دانلود ارشد بررسی مقایسه باورهای هوشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

2-2) هوش زبان شناختی: 23

2-3) هوش منطقی ریاضی: 23

2-4) هوش مویسقیایی: 24

5-2) هوش جسمی حرکتی: 24

6-2) هوش میان فردی: 24

7-2) هوش درون فردی: 24

8-2) هوش طبیعت: 24

ویژگیهای افراد باهوش: 25

مفهوم هوشبهر: 26

تفاوتهای فردی و گروهی تواناییهای ذهنی: 29

1)تفاوتهای جنسی: 29

2)جمعیت خانواده و ترتیب تولد: 29

3)پایگاه شغلی پدر و مادر: 30

5)سن و ضریب هوشی: 32

عوامل مؤثر بر هوش: 33

دیدگاههای نظری در مورد هوش: 33

نظریهی روانسنجی: 34

نظریه ی عصبی- زیستی: 35

هوش سیال: 36

هوش متبلور: 36

نظریهی رشدی هوش: 37

موروثی بودن بهرهی هوشی. 38

رشد اجتماعی IQ.. 39

نظریه ی شناختی پردازش دادهها: 40

پیشینهی نظری باورهای هوشی: 43

نظریهی ذاتی و افزایشی. 44

پیامدها: 44

قدرت پیشبینی باورهای خود کار آمدی: 44

اهداف تبحری و اهداف عملکردی. 45

یک مطلب دیگر :

بازخورد منفی. 52

بازخورد مثبت.. 54

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

روش پژوهش : 61

جامعه تحقیق (آماری ) 61

روش نمونه گیری. 61

ابزار پژوهش… 61

روش تحلیل آماری. 61

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم :

نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری. 75

منابع : 86

پیوستها 9

چکیده:

باورهای هوشی به رفتار فرد جهت داده و پیش‌بینی رفتار او را برای دیگران ممکن می‌سازد. جهت‌گیری هدفی نیز الگوی یکپارچه‌ای از باورها، اسناد و عواطف است که به رفتار تحصیلی فرد جهت می‌دهد و روش‌های مختلف نزدیک شدن، درگیر شدن و یا پاسخدهی به موقعیتهای پیشرفت را شامل می‌شود. بنابراین با هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه­ای باورهای هوشی دو گروه از دانشجویان است. جامعه­ی پژوهشی حاضر را دو گروه از دانشجویان دانشگاه آزاد و رازی کرمانشاه تشکیل می­دهند. در این پژوهش با استفاده از نمونه­گیری تصادفی ساده 100 نفر از دانشجویان پسر و دختر شهر کرمانشاه از دو دانشگاه به­عنوان نمونه انتخاب شدند نتایج پژوهش نشان داد که: الف) اکثریت دانشجویان با جهت‌گیری هدفی تبحری دارای باور هوشی افزایشی هستند؛ ب) اکثریت دانشجویان با باور هوشی ذاتی دارای جهت‌گیری هدفی عملکردی هستند؛ ج) باورهای هوشی توانایی پیش‌بینی جهت‌گیری هدفی را دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*