دانلود ارشد بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر …

2-4 شرایط عمومی قصاص …………………………………………………………………………………………………….15

1-تساوی در عقل……………………………………………………………………………………………………………………15

2- فقدان رابطه پدری………………………………………………………………………………………………………………16

3- مهدورالدم نبودن مقتول……………………………………………………………………………………………………….17

4–مساوات در كفر و دین……………………………………………………………………………………………………….18

5- وجود شرایط تكلیف…………………………………………………………………………………………………………..18

2-5  شرایط اختصاصی قصاص عضو…………………………………………………………………………………….18

1- تساوی در اصلی بودن اعضاء…………………………………………………………………………………………..18

2-  تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع…………………………………………………………………………..18

3- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نشود………………………………………………………………19

4-  تساوی اعضا در سالم بودن…………………………………………………………………………………………….19

5-  قصاص بیشتر از اندازه جنایت نباشد……………………………………………………………………………….19

6-تساوی قصاص اعضا بین زن و مرد…………………………………………………………………………………..19

گفتار دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-2-5 شرایط اضافی لازم برای قصاص عضو…………………………………………………………………………….19

2-2-5 شرایط اجرای قصاص…………………………………………………………………………………………………..20

3-2-5 سقوط قصاص ( موارد سقوط قصاص)…………………………………………………………………………..23

۱ – گذشت صاحب حق …………………………………………………………………………………………………………23

۲ – مطالبه دیه…………………………………………………………………………………………………………………………23

3-. گذشت مقتول ………………………………………………………………………………………………………………….23

4- فوت قاتل …………………………………………………………………………………………………………………………24

5- فرارقاتل…………………………………………………………………………………………………………………………….24

2-6 شرایط مشترك بین قصاص نفس و عضو…………………………………………………………………………….24

1-  تساوی در اصلی بودن اعضاء…………………………………………………………………………………………..24

2-   تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع…………………………………………………………………………..25

3-   قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نشود……………………………………………………………..25

4-   تساوی اعضا در سالم بودن……………………………………………………………………………………………25

6-   تساوی قصاص اعضا بین زن و مرد……………………………………………………………………………….25

2-7 گفتار سوم……………………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-7 جرم و اقسام آن …………………………………………………………………………………………………………..26

2-2-7 مفهوم مجازات……………………………………………………………………………………………………………..28

3-2-7طبقه بندی مجازات………………………………………………………………………………………………………..29

2-8نگرشی جدید بر قانون دیات – سیر تاریخی پیدایش نظام دیات………………………………………………32

الف: در مجموعه قوانین حمورابی …………………………………………………………………………………………….32

ب: در حقوق روم …………………………………………………………………………………………………………………..32

ج: در حقوق آنگلوساکسون ……………………………………………………………………………………………………..33

د: در حقوق عصر جاهلیت……………………………………………………………………………………………………….33

3-1-8 نظام دیات در دین اسلام ………………………………………………………………………………………………34

الف: تشریع نظام دیات به نحو قضیه حقیقیه ………………………………………………………………………………35

ب: بررسی ماهیت حقوقی نظام دیات ……………………………………………………………………………………….35

فصل سوم  ( حق قصاص و قلمرو اختیارات اولیای دم  )

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..45

3-2 مبحث اول : واژه شناسی ………………………………………………………………………………………………….46

الف )  واژه شناسی قصاص ……………………………………………………………………………………………………..46

3-3 مبحث دوم : حق قصاص ………………………………………………………………………………………………….47

گفتار اول: مفهوم و ویژگیهای حق قصاص………………………………………………………………………………….47

الف) مفهوم حق………………………………………………………………………………………………………………………47

ب) فرق حکم و حق……………………………………………………………………………………………………………….49

ج) ماهیت قصاص…………………………………………………………………………………………………………………..52

د) پیشینه قصاص…………………………………………………………………………………………………………………….52

3-4 گفتار دوم : قصاص حق  مجموعه ای است یا انحلالی………………………………………………………….53

3-1-4 مبحث اول…………………………………………………………………………………………………………………..54

3-2-4 مبحث دوم…………………………………………………………………………………………………………………..56

3-3-4 تمسک به روایات ………………………………………………………………………………………………………..60

گفتار دوم: صاحبان حق قصاص (اولیاى دم)……………………………………………………………………………….61

الف) اولیاى دم چه كسانى هستند………………………………………………………………………………………………61

ب) چگونگى برخوردارى و اعمال حق قصاص توسط ورثه………………………………………………………….64

ج) حق قصاص در صورت وحدت قاتل و تعدد مقتول………………………………………………………………..67

د) حق قصاص در صورت وحدت مقتول و تعدّد قاتل…………………………………………………………………71

3-5 اجماع محصّل و منقول……………………………………………………………………………………………………..71

3-1-5 روایات مستفیضه………………………………………………………………………………………………………….71

3-6 مبحث دوم  : استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم………………………………………………………74

