دانلود ارشد بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم (مطالعه موردی …

1-5 جامعه آماری. 8

1-6 شاخص های اقلیمی عمده پیشنهادی. 8

1-7 محدودیت ها 8

1-8  واژه ها و مفاهیم. 9

فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 برنامه ریزی فضاهای آموزشی.. 11

2-2 فضاهای آموزشی.. 13

2-2-1 مطلوبیت زمین مدرسه 13

2-3 ساختمان مدرسه 14

2-4 ویژگی های کلاس درس.. 14

2-4-1 بررسی نور طبیعی.. 14

2-4-2 رنگ.. 15

2-4-3 جایگاه معلم. 15

2-4-4 میز و نیمکت. 15

2-5 نام مدرسه 15

2-6 تابلو ها و کتیبه ها 16

2-7  درب ورودی. 16

2-8  ضوابط مکان یابی و ساختن محیط های آموزشی.. 16

2-8-1 دسترسی.. 16

2-8-2 آسایش محیطی.. 16

2-8-2-1 نور 17

2-8-2-2 نوع نور موردنیاز 19

2-9  مکان یابی و شرایط انتخاب زمین. 20

2-9-1 سازگاری. 20

2-9-1-1 سازگاری موقعیت مکانی. 20

2-9-1-2 کاربری های سازگار – ناسازگاری موقعیت مکانی. 20

2-9-2 مطلوبیت. 21

2-9-2-1 شرایط محیطی. 21

2-9-3 ظرفیت. 22

2-10 ایمنی واحدهای آموزشی.. 22

2-10-1 ایمنی در مقابل سوانح طبیعی.. 22

2-10-2 ایمنی در مقابل سوانح غیرطبیعی.. 23

2-10-3 ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه 23

2-11 سرانه فضاهای محوطه 24

2-11-1 صف جمع و تفریق. 24

2-11-2 فضای بازی و ورزش.. 24

2-11-3 فضای سبز 24

2-11-4 فضای توقف وسایل نقلیه 24

2-11-5 فضاهای ارتباطی غیرمفید 25

2-11-6 فضاهای ارتباطی.. 25

2-12 مساحت زمین موردنیاز برای ساختمان های آموزش یک طبقه 25

2-13 مساحت زمین موردنیاز برای ساختمان های آموزشی بالای یک طبقه 25

2-14 نگاهی به ویژگی های اقلیمی منطقه مورد مطالعه و رابطه آن با موضوع تحقیق. 25

2-14-1 نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در رابطه با ساختار فضاهای آموزشی.. 25

2-14-2 نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت ساختمان. 26

2-14-3 ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل مرطوب. 26

2-14-4 فرم ساختمان در رابطه با اقلیم. 27

2-14-4-1 تابش آفتاب حرارت. 28

2-14-4-2 تشخیص مواقع گرم و سرد یک محل 28

2-14-4-3 تأثیر زوایه تابش. 28

2-14-4-4 تاثیر سایه بان ها 29

2-14-4-5 باد 30

2- 14-5 تهیوه موردنیاز در اقلیم معتدل و مرطوب. 30

2-14-6 بارندگی و رطوبت. 31

2-14-6-1 راه های نفوذ رطوبت به ساختمان 31

2-14-6-2 نفوذ آب باران 32

2-14-6-3 تعرق 32

2-14-7 روش های بهره وری از عناصر اقلیمی در کیفیت ساختمان های آموزشی.. 33

2-15 اصول و قوانین در ساخت و سازهای ساختمان های آموزشی در اقلیم معتدل و مرطوب. 34

2-15-1 نیازهای حرارتی.. 34

2-15-2 جهت استقرار ساختمان. 34

2-15-3 فرم کالبدی و سازماندهی پلان. 34

2-15-4 اندازه پنجره ها و سایبان. 35

2-15-5 مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی.. 35

یک مطلب دیگر :

2-15-6 سیستم مکانیکی.. 35

2-16 سوابق تحقیق. 40

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

3-1 مقدمه 45

3-2 موقعیت جغرافیایی شهر 45

3-2-1 زمین شناسی.. 46

3-2-2 توپوگرافی.. 47

3-2-3  اقلیم. 47

3-2-3-1-  بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی. 47

3-2-3 -2 بررسی داده های بارش. 48

3-2-4- انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری. 48

3-2-5 انحراف معیار بارندگی.. 48

3-2-6 ضریب تغییرات. 49

3-2-7 بارندگی ماهیانه 49

3-2-8 توزیع فصلی بارش و رژیم بارندگی.. 50

3-2-9 ضریب تغییرات ماهانه بارش.. 51

3-2-10 رژیم حرارتی شهرلنگرود 52

3-2-11 روند تغییرات میانگین ماهانه دما 53

3-2-12 تغییرات روزانه و فصلی دما 54

3-2-13 رژیم فصلی دما 54

3-2-14 تعداد روزهای یخبندان. 55

3-2-15 رطوبت. 55

3-2-16 تبخیر 56

3-2-16-1 تبخیروتعرق پتانسیل به روش تورنت وایت(etiaW htnrohT) 56

3-2-17 نوع اقلیم در شهر لنگرود 57

3-2-17-1 روش دمارتن اصلاح شده 58

3-2-17-2 سیستم طبقه بندی آمبرژه 59

3-2-18 منابع آب. 59

3-2-19 ساختار جنسی و سنی جمعیت. 66

3-2-19-1 ترکیب جنسی جمعیت شهر لنگرود 66

3-2-19-2 ساختمان سنی جمعیت شهر لنگرود 67

3-2-20 متوسط بعد خانوار در شهر لنگرود 68

3-2-21 مهاجرت. 69

3-2-21-1 مبدأ مهاجرت. 69

3-3  ویژگی های اقتصادی. 71

3-3-1 نیروی انسانی و اشتغال. 71

3-3-2 روند شاغلین بخش های مختلف اقتصادی در شهر لنگرود 72

3-3-3 بررسی وضعیت بخش های مختلف اقتصادی. 73

3-3-3-1 کشاورزی. 73

3-3-3-2 صنعت. 74

3-3-3-3 خدمات. 74

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‎ها و یافته‎های تحقیق

4-1 تجزیه و تحلیل داده ها 77

4-2 موقعیت جغرافیایی شهر 77

4-2-1 زمین شناسی.. 78

4-2-2 توپوگرافی.. 79

4-2-3 اقلیم. 79

4-2-3-1 بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی. 79

4-2-3 -2 بررسی داده های بارش. 80

4-2-4 انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری. 80

4-2-5 انحراف معیار بارندگی.. 80

4-2-6 ضریب تغییرات. 81

4-2-7 بارندگی ماهیانه 81

4-2-8 توزیع فصلی بارش و رژیم بارندگی.. 82

4-2-9 ضریب تغییرات ماهانه بارش.. 83

4-4-10 رژیم حرارتی شهرلنگرود 84

4-4-11 روند تغییرات میانگین ماهانه دما 85

4-4-12 تغییرات روزانه و فصلی دما 86

4-4-13 رژیم فصلی دما 86

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*