دانلود ارشد بررسی تطبیقی ویژگی های اجرای ساز قیچک ایرانی …

فصل سوم. 16

قابلیت های اجرایی دست راست (آرشه). 17

ویولا. 17

قیچک… 27

فصل چهارم. 31

قابلیت های اجرایی دست چپ (انگشت گذاری). 32

یک مطلب دیگر :

ویولا. 32

قیچک… 46

فهرست منابع.. 49

پیوست… 50

Abstract 80

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*