3-1-6 درآمد………………………………………………………………………………………………………………………….74

یک مطلب دیگر :

3-2-6 گفتار اول…………………………………………………………………………………………………………………….75

3-3-6 استقلال هرکدام از ورثه در استیفای قصاص…………………………………………………………………….75

3-7 گفتار دوم………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-1-7 تحقیق در مسأله……………………………………………………………………………………………………………78

3-8 مبحث دوم :  محدوده مسئولیت جزایی اطفال………………………………………………………………………82

گفتار اول:   مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن………………………………………………………………………82

الف: طفل کیست……………………………………………………………………………………………………………………83

ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست…………………………………………………………………………………………84

ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی……………………………………………………………………………………84

3-9 محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال…………………………………………………………………………………..85

الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی………………………………………………………85

3-10 گفتار دوم: سقط جنین……………………………………………………………………………………………………86

الف) مفهوم لغوی و حقوقی سقط جنین……………………………………………………………………………………..86

  • مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………………86
  • سقط جنین در لغت……………………………………………………………………………………………………..87
  • سقط جنین در حقوقی………………………………………………………………………………………………….87
  • مفهوم سقط جنین در قوانین ایران………………………………………………………………………………….87

ب) عناصر مادی و معنوی سقط جنین………………………………………………………………………………………..88

1)  عنصر مادی سقط جنین………………………………………………………………………………………………………88

2) عنصر روانی در سقط جنین…………………………………………………………………………………………………..90

ج) مجازات کیفری سقط جنین در قوانین حقوقی ایران………………………………………………………………..90

ح) قصاص سقط جنین در قانون مجازات ایران و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات……………………91

3-11 مبحث سوم……………………………………………………………………………………………………………………94

گفتار اول : مفهوم عقل و جنون و اقسام آن ………………………………………………………………………………..94

الف) مفهوم عقل……………………………………………………………………………………………………………………..94

3-12 گفتار دوم: قتل عمدو احکام آن درحقوق ایران……………………………………………………………….102

الف) قتل عمد بدون قصاص…………………………………………………………………………………………………..102

ب) قتل با اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول …………………………………………………………………………………103

ج) قتل در فراش ………………………………………………………………………………………………………………….103

د) قتل دیوانه توسط عاقل ………………………………………………………………………………………………………104

هـ) قتل در مقام دفاع …………………………………………………………………………………………………………….105

3-13 گفتار سوم : قصاص مادر در قبال فرزند و ادله آن…………………………………………………………….106

الف)قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران……………………………………………………………………………….106

ب) ادله ممنوعیت قصاص مادر در صورت قتل فرزند………………………………………………………………..108

ج) ادله ممنوعیت قصاص پدر در صورت قتل فرزند………………………………………………………………….110

3-14 گفتار چهارم  : قصاص پدر در قبال فرزند و ادله آن………………………………………………………….113

الف) عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه شیعه ……………………………………………………………………..113

ب) – عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه عامه………………………………………………………………………115

3-15 گفتار پنجم  : تساوی در دین در قصاص نفس ………………………………………………………………..116

الف) كشتن مسلمان توسط مسلمان………………………………………………………………………………………….117

ب) كشتن مسلمان توسط كافر كتابی ……………………………………………………………………………………….117

ت) كشتن مسلمان توسط كافر غیر كتابی …………………………………………………………………………………118

ث) كشتن مسلمان توسط مرتد………………………………………………………………………………………………..118

ج) كشتن مرتد توسط مسلمان ………………………………………………………………………………………………..118

ح) كشتن كافر كتابی توسط مسلمان ………………………………………………………………………………………..118

خ) كشتن كافر غیر كتابی توسط مسلمان…………………………………………………………………………………..119

چ) كشتن مرتد توسط كافر كتابی ……………………………………………………………………………………………120

د) کشتن مرتد توسط کافر غیرکتابی…………………………………………………………………………………………120

ذ) کشتن کافر غیر کتابی توسط مرتد………………………………………………………………………………………..121

ر) کشتن مرتد توسط مرتد………………………………………………………………………………………………………121

ز) کشتن کافر کتابی توسط غیر کتابی ………………………………………………………………………………………121

س) کشتن کافر غیر کتابی توسط کافر کتابی…………………………………………………………………………….121

ش) کشتن کافر کتابی توسط کافر کتابی……………………………………………………………………………………121

3-16 مبحث چهارم: قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ كافر ……………………………………………………………….1122

گفتار‌ اول‌: فقه‌ امامیه‌ ……………………………………………………………………………………………………………..122

گفتار دوم‌: جنایت‌ بر نفس‌ ……………………………………………………………………………………………………..123

فصل چهارم ( شرایط معتبر در قصاص عضو )

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..135

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*