دانلود ارشد بررسی بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی

1-9- سوابق تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-10- مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 8

1-11- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2- مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2- فرآیند بارش…………………………………………………………………………………………………………… 12

2-3- بارش و مشخصات آن………………………………………………………………………………………………. 13

2-3-1- تقسیم بندی بارش………………………………………………………………………………………………… 14

2-3-4-1- بارش همرفتی………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-4-2- بارش کوهستانی……………………………………………………………………………………………….. 16

2-3-4-3- بارش سیکلونی………………………………………………………………………………………………… 17

2-3-2-اندازه گیری بارندگی………………………………………………………………………………………………. 17

2-4- مفهوم بارش سنگین………………………………………………………………………………………………….. 17

2-5- عوامل و محل حدوث بارش سنگین…………………………………………………………………………….. 18

2-6- انواع روشهای مطالعه بارش سنگین………………………………………………………………………………. 19

2-7- بارندگی های یک روزه  (24 ساعته)…………………………………………………………………………….. 21

2-8- متوسط بارندگی ماهانه………………………………………………………………………………………………. 22

2-9- بارندگی فصلی……………………………………………………………………………………………………….. 22

2-10-  فضای شهری……………………………………………………………………………………………………….. 22

فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق

3- ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق………………………………………………………………………………… 24

3-1- ویژگی های طبیعی…………………………………………………………………………………………………… 24

3-1-1- موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………….. 24

3-1-2- زمین شناسی بندرانزلی…………………………………………………………………………………………… 26

3-1-3- توپوگرافی………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-1-4- اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-1-4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-1-4-2- شرایط عمومی ومنطقه ای آب و هوا……………………………………………………………………… 29

3-1-4-3- توده های هوا…………………………………………………………………………………………………… 29

3-1-4-4-  شرایط محلی آب و هوا…………………………………………………………………………………….. 30

3-1-4-5- روش کار……………………………………………………………………………………………………….. 30

3-1-4-6- ایستگاه مورد استفاده در این تحقیق……………………………………………………………………….. 31

3-1-4-7- وضعیت عناصر اقلیمی محدوده تحقیق…………………………………………………………………… 31

3-1-4-7- 1- بارندگی…………………………………………………………………………………………………….. 31

3-1-4-7- 1- 1- درصد بارندگی فصلی………………………………………………………………………………. 33

3-1-4-7- 1- 2-  تعداد روزهای بارانی………………………………………………………………………………. 34

3-1-4-7- 2- درجه حرارت……………………………………………………………………………………………… 35

3-1-4-7- 2- 1-  درجه حرارت ماهانه……………………………………………………………………………….. 35

3-1-4-7- 2- 2- متوسط حداقل و حداكثر دمای ماهانه……………………………………………………………. 36

3-1-4-7- 3- متوسط ماهانه تعداد روزهای یخبندان………………………………………………………………… 37

3-1-4-7- 4- متوسط رطوبت نسبی……………………………………………………………………………………. 38

3-1-4-7- 5- روزهای همراه با ابر……………………………………………………………………………………… 39

3-1-4-7- 6- ساعات آفتابی……………………………………………………………………………………………… 40

3-1-4-7- 7-  باد…………………………………………………………………………………………………………… 40

3-1-4-7- 7- 1- بادهای محلی بندرانزلی…………………………………………………………………………….. 40

3-1-4-7-8- طبقه بندی اقلیمی منطقه………………………………………………………………………………….. 42

3-1-4-7- 8- 1- طبقه بندی اقلیمی به روش ایوانف……………………………………………………………….. 42

3-1-4-7-8-2 -طبقه بندی اقلیمی به كمك نموگرام دومارتن…………………………………………………….. 44

3-1-4-7- 8- 3- طبقه بندی اقلیمی به كمك نموگرام آمبرژه……………………………………………………… 45

3-1-5- منابع آب……………………………………………………………………………………………………………. 46

3-1-6- خاک…………………………………………………………………………………………………………………. 46

فصل چهارم : مواد و روش کار

4-1 مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………………….. 48

فصل پنجم : یافته های تحقیق

5- یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 56

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 56

5-2- تحلیل رژیم بارندگی انزلی…………………………………………………………………………………………. 57

5-2-1- رژیم سالانه بارش………………………………………………………………………………………………… 57

5-2-2- رژیم ماهانه بارش…………………………………………………………………………………………………. 57

5-2-3- رژیم روزهای همراه با بارش…………………………………………………………………………………… 59

5-2-4- رژیم ماهانه بارش 24 ساعته……………………………………………………………………………………. 59

5-3-شدت بارندگیهای کوتاه مدت و منحنی هایIDF ) Intensity Duration Frequency (……………….. 60

یک مطلب دیگر :

 فصل ششم : پاسخ به فرضیات و نتیجه گیری

6- پاسخ به فرضیات و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 76

6-1- پاسخ به فرضیات…………………………………………………………………………………………………….. 76

6-1-1- فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………….. 76

6-1-2- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………. 76

6-1-3- فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………. 76

6-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 77

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………… 79

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول شماره(2-1): متوسط آمار روزهای با بارش 30 میلی متر و بیشتر(علیجانی، 1376  )………………. 18

