دانلود ارشد بررسی ارتباط آیات سوره ­مباركه نساء

جدول 2- بخش2-1-1- تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی« توحیدوسایر ویژگیهای خداوند». 14

نمودار بخش 2-1-1- نقاط تلاقی خطوط فرعی… 16

2-1-1- بررسی خط ارتباطی اول« توحید و سایر ویژگیهای خداوند». 17

2-1-1-1- اعتقاد توحیدی… 17

2-1-1-2- ارائه دلایل و براهین توحیدی… 17

2-1-1-2-1- رب و خالق… 17

2-1-1-2-2- مالكیت مطلق الهی… 18

2-1-1-3- سایر ویژگیهای خداوند.. 19

جدول 1- بخش 2-1-2-تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی« احكام». 22

جدول  2- بخش  2-1-1-تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی «احكام». 24

نمودار بخش 2-1-1- نقاط تلاقی خطوط فرعی… 26

2-1-2- بررسی خط ارتباطی دوم «احکام». 27

2-1-2-1- احكام شرعی… 27

2- حدود زنا 27

3- ارث… 27

4- كفالت ایتام. 27

5- نماز. 27

6- طهارت(تیمم) 27

7- كفاره قتل خطا 27

8- جهاد. 27

9- معاملات و مبادلات… 28

10- شهادت و گواهی… 28

11- نحوه رابطه با كافران.. 28

12- حفظ جان مردم. 28

2-1-2-1-1- احکام نکاح.. 28

2-1-2-1-1-1- ازدواج.. 28

2-1-2-1-1-2- مهریه. 33

2-1-2-1-1-3- سرپرستی در نظام خانواده. 35

2-1-2-1-1-4-  نشوز زنان.. 36

2-1-2-1-1-5- نشوز مردان.. 37

2-1-2-1-1-6- طلاق.. 37

2-1-2-1-2- حدود زنا 38

2-1-2-1-2-1- حد زنای محصنه. 38

2-1-2-1-2-2- حد زنای غیرمحصنه. 39

2-1-2-1-2-3- حد زنای كنیزان.. 39

2-1-2-1-3- ارث… 39

2-1-2-1-3-1- تشریع قانون ارث و تاكید بر آن.. 40

2-1-2-1-3-2- اجرای حكم ارث بعد ازانجام وصیت وادای دین میت…. 40

2-1-2-1-3-3- حكم ارث فرزندان.. 41

2-1-2-1-3-4- حكم ارث پدر و مادر. 41

2-1-2-1-3-5- ارث بردن زن و شوهر از یكدیگر. 42

2-1-2-1-3-6- ارث برادران و خوهران.. 43

2-1-2-1-3-7- ارث بردن برادران و خوهران مادری… 43

2-1-2-1-3-8- ارث برادران و خوهران پدری یا پدری و مادری… 44

2-1-2-1-4- كفالت ایتام. 44

2-1-2-1-5- نماز. 46

2-1-2-1-6- تیمم.. 48

2-1-2-1-7-كفاره قتل خطا 49

2-1-2-1-8- جهاد. 50

2-1-2-1-9- معاملات و مبادلات… 51

2-1-2-1-10- شهادت و گواهی… 51

2-1-2-1-11- نحوه رابطه با كافران.. 51

2-1-2-1-12- حفظ جان مردم. 53

2-1-2-2- احكام اخلاقی… 53

جدول   1     بخش 2-1-3 ؛   تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی  مخالفان حق… 62

جدول    2    بخش 2-1-5 ؛  تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی  مخالفان حق… 63

نمودار بخش2-1 –   5  ؛  نقاط تلاقی خطوط فرعی… 65

2-1-3- بررسی خط ارتباطی سوم؛ مخالفان حق (كافران، منافقان، مشركان) 66

2-1-3-1- ویژگیهای مخالفان حق… 66

یک مطلب دیگر :

2-1-3-2- نحوه برخورد با مخالفان حق… 70

2-1-3-2-1- نحوه برخورد رسول (ص) با مخالفان حق… 70

2-1-3-2-2- نحوه برخورد مومنان با مخالفان حق… 70

2-1-3-3- پیامد اعمال.. 71

2-1-3-3-1- دنیوی… 71

2-1-3-3-2- اخروی… 71

جدول  1بخش 2-1-4-  تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی اهل كتاب… 73

