71
فصل هفتم.. 75
7-1) مواد و وسایل لازم. 76
7-3) دستگاه‌های مورد نیاز. 77
7-3) محلول‌های مورد استفاده و نحوه تهیه آن‌ها 78
7-4) انتخاب روش آنالیز کروسین.. 78
7-5) رسم منحنی استاندارد کروسین.. 78
7-6) عصاره گیری زعفران و استخراج کروسین.. 80
7-7) تهیه قرص      81
7-8) تعیین دوز و مدت زمان مصرف دارو. 85
7-9) انتخاب بیماران.. 85

7-9-1) شرایط بیماران جهت ورود به مطالعه. 86
7-9-2) شرایط بیماران جهت خروج از مطالعه. 86
7-9-3) روش انجام مطالعه. 86
7-10) ارزیابی های تن سنجی.. 88
7-11) آزمایش‌های بیوشیمی انجام شده. 89
7-12) روش انجام آزمایش…. 89
7-13) روش تجزیه و تحلیل آماری… 90
فصل هشتم. 92
8-1) بخش اول: توصیف نمونه پژوهش…. 93
8-2) بخش دوم: یافته‌های اصلی پژوهش…. 95
8-2-1) مقایسه تأثیر کروسین بر میزان کلسترول در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 96

یک مطلب دیگر :

8-2-2) مقایسه تأثیر کروسین بر میزان تری­گلیسیرید در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 97
8-2-3) مقایسه تأثیر کروسین بر میزان LDL در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 98
8-2-4) مقایسه تأثیر کروسین بر میزان HDL در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 99
8-2-5) مقایسه تأثیر کروسین بر میزان FBG در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 100
فصل نهم. 100
9-1) مقایسه تغییرات سطح پروفایل چربی در دو گروه مداخله و کنترل، و مقایسه آن با سایر مطالعات… 101
9-2) مقایسه تغییرات سطح FBG در دو گروه مداخله و کنترل، و مقایسه آن با سایر مطالعات… 104
فصل دهم. 106
10-1) نتیجه‌گیری کلی.. 107
10-2) پیشنهادها 107
کتاب‌نامه. 108
………..……………………………………………………………….Abstract120

فهرست جداول
جدول 1: ریسک فاکتورهای سنتی و جدید بیماری‌های قلبی – عروقی (8). 22
جدول 2: مکانیسم‌های پیشنهادی فعالیت ماده محافظت‌کننده شیمیایی.. 37
جدول 3: اثر سمیت سلولی کروسین بر روی سلول‌های توموری به روش برون تنی (Nair et al., 1995). 42
جدول 4: نسل جدید مواد جانبی مورداستفاده در روش تراکم مستقیم (مرتضوی و همکاران، 1387). 58
جدول 5: آزمون‌های ارزیابی بی‌خطر بودن دارو. 62
جدول 6: تعداد افراد لازم برای آزمون به‌عنوان تابعی از میزان فراوانی اثر دارو. 68
جدول 7: دستگاه‌های بکار رفته. 77
جدول 8: جذب نوری محلول‌های آبی استاندارد کروسین.. 79
جدول 9: فرمولاسیون.. 82
جدول 10: آزمایش‌های بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی قرص‌های کروسین.. 83

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*