دانلود ارشد بررسی روند تغییرات دما و بارش در نیم قرن اخیر …

1-7. موانع و محدودیت های تحقیق. 6

فصل دوم: مرور منابع

2-1. پیشینه تحقیق. 8

2-2. آب و هوا یا اقلیم چیست ؟ 9

2-3. ماهیت تغییرات اقلیمی. 10

2-4. دلایل تغییر اقلیم. 13

2-4-1. دلایل طبیعی تغییر اقلیم. 13

2-4-2. دلایل انسانی تغییر اقلیم. 13

2-5. انواع متغیرهای اقلیمی. 14

2-6. دما و بارش… 15

2-6-1. دما 15

2-6-2. بارش…. 25

فصل سوم: مواد و روشها

3-1. مقدمه. 32

3-2. محدوده تحقیق. 32

3-3. داده های تحقیق. 34

3-4. دوره آماری مورد مطالعه. 37

3-5. بازسازی داده ها 37

3-6. روش کار 37

3-7. روش ها و تکنیک های مورد استفاده در تحقیق. 39

3-8. روش های پارامتری و ناپارامتری.. 40

3-9. محاسن و معایب روش های ناپارامتری.. 41

3-10. آزمون گرافیکی من کندال. 42

3-10-1. مراحل انجام آزمون رتبه ای من ـ کندال. 43

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1. یافته ها 47

4-2. کاربرد روش من ـ کندال. 47

4-3. آزمون تصادفی و غیر تصادفی بودن داده ها  (آماره T) 48

4-3-1. تست ارتباط رتبه ای آماره t به روش کندال. 49

4-4. تحلیل تغییرات بارش… 49

4-4-1. تغییرات ماهانه بارش…. 49

4-5. الگوی زمانی روند بارش براساس آماره های U و َU   آزمون من- کندال. 50

4-5-1. تحلیل نمودار ماهانه آزمون آماری و گرافیکی من–کندال. 51

فصل پنجم: فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. تحلیل نمودار مجموع ماهانه بارش از سال 1961-2011. 103

5-2. تحلیل نمودار میانگین دما از سال 1961-2011. 106

5-3. نتیجه گیری.. 109

فهرست منابع و ماخذ. 112

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

جدول 3-1. داده های ماهانه و سالانه مجموع بارندگی ماهیانه به میلیمتر ایستگاه سینوپتیک بندر انزلی.. 34

یک مطلب دیگر :

جدول 3-2. داده های ماهانه و سالانه میانگین ماهیانه متوسط دمای روزانه هوا بر حسب درجه سانتی گراد ایستگاه سینوپتیک بندر انزلی   36

جدول4-1. سطوح معنی داری  و احتمال خطا  برای آزمون من ـکندال. 49

جدول 4-2. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژانویه. 54

جدول 4-3. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه فوریه. 56

جدول 4-4. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه مارس… 58

جدول 4-5. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه آپریل.. 60

جدول 4-6. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه می.. 62

جدول 4-7. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژوئن.. 64

جدول 4-8. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژولای.. 66

جدول 4-9. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه اوت… 68

جدول 4-10. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه سپتامبر. 70

جدول 4-11. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه اکتبر. 72

جدول 4-12. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه نوامبر. 74

جدول 4-13. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه دسامبر. 76

جدول 4-14. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه ژانویه. 78

جدول 4-15. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه فوریه. 80

جدول 4-16. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه مارس… 82

جدول 4-17. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه آپریل.. 84

جدول 4-18. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه می.. 86

جدول 4-19. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه ژوئن.. 88

جدول 4-20. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه ژولای.. 90

جدول 4-21. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه اوت… 92

جدول 4-22. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه سپتامبر. 94

جدول 4-23. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه اکتبر. 96

جدول 4-24. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه نوامبر. 98

جدول 4-25. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه دسامبر. 100

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                        صفحه

شکل 2-1- روند تغییرات دمای جهانی در 140 سال گذشته. 16

شکل 3-1. نقشه ایستگاه سینوپتیک بندرانزلی.. 33

شکل 4-1. نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژانویه. 55

شکل 4-2. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه فوریه. 57

شکل 4-3. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه مارس… 59

شکل 4-4. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه آپریل.. 61

شکل 4-5. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه می.. 63

شکل 4-6. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژوئن.. 65

شکل 4-7. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژولای.. 67

شکل 4-8. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه اوت… 69

شکل 4-9. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه سپتامبر. 71

شکل 4-10. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه اکتبر. 73

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*