جدول  2 بخش 2-1-4-  تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی اهل كتاب… 74

نمودار بخش 2-1-4- نقاط تلاقی خطوط فرعی… 76

2-1-4- بررسی خط ارتباطی چهارم« اهل کتاب». 77

2-1-4-1- ویژگیها و اعمال اهل كتاب… 77

2-1-4-1-1- ویژگیها و اعمال یهودیان.. 77

2-1-4-1-2- ویژگیها و اعمال مسیحیان.. 81

2-1-4-1-3- ویژگیها واعمال مومنان اهل كتاب… 84

2-1-4-2- پیامد اعمال اهل كتاب… 85

2-1-4-2- 1- دنیوی… 85

2-1-4-2- 2-اخروی… 85

جدول 1بخش 2-1-5؛  تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی   قوانین تکوینی… 88

جدول 2بخش2-1-5: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « قوانین تکوینی ». 90

نمودار بخش2-1-5؛  نقاط تلاقی خطوط فرعی… 92

2-1-5- بررسی خط ارتباطی پنجم «قوانین تکوینی». 93

2-1-5-1- پیامد اعمال.. 93

2-1-5-1-1- مومنان.. 93

2-1-5-1-2- مخالفان حق… 99

2-1-5-2- بودن خیر كثیر در بسیاری از امور ناخوشایند.. 105

2-1-5-3- ضابطه مندی مشیت الهی… 106

2-1-5-3-1- ضابطه مندی مشیت الهی در بخشش  گناهان.. 106

2-1-5-3-2- ضابطه مندی مشیت الهی در تزکیه انسانها 106

2-1-5-4- بی فایده بودن فرار از مرگ…. 106

2-1-5-5-كردار انسان ها علت بدیهایی كه به وی می رسد و رسیدن همه نیكیها از طرف خداوند.. 107

2-1-5-6- شریك بودن امر كننده به اعمال نیك یا بد، در عواقب عمل… 107

2-1-5-8- وجود داشتن همه عزت ها تنها در نزدخداوند.. 107

2-1-5-9- استبدال.. 108

2-1-5-10- عدم موفقیت كافران برای تسلط بر مومنان حقیقی… 108

2-1-5-11- موجود بودن همه پاداش ها تنها در نزد خداوند.. 109

جدول  1بخش 2-1-6- ؛ تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی (  نبوت ) 111

جدول  2 بخش  2-1-1: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی (  نبوت) 113

نموداربخش 2-1-1: نقاط تلاقی خطوط فرعی… 115

2-1-6-بررسی خط ارتباطی ششم « نبوت». 116

2-1-6-1- وظایف انبیاء در برابر مردم. 116

2-1-6-2- وظایف مردم در برابر انبیاء. 116

2-1-6-3- مصادیق انبیاء. 117

2-1-6-3-1- حضرت عیسی(ع) 117

2- 1-6-3-2-حضرت موسی(ع) 118

2-1-6-3-3- حضرت ابراهیم(ع) 118

2-1-6-3-4- یازده پیامبر دیگر. 118

2-1-6-3-5- حضرت رسول(ص) 118

2-1-6-3-5-1- وظایف رسول (ص) در برابر مردم. 118

2-1-6-3-5-1-1- در یافت و ابلاغ وحی الهی… 118

2-1-6-3-5-1-2- انذار و تبشیر. 119

2-1-6-3-5-1-3- بیان احكام. 119

2-1-6-3-5-1-4- قضاوت… 120

2-1-6-3-5-1-5- تشویق به انجام وظایف…. 120

2-1-6-3-5-2- وظایف مردم در برابر رسول(ص) 121

2-1-6-3-5-2- 1- ایمان به رسول(ص) 121

2-1-6-3-5-2- 2- اطاعت از رسول (ص)و تسلیم فرمان ایشان بودن.. 121

2-1-6-3-5-2-3- ایمان به قرآن كریم و تدبر در آن.. 122

جدول  1بخش 2-1-7 : تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی  قیامت…. 125

جدول 2  بخش  2-1-7 : تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی  قیامت…. 126

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*