جدول3-1- تقسیمات سیاسی شهرستان بندرانزلی 1385…………………………………………………………… 24

جدول 3-2- موقعیت جغرافیایی استان گیلان و محدوده مورد مطالعه………………………………………….. 26

جدول شماره (3-3): مشخصات ایستگاه محدوده تحقیق………………………………………………………….. 31

جدول شماره (3-4): متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه سینوپتیك انزلی…………………………………………… 32

جدول شماره (3-5):درصد بارندگی فصلی ایستگاه انزلی…………………………………………………………. 33

جدول شماره (3-6): متوسط ماهانه تعداد روزهای بارانی ایستگاه سینوپتیك انزلی…………………………… 34

جدول شماره (3-7): متوسط ماهانه و سالانه درجه حرارت ایستگاه سینوپتیك انزلی………………………… 35

جدول شماره(3-8):متوسط دمای حداكثر و حداقل ماهانه ایستگاه سینوپتیك انزلی…………………………… 36

جدول شماره (3-9):متوسط ماهانه تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیك انزلی…………………………. 37

جدول شماره (3-10):متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیك انزلی……………………………………. 38

جدول شماره (3-11):متوسط ماهانه تعداد روزهای همراه با ابر ایستگاه سینوپتیك انزلی……………………. 39

جدول شماره (3-12): متوسط ماهانه ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیك انزلی………………………………….. 40

جدول شماره (3-13):تعیین نوع اقلیم به روش ایوانُف…………………………………………………………….. 43

جدول شماره(3-14): پارامترهای مورد مطالعة ایستگاه انزلی در متُد ایوانف…………………………………… 43

جدول شماره (4-1): مشخصات ایستگاه بندر انزلی…………………………………………………………………. 48

جدول شماره (4-2): میانگین ماهانه بارش (میلی متر) در ایستگاه انزلی………………………………………… 48

جدول شماره (4-3 ): میانگین ماهانه بارش 24 ساعته (میلی متر) در ایستگاه انزلی………………………….. 48

جدول شماره(4-4): مقادیر بر آورد شده شدت، مدت ، فراوانی ایستگاه انزلی……………………………….. 49

جدول شماره(5-1): پارامترهای مورد محاسبه بارش………………………………………………………………… 57

جدول شماره (5-2 ): میانگین ماهانه بارش (میلی متر) در ایستگاه انزلی ( 2005 –1976)………………… 57

جدول شماره(5-3 ): روزهای همراه با بارش در ایستگاه مطالعاتی( 2005 –1966)…………………………. 59

جدول شماره ( 5-4 ): میانگین ماهانه بارش 24 ساعته (میلی متر) در ایستگاه انزلی…………………………. 59

جدول شماره5-5: مقادیر بر آورد شده شدت، مدت ، فراوانی ایستگاه انزلی………………………………….. 65

جدول شماره(5-6):.معادلات برآورد شدت بارندگی با مدت‌های متفاوت درانزلی………………………….. 65

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار شماره(1-1): نمودار انواع بارش ها با توجه به منشا و عوامل ایجاد کننده……………………………… 16

نمودار3-1- متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه سینوپتیك انزلی………………………………………………………. 32

نمودار شماره(3-2): درصد بارندگی فصلی ایستگاه سینوپتیك انزلی…………………………………………….. 33

نمودار شماره(3-3): تعداد روزهای بارانی ایستگاه سینوپتیك انزلی……………………………………………… 34

نمودار شماره(3-4): میانگین دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیك انزلی……………………………………………….. 35

نمودار شماره(3-5):میزان متوسط دمای حداكثر و حداقل ایستگاه سینوپتیك انزلی…………………………… 36

نمودار شماره(3-6): متوسط تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیك انزلی………………………………….. 37

نمودار شماره (3-7):متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیك انزلی……………………………………… 38

نمودار شماره(3-8):متوسط تعداد روزهای همراه با ابر ایستگاه سینوپتیك انزلی………………………………. 39

نمودار شماره(3-9): متوسط تعداد ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیك انزلی…………………………………….. 40

نمودار شماره (3-10 ):گلبادسالانه ایستگاه همدیدی انزلی…………………………………………………………. 41

نمودار شماره ( 3- 11):نمودار درصد توزیع فراوانی سرعت باد سالانه………………………………………… 42

نمودار شماره (3-12):موقعیت بندرانزلی در اقلیم نمای دومارتن………………………………………………… 44

نمودار شماره (3-13):اقلیم نمای آمبرژه……………………………………………………………………………….. 45

نمودار شماره(5-1): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی 15

دقیقه………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

نمودار شماره(5-2): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی 30

دقیقه…………………………………………………………………………………………………………………………… 66

نمودار شماره(5-3): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی 45

دقیقه…………………………………………………………………………………………………………………………… 67

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*